วันที่ 8 กรกฎาคม 2561 นายจรัส เรืองแก้ว กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา สนับสนุนเงิน จำนวน 1,500 บาท ในการซ่อมแซมและปรับปรุงป้ายโครงเหล็กประชาสัมพันธ์ และได้รับการสนับสนุนเครื่องดื่มและร่วมซ่อมแซมจากกำนันอับดุลเล๊าะ เจ๊ะอาแซ กำนัน ตำบลห้วยกระทิง (ศิษย์เก่าวชช.ยะลา )พร้อมทั้งขอขอบคุณ นายอาแว ดาเละ สมาชิก อบต.ตาเนาะปูเต๊ะ(ศิษย์เก่าวชช.ยะลา)ที่อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยเครือข่ายชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยชุมชนยะลา ซ่อมแซมและทาสีป้ายให้ใหม่ ไฉไล ยืดอายุการใช้งาน ใน #อำเภอกรงปินัง #จังหวัดยะลา

        วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ (ระยะสั้น) ประจำปี 2561 หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี รุ่นที่3/2561 ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2561 ณ วิทยาลัยชุมชนยะลา                                                         

อ่านเพิ่มเติม facebook.

 

     บุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพเครือข่ายสร้างการรับรู้ หลักสูตรการผลิตสื่อเพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 9-13 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรม หรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

อ่านเพิ่มเติม facebook.

   วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เทศบาลนครยะลา เชิญผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมรับฟังความเห็นจากเครือข่ายชุมชน เน้นการแลกเปลี่ยนปัญหาทุกข์และสุขของประชาชนใน เทศบาลนครยะลา ในการประชุมศูนย์ประสานงานเพื่อสวัสดิการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนายสัญญา สุวรรรโพธิ์ รองนายกเทศมนตรีนครยะลา เป็นประธานในที่ประชุมด้วยบรรยากาศแห่งความเป็นมิตรและสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเครือข่ายชุมชน จัดประชุมกัน 3 เดือนต่อครั้ง ในเขตเทศบาลนครยะลา

   อ่านเพิ่มเติม facebook.

        วันที่ 4-6 กรกฎาคม 2561 ผู้อำนวยการ #วิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วย ผู้อำนวยการ #สำนักวิชาการ และผู้อำนวยการ#ศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเข้าร่วมศึกษาอบรมหลักสูตร#พัฒนาศักยภาพผู้บริหารวิทยาลัยชุมชน ประจำปี 2561 จัดขึ้น ณ ห้องศักดิเดชน์ภูวไนย สถาบันพระปกเกล้า ทั้งนี้ หลักสูตรฯ ดังกล่าวมีผู้เข้ารับการศึกษาอบรมเป็นผู้บริหารและผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการบริหารงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ทั้งสิ้น 64 คน

     วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้บริหารวิทยาลัยชุมชน ประจำปี 2561 และบรรยายพิเศษ เรื่อง“การพัฒนา #ภาวะผู้นำที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง” ในช่วงบ่ายได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า บรรยายหัวข้อ “การบริหารจัดการ #การมีส่วนร่วม กับ #การพัฒนาพื้นที่

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ในช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรดล แก้วลาย อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และดารผังเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บรรยายหัวข้อ“#เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ กับ #นวัตกรรมการพัมนา"และในช่วงบ่ายได้รับเกียรติจาก ดร.ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ ผู้เขี่ยวชาญด้านแผนยุทธศาสตร์ บรรยายหัวข้อ “ #ยุทธศาสตร์ และ #การบริหารโครงการ อย่างมุ่งผลสัมฤทธิ์"

วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ในช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย สุมาลี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยนครอัจฉริยะ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง บรรยายหัวข้อ“เมืองอัจฉริยะ #SmartCity กับการขับเคลื่อนพัฒนาชุมชนในบริบท Thailand 4.0" และในช่วงบ่ายได้รับเกียรติจาก อาจารย์นุชรี ยงมั่นคงกุล นำการเรียนรู้ในหัวข้อ “การสร้างและบริหารทีมงานอย่างมืออาชีพ" อ่านเพิ่มเติม Facebook