วันที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเซาท์เทอร์นแอร์พอร์ต อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการค่ายผู้นำนักศึกษาและจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจโดยมีนางลักขณา ญาณภาพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เจ้าหน้าที่บุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลาและนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลาเข้าร่วม ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2563 โดยมีวัตถุประส่งเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลามีภาวะความเป็นผู้นำที่ดี และมีจิตอาสาในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม สามารถนำไปใช้ในการเรียน และในชีวิตประจำวันต่อไป

อ่านเพิ่ม

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลานายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลามอบหมายให้นางสาวทรงจรรย์ แสงอรุณ รองผู้อำนวการศูนย์วิจัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต วิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วยนายวรัญญู แก้วทอง หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และนางสาวฮานีย๊ะ กะโด เจ้าหน้าที่งานถ่ายทอดวิชาการสู่ชุมชนวิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วม “โครงการโรงเรียนปลอดขยะ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ณ โรงเรียนอนุบาลยะลา โดยได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในการทำกิจกรรมดินพร้อมปลูกจากใบไม้แห้ง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการลดปริมาณขยะ การแยกขยะและการนำขยะไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้อง
อ่านเพิ่ม

วิทยาลัยชุมชนยะลาขอแสดงความยินดีกับ
นายกรกมล จันทร์งาม นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ชั้นปีที่ ๓
"ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา" ขนาดเล็ก
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

 

 

 

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมปาหนัน โรงแรมปาร์ควิว อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการสอนสนุก ปลุกความคิด เชื่อมชีวิตกับการเรียนรู้สู่การพัฒนาเด็กปฐมวัย ในกิจกรรมอบรมหลักสูตรการพัฒนาครู สู่การส่งเสริมทักษะสมอง Executive Functions (EF) สำหรับเด็กปฐมวัย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา นางสาวอรรัตน์ เจริญพรทิพย์ หัวหน้าหลักสูตรสาขาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยชุมชนยะลา อาจารย์ นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยชุมชนยะลาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29 –31 สิงหาคม 2563 ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะสมอง (EF) สามารถจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะสมอง สำหรับเด็กปฐมวัยและมีเจตคติที่ดีต่อการนำทักษะสมอง ไปประยุกต์ใช้ได้ในการทำงาน

อ่านเพิ่ม