วันที่ 29 สิงหาคม 2562 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลามอบหมายให้ นางสาววรวรรณ ทิวาลัย นักวิชาการศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมนูโว ซิตี้ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

 

อ่านเพิ่มเติม

 

 

 

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลามอบหมายให้ นางลักขณา ญาณภาพ และนางสาวทรงจรรย์ แสงอรุญ ครูชำนาญการวิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วม โครงการสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานวิทยาลัยชุมชน ณ โรงแรมดี วารี จอมเทียนบีชพัทยา จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการจัดการความรู้ภายในองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อเพิ่มขีดความสามรถของบุคลากรต่อไป

อ่านเพิ่มเติม 

 

 

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยชุมชนยะลาเปิดสอนหลักสูตรการตลาดออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 5 กันยายน 2562 ณ วิทยาลัยชุมชนยะลา จังหวัดยะลา โดยวิทยาลัยชุมชนยะลาได้เรียนเชิญนายชารีฟ เด่นสุมิตร กรรมการผู้จัดการบริษัทแอส ออเดอร์ จำกัด ที่มากด้วยความรู้ความสามารถและประสบการณ์ มาเป็นวิทยากรบรรยายตลอดหลักสูตรการตลาดออนไลน์ สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวนี้หวังเป็นอย่างยิ่งให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ แนวคิด เทคนิคต่างๆสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์และสร้างรายได้ให้กับตัวเองและครอบครัวได้ต่อไป

อ่านต่อเพิ่มเติม 

 

 

 

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ประกาศตามที่วิทยาลัยชุมชนยะลา ได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะ จ้างเหมาบริการวิทยาลัยชุมชนยะลา จำนวน 2 ตำแหน่ง เสร็จสิ้นแล้วจึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการวิทยาลัยชุมชนยะลา ทั้งนี้ให้ผู้จ้างเหมาบริการวิทยาลัยชุมชนยะลา ให้มารายงานตัวและปฏิบัติงานในวันที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 08.30 รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารตามแนบดังนี้

อ่านต่อเพิ่มเติม 

 

วันที่ 25 สิงหาคม 2562 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ให้เกียริติเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ ในหัวข้อเรื่องการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองกับการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย โดยมีนางสาวสุนทรีพรรณ กำปั่นทอง ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นวิทยาลัยชุมชนยะลา อาจารย์สามารถ สาและ อาจารย์พิเศษวิทยาลัยชุมชนยะลา และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นเข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนยะลา
โดยโครงการดังกล่าวจะมีการบรรยายและกิจกรรมกลุ่มดังนี้ ในส่วนของการบรรยายช่วงเช้าเป็นหัวข้อเรื่อง “การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองกับการมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตย” โดยอาจารย์ไฟซอล ดาโอ๊ะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และสหกิจศึกษาประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในช่วงบ่ายจะเป็นการบรรยายต่อจากช่วงเช้าและแบ่งกลุ่มนักศึกษาเพื่อทำกิจกรรม สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เห็นความสำคัญของพลเมืองกับการมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตย และแสดงบทบาทหน้าที่ของตนเองต่อสังคมได้อย่างเหมาะสม

อ่านเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/yalacc/photos/?tab=album&album_id=2941627109394753