วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านโกตาบารู ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้นางสาวทรงจรรย์ แสงอรุณ ครูชำนาญการวิทยาลัยชุมชนยะลาและนางสาวฮานีย๊ะ กะโด เจ้าหน้าที่งานถ่ายทอดวิชาการสู่ชุมชนวิทยาลัยชุมชนยะลาเข้าร่วมจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา ในโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ในกิจกรรมบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ “KOTA PROMP” ประจำปีการศึกษา 2563 โดยในส่วนของวิทยาลัยชุมชนยะลาได้นำผลงานร่วมถึงผลิตภัณฑ์ไปจัดแสดงประกอบด้วย การทำกระถางจากขุยมะพร้าว ผ้าบาติกผลงานจากกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่เทศบาลตำบลโกตาบารู และแผนพับแหล่งท่องเที่ยวและของดีเมืองโกตาบารู โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสำนึกการลดคัดแยกขยะเพื่อนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการจัดการขยะภายในโรงเรียน ปลูกฝังลักษณะนิสัยรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมแก่ผู้เรียนต่อไป

อ่านเพิ่ม

📌กำหนดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562🎉
👩‍🎓นักศึกษาสามาตรวจสอบรายชื่อและรหัสที่นั่งได้ตามลิงค์ดังนี้👨‍🎓
📣https://drive.google.com/drive/folders/1FnwJsIertwrJgsZOk6jz-FeijprLnxRg?usp=sharing

👉🏻ขอแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม🥳🥳🥳
📍รายงานตัวและฝึกซ้อม ในวันที่ 12 ก.ย. 63
📚เวลา 08.00น.-12.00น. ทุกสาขาวิชา 📌ยกเว้นสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
📚เวลา 13.00น.-15.00น. เฉพาะสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

 

 

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเซาท์เทอร์นแอร์พอร์ต อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการค่ายผู้นำนักศึกษาและจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจโดยมีนางลักขณา ญาณภาพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เจ้าหน้าที่บุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลาและนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลาเข้าร่วม ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2563 โดยมีวัตถุประส่งเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลามีภาวะความเป็นผู้นำที่ดี และมีจิตอาสาในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม สามารถนำไปใช้ในการเรียน และในชีวิตประจำวันต่อไป

อ่านเพิ่ม

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้นางสาวชื่นชีวัน บุญทัน ครูชำนาญการ วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดโครงการค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาและภาคีเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนตราดโดยมีนางสาววันเพ็ญ พงษ์สุวรรณศิริ ครู คศ.1 เจ้าหน้าที่บุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา เจ้าหน้าที่บุคลากรวิทยาลัยชุมชนตราด นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา และนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนตราดเข้าร่วม
           โดยได้รับเกียรติจากดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้ พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักศึกษา โดยโครงการดังกล่าววัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรม

         ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24-28 สิงหาคม 2563 ณ บ้านแหลมมะขาม และบ้านน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราดและจังหวัดเพชรบุรี

อ่านเพิ่ม

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลานายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลามอบหมายให้นางสาวทรงจรรย์ แสงอรุณ รองผู้อำนวการศูนย์วิจัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต วิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วยนายวรัญญู แก้วทอง หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และนางสาวฮานีย๊ะ กะโด เจ้าหน้าที่งานถ่ายทอดวิชาการสู่ชุมชนวิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วม “โครงการโรงเรียนปลอดขยะ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ณ โรงเรียนอนุบาลยะลา โดยได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในการทำกิจกรรมดินพร้อมปลูกจากใบไม้แห้ง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการลดปริมาณขยะ การแยกขยะและการนำขยะไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้อง
อ่านเพิ่ม