วิทยาลัยชุมชนยะลาร่วมประชุมหารือการจัดโครงการมหกรรมวิชาการวิทยาลัยชุมชน 7 จังหวัดภาคใต้ ณ วิทยาลัยชุมชนสงขลา

อ่านเพิ่มเติม

#วิทยาลัยชุมชนยะลา

#สถาบันวิทยาลัยชุมชน

#คณะกรรมการการอุดมศึกษา

#กระทรวงศึกษาธิการ

        วันที่ 12 ธันวาคม 2561 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดการประชุมอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 6 พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุม 1 วิทยาลัยชุมชนยะลา

 

อ่านเพิ่มเติม

 

#วิทยาลัยชุมชนยะลา

#สถาบันวิทยาลัยชุมชน

#คณะกรรมการการอุดมศึกษา

#กระทรวงศึกษาธิการ

       วันที่ 3 ธันวาคม 2561 วิทยาลัยชุมชนยะลา สถาบันวิทยาลัยชุมชน จัดการประชุมบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุม 2 วิทยาลัยชุมชนยะลา โดยมีนายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานในการประชุม

 

อ่านเพิ่มเติม

 

        วิทยาลัยชุมชนยะลา จังหวัดยะลา เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเรียนหลักสูตรอนุปริญญา ปีการศึกษา 2562 
ไม่จำกัดเพศ และวัย เพียงแค่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ก็สามารถเรียนที่วิทยาลัยชุมชนยะลาได้
ค่าหน่วยกิตๆ ละ 25 บาท
 

 

อ่านเพิ่มเติม

#วิทยาลัยชุมชนยะลา

#สถาบันวิทยาลัยชุมชนยะลา

#กระทรวงศึกษาธิการ

#คณะกรรมการการอุดมศึกษา

#ทางเลือกของการศึกษา

        วันที่ 12 - 29 พฤศจิกายน 2561 วิทยาลัยชุมชนยะลา จัดฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต (หลักสูตรคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office) รุ่นที่ 1/2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยชุมชนยะลา

 

อ่านเพิ่มเติม