วันที่ 8 กันยายน 2562 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดโครงการแข่งขันกีฬาสีสานสัมพันธ์นักศึกษาอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 13 ณ สนามกีฬาโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ตำบลสะเตง  อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยมีนายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีสานสัมพันธ์นักศึกษาอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2562 โดยมีคณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่วิทยาลัยชุมชนยะลา และนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลาเข้าร่วมในครั้งนี้

โดยกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีสานสัมพันธ์ฯในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างเสริมให้นักศึกษามีสุขภาพแข็งแรง ฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตาม ร่วมไปถึงการทำงานเป็นทีมการวางแผนการทำงานร่วมกัน เป็นการสร้างเสริมความรักความสามัคคี ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์กีฬาพื้นบ้านอีกหลายประเภทอีกด้วย

ซึ่งการดำเนินงานในครั้งนี้ มีการแข่งขันกีฬาประเภทสากลและกีฬาพื้นบ้าน ดังนี้

ประเภทกีฬาสากล มี 3 ชนิดกีฬา คือ

 • กีฬาวอลเลย์บอล ประเภทชาย/หญิง
 • กีฬาแชร์บอลประเภทหญิง
 • กีฬาเซปัคตะกร้อประเภทชาย

ประเภทกีฬาพื้นบ้าน มี 10 ชนิดกีฬา คือ

 • กีฬาชักเย่อ              ประเภทชาย/หญิง
 • กีฬาวิ่งผลัดลูกแตงโม ประเภทชาย/หญิง
 • กีฬาวิ่ง 3 ขา ประเภทชาย/หญิง
 • กีฬาเลี้ยงลูกบอล ประเภทชาย/หญิง
 • กีฬาวิ่งผลัดกระสอบ ประเภทชาย/หญิง
 • กีฬาวิ่งเรือบก ประเภทชาย/หญิง
 • กีฬาปิดตาตีปิ๊บ ประเภทชาย/หญิง
 • กีฬากินวิบาก ประเภทชาย/หญิง
 • กีฬาวิ่งผลัดกระสอบ ประเภทชาย/หญิง
 • กีฬาซุปเปอร์แมน ประเภทชาย/หญิง

 

นอกจากนี้ยังมีการประกวด ขบวนพาเหรด และกองเชียร์อีกด้วย ในการแข่งขันกีฬาทุกระดับนั้นนักปรัชญาของการแข่งขันกีฬาคือการได้ร่วมในการแข่งขันโดยไม่เน้นในผลแพ้หรือชนะเป็นสำคัญ

 

อ่านเพิ่มเติม1

รูปกิจกรรมกีฬาสี62


 

 

 

 

 

บรรยากาศวันแรก กีฬาสีสานสัมพันธ์ วิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 13/2562 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

 

อ่านเพิ่มเติม

 

 

 

วันที่ 4 กันยายน 2562 วิทยาลัยชุมชนยะลาได้จากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมัคคุเทศก์อาสาเพื่อการท่องเที่ยวชุมชนในระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน2562 ณ โรงแรมแกรนด์แมนดารินเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

 

 

 

วันที่ 4 กันยายน 2562 วิทยาลัยชุมชนยะลาได้จากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมัคคุเทศก์อาสาเพื่อการท่องเที่ยวชุมชนในระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน2562 ณ โรงแรมแกรนด์แมนดารินเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

 

 

 

วันที่ 2 กันยายน 2562 นายวิชาพร ชินประพัทธ์รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลามอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยาพลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลาเข้าร่วมโครงการประชุมศูนย์ประสานงานเพื่อสวัสดิการประชาชน ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลนครยะลา อำเภอเมืองจังหวัดยะลา โดยมีเรื่องประชาสัมพันธ์ในที่ประชุม 5 เรื่องด้วยกันคือ
1. สถาบันวิทยาลัยชุมชนต้นสังกัดของวิทยาลัยชุมชนได้ย้ายสังกัดจากกระทรวงศึกษาธิการไปยังสังกัดกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2562
2. สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการศึกษาร่วมกัน (MOU) เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ดีขึ้น
3. วิทยาลัยชุมชนยะลาได้รับทุนการศึกษาจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 30 คน โดยมีเงื่อนไขการได้รับทุนดังนี้
• นักเรียนจะได้รับทุนเดือนละ 7,500 บาทต่อเดือนโดยมีเงื่อนไขการได้รับทุน คือครอบครัวนักเรียนจะต้องมีรายได้ครอบครัวละไม่เกิน 3,000 บาท
• นักเรียนมีเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป (อาจจะ 2.75) หรือเกรดสะสมไม่เกินร้อยละ 30
4. ประชาสัมพันธ์ในด้านหลักสูตรการเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชนยะลาในระดับอนุปริญญาทั้ง 8 สาขาวิชาและหลักสูตรระยะสั้นที่ทางวิทยาลัยชุมชนยะลาได้เปิดการเรียนการสอน
5. การแข่งขันการวิ่งการกุศล "วิทยาลัยชุมชนยะลามินิมาราธอน 2562" ครั้งที่ 1 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2562 (เนื่องด้วยครบรอบ 15 ปีวิทยาลัยชุมชนยะลา) ทั้งนี้ยังเป็นการระดมทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลาที่ยังมีปัญหาในด้านทุนการศึกษา
ทั้งนี้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานราชการ องค์กรต่างๆ และตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมเสนอแนะแนวทางปฏิบัติงานด้านสวัสดิการประชาชนต่อไป