วันที่ 3 เมษายน 2562 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา 

นางซูไฮลา ลือธีรลักษณ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลาลงพื้นที่เยี่ยมโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนูรุลฮูดา ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 

 

 

 

 

         

วันที่ 3 เมษายน 2562 บุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่แหล่งน้ำศักดิ์สิทธ์ สำหรับประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำเพื่อทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
เป็นการขับเคลื่อนโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ บริเวณวัดคูหาภิมุข ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลาณ บริเวณวัดคูหาภิมุข ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

 

 

 

   

 

        

 

                 วันที่ 25 มีนาคม 2562 นายอับดุลการิม รามันห์สิริวงศ์ รองประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานเปิดโครงการค่ายพัฒนาทักษะผู้นำนักศึกษาและผู้นำทำความดีด้วยหัวใจนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพล เพชรานนท์ อดีตคณบดีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นายอาสมิง มะแซ ครูผู้ช่วย อาจารย์ นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลาและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลาร่วมโครงการ ณ ค่ายกรมหลวงสงขลานครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลาเผยว่า สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการค่ายพัฒนาทักษะผู้นำนักศึกษาและผู้นำทำความดีด้วยหัวใจนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ นี้เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลามีความกล้าที่จะแสดงออก มีภาวะความเป็นผู้นำ อีกทั้งเป็นการฝึกฝนการทำงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่และสามารถนำความรู้ที่ได้รับในวันนี้สามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้จริง

                กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2562 ภายในโครงการฯ มีการบรรยาย ในหัวข้อ บทบาทหน้าที่องค์การศึกษากับการพัฒนากิจกรรมของสถาบันการศึกษา,การเตรียมความพร้อมของผู้นำนักศึกษากับการพัฒนาสถาบันการศึกษา และกิจกรรมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมแสดงความคิดเห็น เป็นการส่งเสริมภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม โดยมีคณะวิทยากรจากกองพันทหารราบที่ 8 กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน เป็นผู้ดูแลตลอดโครงการฯ ณ ค่ายกรมหลวงสงขลานครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

 

 

     วันที่ 28 มีนาคม 2562 นายอารี ดิเรกกิจและนายสมคิด ธรรมฤกษ์ฤทธิ์ ยื่นใบสมัครเข้าร่วมประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ณ วิทยาลัยชุมชนยะลา สำหรับท่านใดที่สนใจเข้าสมัครการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา

สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่วิทยาลัยชุมชนยะลาหรือที่สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเภษ 2 ชั้น 10 กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 เมษายน 2562

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา

      ด้วยคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒

มีมติให้ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา โดยรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๓ มีนาคม - ๑ เมษายน ๒๕๖๒ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

>>> ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร <<<