วันที่ 12 ธันวาคม 2562 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลามอบหมายให้ข้าราชการ บุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลาเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

อ่านเพิ่มเติม

 

 

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วยนางลักขณา ญาณภาพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ข้าราชการและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา ให้การต้อนรับ นายนำชัย กฤษณาสกุล ที่ปรึกษาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ร่วมติดตามผลการดำเนินงานและให้ข้อเสนอแนะในการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ในวันที่ 5-6 ธันวาคม 2562 ณ วิทยาลัยชุมชนยะลาและตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

อ่านเพิ่มเติม

 

 

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลาพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา นางสุภามาศ เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตวิทยาลัยชุมชนยะลา และทีมงานวิทยาลัยชุมชนยะลา ลงพื้นที่ ต.ลำพะยา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา  จัดโครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างชุมชนชายแดนใต้ต้นแบบ โดยกิจกรรมฝึกอบรมงานคหกรรมและศิลปหัตถกรรมชุมชน เพื่อสอนให้กับสมาชิกในชุมชนให้สามารถต่อยอดอาชีพเสริมรายได้ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม

 

 

 

วชช.ยะลา ประกาศ เรื่อง ผ่อนผันการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ
โดยมีรายละเอียดตามแนบ

 

วันที่ 02 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยชุมชนยะลาได้นำนักศึกษาจำนวน 20 คนเข้าชมการแสดงกิจกรรมดนตรีสมานฉันท์ เทิดพระเกียรติ คอนเสิร์ต“12th YMO in Concert 2019 "เพราะเราคือพี่น้องกัน” ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ดูเพิ่มเติม