วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมโสกเหลือง วิทยาลัยชุมชนยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานในการประชุมบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา พลศรี นางลักขณา ญาณภาพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ข้าราชการครู พนักงานราชการและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลาเข้าร่วม เพื่อเร่งรัดติดตามแผนและโครงการฯ ในปีงบประมาณ 2563 ให้โครงการดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
อ่านเพิ่มเติม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

 

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ที่ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 3 วิทยาลัยชุมชนยะลา นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 7/2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี นางภรณี เลื่องอรุณ นายอารมณ์ นิลวิสุทธิ์ นายอาบีดีน มนูญทวี นายจรัส เรืองแก้ว นางสุนันทา เสรี นางลักขณา ญาณภาพ นางสาววันเพ็ญ พงษ์สุวรรณ์ศิริและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 7/2563
อ่านเพิ่มเติม
ในภาพอาจจะมี 1 คน

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานในการประชุมเพื่อเสนอรายชื่อการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุนชน และการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของข้าราชการ และพนักงานราชการวิทยาลัยชุมชนยะลา ผ่านความเห็นชอบของสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา

อ่านเพิมเติม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

 

ในภาพอาจจะมี 2 คน, สถานที่ในร่ม

 

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

ผู้บริหารวชช.ยะลาพบอาจาร์ยและนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา ศูนย์เอำเภอเบตง
เมื่อวันที่ 10 และ 11 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและการขยายโอกาส อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ผศ.สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลาและเจ้าหน้าที่ฝ่ายประเมินผล สำนักวิชาการวิทยาลัยชุมชนชุมยะลาได้ไปประชุมอาจารย์พิเศษศูนย์อำเภอเบตง เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนประจำภาคเรียน กิจกรรมต่างๆที่วิทยาลัยจะมาดำเนินการที่ศูนย์ให้การศึกษาอำเภอเบตง การเรียนการสอนแบบออนไลน์ รับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะของอาจารย์เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนและบริการชุมชนของวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งการประชุมเป็นไปด้วยดีและวิทยาลัยได้แนวทางการพัฒนาศูนย์อำเภอเบตงหลายประการ นอกจากนี้ผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนยะลายังได้ประชุมนักศึกษาทั้งหมดเพื่อแนะแนวทางในการเรียน การก้าวเข้าสู่อาชีพ การศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ทำข้อตกลงร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทำให้นักศึกษามีโอกาสได้ศึกษาต่อง่ายขึ้น จบเร็วขึ้นและค่าใช้เล่าเรียนไม่มากนัก รวมทั้งกิจกรรมต่างๆที่วิทยาลัยจะมาจัดให้แก่นักศึกษาและรับฟังข้อเสนอแนะของนักศึกษาที่จะพัฒนาการเรียนการสอนให้เหมาะสมอีกด้วย
อ่านเพิ่มเติม

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

 

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

 

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดประชุมยกร่างและวิพากษ์หลักสูตรข้าวเกรียบ ขนมทอด และหลักสูตรการทำกระเป๋าแฟชั่น เพื่อเสนอแนะ วิเคราะห์รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุงแก้ไข หลักสูตรบริการวิชาการด้านอาชีพและหลักสูตรพัฒนาอาชีพ ให้เข้ากับยุคสมัย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 3 วิทยาลัยชุมชนยะลา
อ่านเพิ่มเติม
ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 1 คน

 

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง, หน้าจอ, คอมพิวเตอร์แล็ปท็อป, สำนักงาน, ห้องรับแขก และสถานที่ในร่ม