วิทยาลัยชุมชนยะลาลงพื้นที่จับมือกับเทศบาลตำบลโกตาบารูส่งเสริมความเข้มแข็งในลักษณะเชิงพื้นที่ (Area based)  

                        เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 นายรอนิง ดอเลาะหะวอ นายกเทศมนตรีโกตาบารู เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งในลักษณะเชิงพื้นที่ (Area based) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีนายอับดุลการิม รามันห์สิริวงศ์ รองกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา นางซูไฮลา ลือธีรลักษณ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา นางสุภามาศ เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต นายอาสมิง มะแซ หัวหน้ากลุ่มงาน Area- based อาจารย์สามารถ สาและ อาจารย์สุวิทย์ นิตชยพล บุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา ตัวแทนนักศึกษาสาขาปฐมวัยวิทยาลัยชุมชนยะลา และชาวบ้านในพื้นที่เทศบาลตำบลโกตาบารู เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
                        ภายในโครงการมีการจัดกิจกรรมแบ่งกลุ่มตามชุมชน สามารถแบ่งกลุ่มได้ทั้งหมด 9 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนบ้านเฆาะ ชุมชนตลาดนัด ชุมชนกำปงนาเฮะ ชุมชนศาลเก่า ชุมชนมะดือลง ชุมชนปูลาตีงี ชุมชนนาเตย ชุมชนบาโงตาแย และชุมชนกำปงบูเกะ เพื่อให้แต่ละชุมชนระดมความคิดศึกษาความต้องการภายในชุมชนในพื้นที่เทศบาลตำบลโกตาบารู และนำเสนอความต้องการของแต่ละชุมชน เพื่อหาข้อสรุปต่อไป

 

 

 

 

วันที่ 10พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยชุมชนยะลาประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) เข้าศึกษาในหลักสูตรอนุปริญญา (สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร) ประจำปีการศึกษา 2562

         ตามที่วิทยาลัยชุมชนยะลา ได้รับอนุมัติทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประเภท 2 ปี (ปวส./อนุปริญญา) จากสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) วิทยาลัยชุมชนยะลา ได้ดำเนินการคัดกรองผู้รับทุน ตามกระบวนการคัดกรองของ สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนมีจำนวน 24 คน  (รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงแนบท้ายประกาศนี้) รายละเอียดดังนี้

 

 

 

 

วันที่ 26 เมษายน 2562 นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยชุมชนยะลาและร่วมดำเนินการคัดเลือกผู้เหมาะสมดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ณ อาคารวิทยบริการ ชั้น 3 วิทยาลัยชุมชนยะลา จังหวัดยะลา   

 

 

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยชุมชนยะลาเข้าร่วมพิธีเปิดกรวยราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและร่วมรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ ศาลากลางจังหวัดยะลา

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 บุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา ร่วมพิธีถวายราชสักการะ วางพวงมาลาเนื่องในวันคล้าย วันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ณ หอประชุมเล็กมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา