วันที่ 26 กันยายน 2565 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้นางสาวทรงจรรย์ แสงอรุณ รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต วิทยาลัยชุมชนยะลา นายอิสมาแอล มะสาแม นางสาวฮานีย๊ะ กะโด อาจารย์ผู้ดูแลกลุ่ม พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจหรือ U2T for BCG พื้นที่ตำบลอาซ่อง ประชุมเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการติดตามการดำเนินงานและถอดบทเรียนโครงการ U2T For BCG ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภาคใต้ตอนล่าง ในวันที่ 10 ตุลาคม 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings)
อ่านเพิ่มเติม

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 10 – 11 กันยายน 2565 วิทยาลัยชุมชนยะลาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักศึกษาวิทยาลัย
ชุมชนภาคใต้ “บานอเกมส์” ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองนราธิวาส สนามกีฬากลาง อบจ.นราธิวาส และสนามกีฬาสวนนราเปี่ยมสุข อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส ในโอกาสนี้วิทยาลัยชุมชนยะลาได้ส่งตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬากิจกรรมการแข่งขันกีฬานักศึกษา 7 วิทยาลัยชุมชนภาคใต้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย นักศึกษา รู้รักสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเพื่อสร้างเครือข่ายในการทำกิจกรรมร่วมกันกับวิทยาลัยอื่นๆ ได้อย่างเหมาะสม
กิจกรรมฯ ในครั้งนี้ประกอบด้วย การแข่งขันกีฬารวม 10 รายการ กีฬาฟุตบอลชาย กีฬาฟุตบอล
หญ้าเทียม กีฬาวอลเลย์บอลชาย กีฬาวอลเลย์บอลหญิง กีฬาเซปักตะกร้อชาย กีฬาเปตอง กีฬาแชร์บอลหญิง กรีฑาชาย-หญิง การแข่งขัน E-Sport และกีฬาพื้นบ้าน โดยมีวิทยาลัยชุมชนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชน 7 จังหวัดภาคใต้ คือ วิทยาลัยชุมชนพังงา วิทยาลัยชุมชนระนองวิทยาลัยชุมชนสตูล วิทยาลัยชุมชนสงขลา วิทยาลัยชุมชนยะลา วิทยาลัยชุมชนปัตตานี วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
จากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ วิทยาลัยชุมชนยะลา 7 จังหวัดภาคใต้ วิทยาลัยชุมชนยะลา สรุปการแข่งขันกีฬา โดยสามารถจำแนกประเภทได้ดังนี้
กีฬาฟุตบอลชาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 กีฬาฟุตซอล (ฟุตบอลหญ้าเทียม) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 กีฬาวอลเลย์บอลหญิง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 กีฬาเซปักตะกร้อชาย ได้รับรางวัลชนะเลิศ เปตองหญิง ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาแชร์บอลหญิง ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในส่วนของกีฬาพื้นบ้าน ชักเยอร์ เหรียญทองแดง วิ่งกระสอบ เหรียญทอง กรีฑาชาย แบ่งระยะทางการวิ่ง ได้ดังนี้ วิ่ง 100 ม. เหรียญทอง วิ่ง 200 ม. เหรียญทองแดง วิ่ง 4 x 100 ม. เหรียญทอง วิ่ง 4 x 200 ม. เหรียญทองแดง วิ่ง 4 x 400 ม. เหรียญเงิน
กรีฑาหญิง วิ่ง 100 ม.เหรียญเงิน วิ่ง 200 ม. เหรียญเงิน วิ่ง 400 ม. ได้รับเหรียญทอง วิ่ง 4 x 100 ม. เหรียญทอง วิ่ง 4 x 200 ม. และเหรียญทอง วิ่ง 4 x 400 ม. เหรียญทอง

สรุปรางวัลการแข่งขันกีฬาฯ ทั้งหมดได้ดังนี้
ได้รับรางวัลชนะเลิศ จำนวน 4 รายการ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 3 รายการ
และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 2 รายการ 

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้มอบหมายให้คณะทำงานกลุ่มงานทำนุศิลปวัฒนธรรม ดำเนินการคืนข้อมูลกลับเข้าพื้นที่ ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา " ปราชญ์ ผู้สืบสานอนุรักษณ์อัตลักษณ์แหวนประดับอัญมณีวิถีมลายูพื้นถิ่น โกตาบารู" ภายใต้โครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นงานศิลป์พื้นบ้าน สู่แหล่งเรียนรู้และยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์วิถีชุมชน รับมอบโดยนายมาหะมะรอยี แวหะมะ นายกเทศมนตรีตำบลโกตาบารู ณ เทศบาลตำบลโกตาบารู พร้อมส่งมอบให้กับปราชญ์ด้านหัตถศิลป์การทำแหวนประดับในพื้นที่ ที่เหลือในพื้นที่ เพียง 5 ท่าน เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป 
ภาพเพิ่มเติม

 

 

 

 

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้นางสาวทรงจรรย์ แสงอรุณ รองผู้อำนวการศูนย์วิจัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต นายธวัชชัย สุนทรนนท์ หัวหน้าสาขาสาธารณสุขชุมชนวิทยาลัยชุมชนยะลา และคณะทำงานวิทยาลัยชุมชนยะลา ลงพื้นที่ประสานติดต่อตัวแทนชุมชนในพื้นที่ตำบลโกตาบารู ประกอบด้วยกลุ่มมัดย้อมดีโกตา และกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลโกตาบารู เพื่อเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ทิศทางดำเนินงานโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เพื่อการสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2567” ในระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2565 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร
ภาพเพิ่มเติม

 

 

 

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยชุมชนยะลาได้เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาใน ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี รศ. ประดิษฐ์ มีสุข รศ.ดร.ธวัช ชิตตระการ และอ.ชนัญญา ไทยนิวัฒน์วิไล เป็นคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งได้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับวิทยาลัย ในระหว่างวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Application Zoom) ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง วิทยาลัยชุมชนยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 
ภาพเพิ่มเติม