แบบทดสอบก่อนอบรมระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชน

https://docs.google.com/forms/d/1QtOuXgVhnb_E26YLA66XUX4SsOFFK4pziMcqODn5y7o/edit?usp=sharing

 

แบบทดสอบหลังอบรมระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชน 

https://docs.google.com/forms/d/1g8KwSwtj8yHg_PdZS4228yGwQechsW1aw99zdvKOhPM/edit?usp=sharing

 

คู่มือการลงทะเบียนนักศึกษา

https://drive.google.com/file/d/1Ive1FYzQj3m_woQbhhG3E9UmDG_xoCCv/view?usp=sharing

 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

https://docs.google.com/forms/d/1kthppeE7F2P0J4xY6j86eIqiz8IilO9tSnyQQlkol1E/edit?usp=sharing

 

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ที่ห้องประชุมรวงผึ้ง วิทยาลัยชุมชนยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานในประชุมอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 7 พุทธศักราช 2563 โดยมีผ.ศ.วิจิตร ศรีสุวิทธานนท์ รองประธานอนุกรรมการ วิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา นางสาวสุวิมล อิสระธนาชัยกุล นายทะนงกิจ โชติมณี วิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา อนุกรรมการ ผศ.สนธยา พลศรี เลขานุการอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา นางลักขณา ญาณภาพ อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา นางสาวศศิกาญจน์ ชีถนอม ผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา นางสาวคณัสนันท์ บางพระ นักวิชาการศึกษาวิชาการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ประชุมในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 3 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้ นางสาวสุนทรีพรรณ กำปั่นทอง นางสุภามาศ เพชรรัตน์ ครู คศ.2 ชำนาญการวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วยนางโนรฮีดายะห์ ยะโกะ นักวิชาการศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา นางสาวสุนันทา แก้วสามเขียว นักวิชาการวัดผลและประเมินผลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการนำเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2563

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้ นางสาวทรงจรรย์ แสงอรุณ รองผู้อำนวการศูนย์วิจัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต วิทยาลัยชุมชนยะลา นายวรัญญู แก้วทอง หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร อาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยชุมชนยะลา ชั้นปี 1 /นศ.ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง (กสศ. รุ่นที่ 2 ) ลงพื้นที่ชุมชนบ้านบาโงตาแย ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา จัดกิจกรรม "ปัก ดำ ทำนา" เรียนรู้การอนุรักษ์วิถีวัฒนธรรมชุมชนร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ ดังนี้ได้รับเกียรติจากนายอิรฟาน ดอเลาะ ปลัดเทศบาลตำบลโกตาบารู ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมพร้อมพบปะและพูดคุยกับนักศึกษา

อ่านเพิ่ม

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 3 อาคารเรียน 5 ชั้น วิทยาลัยชุมชนยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานในการประชุมการบริหารโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู อาจารย์ ทั้ง 8 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านบาโด โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ โรงเรียนบ้านโกตาบารู โรงเรียนบ้านป่าพ้อ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา โรงเรียนอนุบาลยะลา โรงเรียนบ้านบาโงยซีแน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา นางสุภามาศ เพชรรัตน์ รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต นางสาวทรงจรรย์ แสงอรุณ รองผู้อำนวการศูนย์วิจัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต วิทยาลัยชุมชนยะลา ผู้รับผิดชอบโครงการ และคณะทีมงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
เพื่อร่วมกันประชุมปรึกษาหารือในการสร้างความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมโครงการฯ และแนวทางการลงพื้นที่ ในการร่วมพัฒนาส่งเสริมทักษะให้กับนักเรียนในพื้นที่จังหวัดยะลาต่อไป