วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ที่ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 3 วิทยาลัยชุมชนยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้ ผศ.สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานในการประชุมยกร่างหลักสูตรการพัฒนาครูสู่การส่งเสริมทักษะสมอง Executive Functions (EF) สำหรับเด็กปฐมวัย ในโครงการสอนสนุก ปลุกความคิด เชื่อมชีวิตกับการเรียนรู้ สู่การพัฒนาเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีนางสาวศศิกาญจน์ ชีถนอม ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา นางสาวอรรัตน์ เจริญพรทิพย์ หัวหน้าหลักสูตรสาขาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยชุมชนยะลา นางปราณี อ่องหลี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 1 นางนิศากร อุดเพชร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่ นางโสรายา ชุมประเวศ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) นางพรรณี จูฑังคะ นางสุภาพันธ์ สัจจมาศ อาจารย์พิเศษประจำหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยชุมชนยะลา นางสาวคณัสนันท์ บางพระ นักวิชาการศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา และนางสาวสุนันทา แก้วสามเขียว เจ้าหน้าที่งานวัดผลวิทยาลัยชุมชนยะลา
สำหรับการประชุมยกร่างหลักสูตรในครั้งนี้ เป็นการเสนอแนะ วิเคราะห์ รายวิชาในหลักสูตรเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร เพื่อนำไปจัดการเรียนการสอนและพัฒนาเด็กปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพยิ่งขึ้นไป
อ่านเพิ่มเติม
 
 
 
 
 
 
 
บุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา ร่วมกิจกรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทย จังหวัดยะลา ทุกวันอังคารและวันศุกร์ ตามโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”
“ผ้าไทยใส่ยังไงก็สวย มาร่วมใส่ผ้าไทยกันนะคะ ”
 
 
 
 

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ที่ห้องประชุมมะเมา ชั้น 2 วิทยาลัยชุมชนยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้ ผศ.สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานในการประชุมโครงการพัฒนาหลักสูตรทักษะอาชีพและหลักสูตรบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรการผลิตกระเป๋าพื้นฐาน และหลักสูตรข้าวเกรียบสมุนไพร ขนมโดนัทสอดไส้ โดยมีนางสาวศศิกาญจน์ ชีถนอม ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา นางสาวชื่นชีวัน บุญทัน รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา นางสาวอรรัตน์ เจริญพรทิพย์ ครูชำนาญการพิเศษวิทยาลัยชุมชนยะลา นายธวัชชัย สุนทรนนท์ ครูผู้ช่วยวิทยาลัยชุมชนยะลา นางผลิตา แก้วศรีดำ นางสาวคณัสนันท์ บางพระ นักวิชาการศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา นางสาวสุนันทา แก้วสามเขียว เจ้าหน้าที่งานวัดผลวิทยาลัยชุมชนยะลา นางสาวนิมินทรา มินทราศักดิ์ ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว นางสาวต่วนลียานา โต๊ะนิแต ผู้ประกอบการธุรกิจร้านโซร์ลียา นางสือมะ เจ๊ะแต ผู้ประกอบการธุรกิจกระเป๋าผ้าต่อด้วยมือ ดร.ภัทรวดี เอียดเต็ม อาจารย์กมลทิพย์ กรรไพเราะ อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และนางเนตรศิยา ศรีตุลาการ ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว เข้าร่วม โดยจัดประชุมโครงการฯดังกล่าวขึ้นในระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2563 เพื่อเสนอแนะ วิเคราะห์รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุงแก้ไข หลักสูตรบริการวิชาการด้านอาชีพและหลักสูตรพัฒนาอาชีพ ให้เข้ากับยุคสมัย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้

อ่านเพิ่มเติม

ในภาพอาจจะมี 8 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และตารางในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังนั่งในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลามอบหมายให้นายธวัชชัย สุนทรนนท์ หัวหน้าสาขาสาธารณสุขชุมชนวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วยนางสาวคณัสนันท์ บางพระ นักวิชาการศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ศอ.ปส.จ.ยล.) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมศรียะลา อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา

อ่านเพิ่มเติม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ชุดสูท และสถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

วิทยาลัยชุมชนยะลา ร่วมกิจกรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทย จังหวัดยะลา
“ผ้าไทยใส่ยังไงก็สวย มาร่วมใส่ผ้าไทยกันนะคะ ”
#วิทยาลัยชุมชนยะลา
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา

ในภาพอาจจะมี 10 คน, ผู้คนกำลังยืน, สถานที่กลางแจ้ง และข้อความ

 

ในภาพอาจจะมี 10 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

 

ในภาพอาจจะมี 10 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง