วันที่ 15 กันยายน 2565 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการจัดการชุมชน ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงข

 

 

 

 

องชุมชน โดยมีนางสาวสุนทรีพรรณ กำปั่นทอง ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นวิทยาลัยชุมชนยะลา กล่าวรายงาน อาจารย์สามารถ สาและ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น และผู้นำชุมชนในพื้นที่กลุ่มเป้าหมายของโครงการ จำนวน 40 คน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมโลกเหลืองวิทยาลัยชุมชนยะลา
จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนร่วมกันเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของผู้นำชุมชนในพื้นที่ สู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงชุมชน และเป็นผู้มีภาวะผู้นำ คุณธรรม จริยธรรม และเสียสละเพื่อส่วนรวม
ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ซูลฟีกอร์ มาโซ และ ดร.ยุทธนา กาเด็ม อาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นวิทยากรในการบรรยาย

อ่านเพิ่มเติม


วันที่ 15 กันยายน 2565 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดกิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรสัมฤทธิบัตร (การปลูกพืชเศรษฐกิจในโรงเรือนอัจฉริยะ) ภายใต้โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนยะลา โดยนายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วยนางสาวหนึ่งฤทัย จิตคงสง ครูผู้ช่วย ข้าราชการครู และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลาที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรสัมฤทธิบัตร (การปลูกพืชเศรษฐกิจในโรงเรือนอัจฉริยะ) โดยมีดร.นิราณี บือราเฮง อาจารย์ประจำหลักสูตรสัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นายวรัญญู แก้วทอง อาจารย์ประจำหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และนายภูริเดช หอมจันทร์ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าร่วม ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง วิทยาลัยชุมชนยะลา
อ่านเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

วันที่ 17 กันยายน 2565 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับนายนำชัย กฤษณาสกุล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน นางวีณา บรรเลงจิต ผู้อำนวยการส่วน 3 กองจัดทำงบประมาณด้านสังคม 2 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานวิทยาลัยชุมชนยะลา
คณะผู้บริหาร บุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับนายนำชัย กฤษณาสกุล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน นางวีณา บรรเลงจิต ผู้อำนวยการส่วน 3 กองจัดทำงบประมาณด้านสังคม 2 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานวิทยาลัยชุมชนยะลา
อ่านเพิ่มเติม

 

 

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้นางสาวทรงจรรย์ แสงอรุณ รองผู้อำนวการศูนย์วิจัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมด้วยคณะทำงานลงพื้นที่จัดกิจกรรมการอบรมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (การขยายต้นแบบการเพาะผักแบบยกแคร่และการบรรจุภัณฑ์เพื่อจำหน่าย) ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้เปราะบางและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี กลุ่มแม่บ้าน และเยาวชนในพื้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12 – 13 กันยายน 2565
ณ โรงเรียนบ้านกาลอ , ชุมชนบ้านตะโละมีแย และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา  อ่านเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดอบรมหลักสูตรขนมหวานในร้านคาเฟ่ต์ (Dessert in Café) ด้วยกระบวนการดาคัม (DACUM) ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่โดยใช้ชุมชนเป็นฐานรากในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีประชาชนให้ความสนใจเข้าอบรมจำนวน 20 คน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16 – 21 กันยายน 2565 ณ ห้องปฏิบัติการอาหาร ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยชุมชนยะลา
โดยการอบรมดังกล่าวได้สอนทฤษฏีเบื้องต้นสำหรับการทำเบเกอรี่ และความรู้เบื้องต้นอุปกรณ์หลักในการทำเบเกอรี่ เน้นลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน ภายในการอบรมประกอบด้วยการสอนทำขนมชิฟฟ่อนมะพร้าวอ่อน ขนมคุกกี้เนยสด ขนมบราวนี่ ขนมเครปเค้ก และขนมปังฮันนี่โทสต์ โดยมีนางสาวซานียะห์ เสงโมง และนางสาววิลาวรรณ หลายเจริญกิจ เป็นวิทยากรในการอบรม
จากกิจกรรมผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความสนใจในหลักสูตรฯ พร้อมที่จะเรียนรู้และนำความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ไปพัฒนาฝีมือต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวต่อไปในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม