วันที่ 22 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดทำสัญญากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และกรอกแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม กองทุนให้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา (ผู้กู้กยศ.รายใหม่) ณ ห้องสมุดวิทยาลัยชุมชนยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ภาพเพิ่มเติม


 

 

 

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง วิทยาลัยชุมชนยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานในประชุมอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นางสาวสุวิมล อิสระธนาชัยกุล นายวิชาญ ภิบาล นายจิรวิทย์ แซ่เจ็ง นายธำรงศักดิ์ ชุมนุมมณี นางสุภาพันธ์ สัจจมาศ นางลักขณา ญาณภาพ อนุกรรมการ ผศ.สนธยา พลศรี นางสาวศศิกาญจน์ ชีถนอม ผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการ และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ประชุมในครั้งนี้
ภาพเพิ่มเติม


 

 

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมหลักสูตรส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์สำหรับครูผู้ดูแลเด็กปฐมวัย ภายใต้โครงการสนุกคิดกับวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย โดยมีครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง นางสาวอรรัตน์ เจริญพรทิพย์ หัวหน้าหลักสูตรสาขาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยชุมชนยะลา (ผู้รับผิดชอบโครงการ) ข้าราชการครูและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม จำนวน 40 คน ณ ห้องประชุมเพชรพลอย ชั้น 5 โรงแรมยะลามายเฮ้าส์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลรัตน์ คะนองเดช อาจารย์อาทิตยา วงค์มณี อาจารย์ประจำหลักสูตรการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยคณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย ร่วมถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อเรื่องพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับครูปฐมวัย แนวทางการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ปฏิบัติการจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย บทบาทของครูที่มีต่อการจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์
จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองผู้เข้าร่วมการอบรม มีความรู้ สามารถนำความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ไปจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ถ่ายทอดและพัฒนารสู่เด็กปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาลหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของตนเองต่อไป  ภาพเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

 

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 3 อาคารเรียน 5 ชั้น วิทยาลัยชุมชนยะลา นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 8/2565 โดยมีนายสมชาย เชี่ยวชาญศิลป์ นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล นายจักรกฤษณ์ ธัญญคุณากรสกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา นายจรัส เรืองแก้ว กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า นางสาวอารีย์ แสวงดี กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน นายวิชาพร ชินประพัทธ์ กรรมการโดยตำแหน่ง ผศ.สนธยา พลศรี เลขานุการ นางลักขณา ญาณภาพ ผู้ช่วยเลขานุการ นางสาววันเพ็ญ พงษ์สุวรรณศิริ ผู้ช่วยเลขานุการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 8/2565  ภาพเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

 

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลามอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ประชุมเตรียมความพร้อมสถานศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2565 โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Application Zoom) ณ ห้องประชุมมะเมา ชั้น 2 วิทยาลัยชุมชนยะลา ภาพเพิ่มเติม