ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา

      ด้วยคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒

มีมติให้ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา โดยรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๓ มีนาคม - ๑ เมษายน ๒๕๖๒ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

>>> ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร <<<

 

 

 

ด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ได้ว่างลง ๒ ตำแหน่ง สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา เพื่อสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ตามคำสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ ๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒

และได้มีประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา แทนตำแหน่งที่ว่างลง เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ตามลิงค์ด้านล่างนี้

 

ดาวน์โหลดรายละเอียด

 

 

 

รายละเอียดตามหนังสือด้านล่างครับ

#วิทยาลัยชุมชนยะลา

#สถาบันวิทยาลัยชุมชน

#สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

#กระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนปรับพื้นฐาน หลักสูตรอนุปริญญา ปีการศึกษา 2562

ในปีการศึกษา2562ไม่มีการสอบให้ผู้ที่มีรายชื่อเข้าเรียนปรับพื้นฐานเรียนปรับพื้นฐานเลยครับ รายละเอียดจากลิ้งด้านล่างเลยครับ

รายละเอียดตามลิ้งด้านล่างครับ

 

https://drive.google.com/open?id=14yrHcNbwtd69RkZQsSwJJy5HV53gxCS6

 

รายละเอียดตามหนังสือด้านล่างครับ

#วิทยาลัยชุมชนยะลา

#สถาบันวิทยาลัยชุมชน

#สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

#กระทรวงศึกษาธิการ