วันที่ 17 ตุลาคม 2562 ที่ห้องประชุมชั้น 3 วิทยาลัยชุมชนยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา พลศรี นางลักขณา ญาณภาพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ข้าราชการและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมประชุมในเรื่องดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม 

 

 

วันที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุม 1 วิทยาลัยชุมชนยะลานายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 9/2562 โดยมีกรรมการสภาเข้าร่วมประชุม นายอับดุลการิม รามันห์สิริวงศ์ นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ นายจักรฤษณ์ ธัญญคุณากรสกุล นางภรณี เลื่องอรุณ นางสุนันทา เสรี นายอาบีดีน มนูญทวี นายอารมณ์ นิลวิสุทธิ์ นายจรัส เรืองแก้ว นางลักขณา ญาณภาพและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 9/2562 ในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม 

 

 

 

ประกาศวิทยาลัยชุมชนยะลา เรื่องการรับสมัครอาจารย์พิเศษ หลักสูตรอนุปริญญา ประจำปรการศึกษา 2562 โดยมีรายละเอียดตามแนบ

อ่านเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/yalacc/photos/?tab=album&album_id=2966966540194143

 

 

 

ประชุมอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 7/2562

วันที่ 23 กันยายน 2562 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลาเป็นประธานในการประชุมอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 7/2562 ณ ห้องประชุม 1 วิทยาลัยชุมชนยะลาโดยมี ผศ.วิจิตร ศรีสุวิทธารรท์ รองประธานอนุกรรมการ วิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา นางอัญชลี พงศ์เกษตร นางสาวสุวิมล อิสระธนาชัยกุล นายทะนงกิจ โชติมณี นางลักขณา ญาณภาพ อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา ผศ.สนธยา พลศรี เลขานุการอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา นางสาวศศิกาญจน์ ชีถนอม ผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา และนางสาวคณัสนันท์ บางพระ นักวิชาการศึกษาวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา และนายธีรศักดิ์ เพ็งมูซอ ครูค.ศ.1 วิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

 อ่านเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/yalacc/photos/?tab=album&album_id=2966974853526645

 

 

วันที่17 กันยายน 2562 นายวิชาพร ชินประพัทธ์รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลาให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายชุมชนเพื่อพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต ณ โรงแรมอัลฟาฮัจย์ โฮเต็ล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีนางลักขณา ญาณภาพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา นางสาวสุนทรีพรรณ กำปั่นทอง ครูชำนาญการ นางสาวสุนันทา แก้วเขียว เจ้าหน้าที่งานวัดผล อาจารย์ บุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลาและเครือข่ายชุมชนวิทยาลัยชุมชนยะลาเข้าร่วม สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2562 โดยมีการศึกษาดูงานเพื่อเรียนรู้กลุ่มวิสาหกิจเพื่อการพัฒนาอาชีพ การบรรยายและการจัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้เครือข่ายระหว่างชุมชนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและสามารถสรุปบทเรียนจากการ ร่วมโครงการเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนากลุ่มอาชีพและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและนำมาต่อยอดเป็นองค์ความรู้และพัฒนาเชิงพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมต่อไป

 

อ่านเพิ่มเติม