วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลาและคณะทำงานฯ นำคณะผู้บริหารสถาบันวิทยาลัยชุมชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการจัดการความรู้เชิงพื้นที่ Area based ในพื้นที่ชุมชนบ้านโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยมีนายนำชัย กฤษณาสกุล ที่ปรึกษาสถาบันวิทยาลัยชุมชน นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน นายนิยม ชูชื่น ผู้อำนวยวิทยาลัยชุมชนสงขลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา นางซูไฮลา ลือธีรลักษณ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ตัวแทนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนยะลา พัฒนาการอำเภอรามันรามัน พัฒนาการเทศบาลตำบลโกตาบารู ทีมงานเทศบาลตำบลโกตาบารู คณะทำงานวิทยาลัยชุมชนยะลา และชาวบ้านเทศบาลตำบลโกตาบารู ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้

 

นายรอนิง ดอเลาะหะวอ นายกเทศมนตรีตำบลดกตาบารู ในฐานะเจ้าบ้านได้ให้การตอนรับและบรรยายภาพรวมที่สำคัญๆ ในพื้นที่ตำบลโกตาบารูตลอดจนลงพื้นที่  สำหรับพื้นที่ที่จะลงตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประกอบด้วย ศูนย์การพัฒนาเด็กเล็กอัลมูบารัค ,กลุ่มแม่บ้านหลักสูตรการทำบุหงาซีเร๊ะ(ขันหมากมลายู) ณ ชุมชนนาเตย ,การทำลูกประคบสมุนไพร (กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ) ณ ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตำบลโกตาบารู, โรงเรียนบ้านดกตาบารู กิจกรรมสร้างแกนนำเรียนรู้เตรียมความพร้อมเรื่องการเพาะเห็ดในตะกร้า และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มมัดย้อม กลุ่มทำขนมเบเกอรี่ กลุ่มทำขนมพื้นเมือง ณที่ทำการกลุ่มแม่บ้านโกตาบารู การลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจชาวบ้านในพื้นที่ วิทยาลัยชุมชนยะลาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการจัดการความรู้เชิงพื้นที่ Area based นี้จะทำให้ชาวบ้านในชุมชนโกตาบารู สามารถมีรายได้เพิ่มขึ้น และนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดจากผลิตภัณฑ์เดิมของชาวบ้านเองทำให้เกิดรายได้เพิ่มยิ่งๆขึ้นไป

 

อ่านเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/yalacc/photos/?tab=album&album_id=2903919453165519

 

 

 

 

 

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา โดยมีนายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานายวีระชัย กวีธีระวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน คณาจารย์ และผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชม 7 จังหวัดภาคใต้เข้าร่วม ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โดยวิทยาลัยชุมชนยะลา เปิดสอนทั้งหมด 8 สาขาวิชาด้วยกัน ประกอบด้วย สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย การปกครองท้องถิ่น การพัฒนาชุมชน เทคโนโลยีการเกษตร การจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ อิสลามศึกษา และสาธารณสุขชุมชน ซึ่งในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรอนุปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวนทั้งสิ้น 255 คน และมีนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2562 จำนวน 1,085 คน โดยได้นำนโยบายการจัดการศึกษามาสานต่อเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ที่มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้เหมาะสมกับปรัชญาวิทยาลัยชุมชนที่ว่า “วิทยาลัยชุมชน พัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น”

อ่านเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/yalacc/photos/?tab=album&album_id=2903076336583164 / https://www.facebook.com/pg/yalacc/photos/?tab=album&album_id=2903081076582690(ภาพบรรยากาศ)

 

 

 

 

วันที่ 7 กรกฎาคม 2562 นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม รำลึกบุญคุณครู ประจำปี 2562 พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา โดยมีนายอารมณ์ นิลวิสุทธิ์ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา นางซูไฮลา ลือธีรลักษณ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา คณะกรรมการวิทยาลัยชุมชนยะลา ผู้มอบทุนการศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาระดับอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนยะลา จำนวนทั้งสิ้น 8 สาขาวิชา เข้าร่วม ณ ห้องพิมพ์มาดาโรงแรมปาร์ควิว อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ในส่วนของกิจกรรมวันนี้มีด้วยกันทั้งหมด 4 กิจกรรมดังนี้
1.พิธีระลึกพระคุณครู โดยให้นักศึกษาแต่ละห้องเรียนส่งตัวแทนเพื่อมอบพานดอกไม้ธูปเทียนให้แก่อาจารย์ และได้อัญเชิญคัมภีร์อัล-กรุอ่าน โดยนายรอสุวรรณ อาแว อันเชิญคัมภีร์อัล-กุรอาน ศิษย์เก่าวิทยาลัยชุมชนยะลา และกล่าวนำคำไหว้ครูโดยนายกรกมล จันทร์งาม
2.การบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “คุณธรรมจริยธรรมนำความรู้ คู่นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา” โดยได้รับเกียรติจากนายนิพนย์ นราทักษ์กุล เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ 
3.การมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาระดับอนุปริญญา แบ่งเป็น 2 ประเภท คือประเภททุนเรียนดี และประเภททุนขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 150 ทุน โดยมีรายนามผู้มอบดังนี้ บริษัทพินิตมอเตอร์ 2555 จำกัด นายเอกชัย ลิมปนะพิทยาธร,บริษัทยะลาไพบูลกิจ จำกัด นางสาวอุทุมพร มากมี มอบแทน, นางสาวภรณี เลื่อนอรุณ, หจก.ยะลาย่งฮวด นางสาวปิยะวรรณ เวชอาณิชเสถียร,อาจารย์วันเพ็ญ พงษ์สุวรรณศิริ อ.ประจำวิชาวิทยาลัยชุมชนยะลา ,นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา,นายจิรวิทย์ แซ่เจ็ง กรรมการส่งเสริมวิทยาลัยชุมชนยะลา ,นายอารมณ์ นิลวิสุทธิ์ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้,อาจารย์ศุภรัตน์ มฤคี ตัวแทนอาจารย์พิเศษ และนายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา 
4.คือการประกวดพาน จัดการประกวดเป็น 2 ประเภทคือ ความสวยงามและความคิดสร้างสรรค์


วิทยาลัยชุมชนยะลามุ่งมั่น ตั้งใจสร้างจิตสำนึกในการระลึกพระคุณครู และส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมจึงได้มีการจัดโครงการดังกล่าวนี้ขึ้นเป็นประจำทุกๆปี

 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยชุมชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จับมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และการจัดการศึกษาร่วมกัน สนองความต้องการในการพัฒนาคุณภาพประชาชนในพื้นที่

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภา ชั้น2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วิทยาลัยชุมชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และการจัดการศึกษาร่วมกัน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีนายวีระชัย กวีธีระวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมลงนาม MOU พร้อมด้วย ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน รศ.ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมเป็นสักขีพยาน และ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วิทยาลัยชุมชน 5 จังหวัดชายแดนใต้เข้าร่วมในครั้งนี้

เพื่อความร่วมมือทางวิชาการ การจัดการศึกษาร่วม และการประสานทรัพยากรในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรของชาติ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นการสร้างคนให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ โดยนักศึกษาที่จบจากวิทยาลัยชุมชนจะสามารถเทียบเคียงรายวิชาเพื่อให้สามารถเทียบโอนรายวิชาได้มากที่สุด และสามารถศึกษาจบหลักสูตรปริญญาตรีภายใน 1 ปี

โดยสาระสำคัญความร่วมมือระหว่าง สถาบันวิทยาลัยชุมชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตกลงความร่วมมือเพื่อจัดการศึกษาร่วมระดับอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนและส่งต่อผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และร่วมมือเพื่อพัฒนาทางด้านวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การพัฒนาคณาจารย์ การวิจัย การบริการวิชาการ การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต อีกทั้งการพัฒนาความร่วมมือ โดยจัดให้มีคณะกรรมการอำนวยการเพื่อการขับเคลื่อนโครงการความร่วมมือการจัดการศึกษาและพัฒนาวิชาการ โดยคำนึงถึงการพัฒนานักศึกษา คณาจารย์ การพัฒนาวิชาการ และการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนต่าง ๆ ร่วมกันเป็นสำคัญ ซึ่งอาจจัดให้มีการพัฒนาโครงการย่อยหรือคณะทำงานเป็นเรื่องๆ ภายใต้กรอบความร่วมมือ เป็นโครงการรายปี หรือระยะยาว 3 - 4 ปี

 

อ่านเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/yalacc/photos/?tab=album&album_id=2902963073261157

 

 

 

วิทยาลัยชุมชนยะลา ประกาศรายชื่อนักศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษา ตามที่วิทยาลัยชุมชนยะลา จัดมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา ประจำปีการศึกษา 2562 ได้แบ่งทุนออกเป็น 2 ประเภท คือทุนเรียนดีและทุนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 นี้ รายละเอียดรายชื่อนักศึกษาสามารถตรวจสอบตามเอกสารที่แนบด้านล่างนี้