วันที่ 24 กันยายน 2565 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้นางลักขณา ญาณภาพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการบทบาทท้องถิ่นกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพลังการกระจายอำนาจ โดยมีนางสาวสุนทรีพรรณ กำปั่นทอง หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยชุมชนยะลา อาจารย์สามารถ สาและ อาจารย์พิเศษวิทยาลัยชุมชนยะลา และนักศึกษาสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นเข้าร่วม ณ ห้องโสกเหลือง วิทยาลัยชุมชนยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง บทบาทท้องถิ่นกับปัจจัยที่มีอิทธิพล ต่อพลังการกระจายอำนาจ

จากการจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้และความเข้าใจ ถึงหลักการกระจายอำนาจการบริหาร การจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้เกิดทักษะการเรียนรู้และนำความรู้ที่ได้รับ ไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อไป  

อ่านเพิ่มเติม

 

 

 

 

วันที่ 24 กันยายน 2565 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้ นางสาวมิสรอ จูมะ (ผู้รับผิดชอบโครงการ) คณะทำงาน จัดกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนาในชีวิตประจำวัน (English Camp) ประจำปีการศึกษา 2565 ภายใต้โครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษานักศึกษาโดยใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอก โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นชั้นปีที่ 1 ถึง ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วม จำนวน 65 คน ณ หน่วยจัดศูนย์อำเภอเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวจุฑารัตน์ หน้องมา ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองเบตง มาเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษาฯ
ซึ่งกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการในช่วงเช้า ประกอบด้วย Getting to know each other (การแนะนำ ข้อมูลส่วนตัว) , Leisure activities (งานอดิเรก) และ Location and Direction (การบอกสถานที่ ทิศทาง ในส่วนของกิจกรรมการอบรมช่วงบ่ายประกอบด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อเรื่อง Travelling (การเดินทางด้วยยานพาหนะประเภทต่างๆ , Shopping (การเลือกซื้อสินค้าประเภทต่างๆ) , Giving advice (การให้คำแนะนำ) พร้อมสรุปกิจกรรมและมอบวุฒิบัตรให้แก่นักศึกษาผู้เข้ารับการอบรมฯ โดยมีนางสาวเบญจมาพร เบ็ญเจ๊ะมะ ติวเตอร์ภาษาอังกฤษ เป็นวิทยากรในการอบรม

อ่านเพิ่มเติม

 

 

 

 

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้นางสาวมิสรอ จูมะ ตัวแทนวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วยตัวแทนกลุ่มชุมชน 4 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มผู้ประกอบการแหวนประดับอัญมณีมลายู พื้นถิ่นโกตาบารู กลุ่มผ้าพื้นถิ่น by U2T อาซ่อง กลุ่มผ้ามัดย้อม DIKOTA และกลุ่มผลิตภัณฑ์พูลโกตา โดยมีวิทยาลัยชุมชนยะลาเป็นผู้สนับสนุน เข้าร่วมกิจกรรมสร้างการรับรู้และความเข้าใจในกิจกรรมศึกษาศักยภาพและความเหมาะสมของเมืองยะลาสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ Creative Cities Network ของยูเนสโก ณ อาคาร 20 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จังหวัดยะลา  
อ่านเพิ่มเติม

 

 

 

 

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมเผยแพร่และนำเสนอผลการดำเนินงาน ภาคใต้โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้เปราะบางและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา คณะทำงานกลุ่มผู้เปราะบางฯ วิทยาลัยชุมชนยะลา ตัวแทนกลุ่มอาชีพกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 18 ชุมชน และนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วม ณ บริเวณหน้าอาคารวิทยบริการ และห้องประชุมโสกเหลือง วิทยาลัยชุมชนยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
ภายในกิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมนำเสนอผลการดำเนินงานและเวทีเสวนา ภายใต้หัวข้อ “ เล่าเรื่อง ชุมชนเราทำ ชุมชนเราขาย by ycc” โดยผู้แทนองค์กรชุมชน จำนวน 4 ชุมชน และแบ่งกลุ่มเสวนากลุ่มย่อย ภายใต้หัวข้อ “เล่าเรื่อง ชุมชนเราทำ ชุมชนเราขาย by ycc” โดยทีมวิทยากร วิทยาลัยชุมชนยะล/อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
นอกจากกิจกรรมเวทีเสวนาแล้วยังมีกิจกรรมเปิดตลาดจัดแสดงนิทรรศการแสดงผลงานผลิตภัณฑ์จากชุมชน 18 ชุมชน ในพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย อาทิ ขนมไข่กรอบ น้ำพริกปลาดุกฟู น้ำผึ้งชันโรง ไข่เค็มสมุนไพรจากใบเตย ผ้ามัดย้อม และพืชผักสวนครัว เป็นต้น โดยวิทยาลัยชุมชนยะลาได้ลงพื้นที่สนับสนุนองค์ความรู้ เปิดโอกาสให้กลุ่มผู้เปราะบาง กลุ่มคนชายขอบที่ขาดโอกาส และเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและทักษะการประกอบอาชีพ โดยใช้ทรัพยากรต้นทุนของพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างคุณค่าในตัวเอง ให้มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคมของตนเอง ตลอดจนมีทัศนคติเชิงบวกต่อสังคมและหน่วยงานของรัฐ อันจะเป็นการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาของจังหวัดชายแดนใต้ในระยะยาวต่อไป 

อ่านเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 9/2565 โดยมีนายสกุล เล็งลัคน์กุล รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา นายจักรกฤษณ์ ธัญญคุณากรสกุล นายพจน์ ไพบูลย์เกษมสุทธิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา นายจรัส เรืองแก้ว กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า นายเฉลิมพล เรืองเริงกุลฤทธิ์ กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นางสาวอารีย์ แสวงดี กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน นายวิชาพร ชินประพัทธ์ กรรมการโดยตำแหน่ง ผศ.สนธยา พลศรี เลขานุการ นางลักขณา ญาณภาพ ผู้ช่วยเลขานุการ นางสาววันเพ็ญ พงษ์สุวรรณศิริ ผู้ช่วยเลขานุการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 9/2565 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 3 อาคารเรียน 5 ชั้น วิทยาลัยชุมชนยะลา และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Application Zoom)

อ่านเพิ่มเติม