วันที่ 24 สิงหาคม 2565 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาหลักสูตรช่างศิลปหัตถกรรมกริชรามันห์จังหวัดยะลา โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสถาบันธัชชา ประจำปีะงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วยคณะผู้วิจัย วิทยาลัยชุมชนยะลา และประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรม จำนวน 10 คน

ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนายตีพะลี อะตะบู ครูช่างศิลปหัตถกรรม ปี 2555 ประเภทเครื่องโลหะ (กริชรามันห์) เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้การทำกริช ให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมฯ ตั้งแต่ขั้นตอนพื้นฐานจนสำเร็จเป็นกริช 1 เล่ม โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม – 22 กันยายน 2565 ณ บ้านตะโละหะลอ หมู่ที่ 5 ตำบลตะโละหะลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ทั้งนี้เพื่อเป็นการเรียนรู้สืบทอดภูมิปัญญาปลุกปั้นช่างทำกริชจากรุ่นสู่รุ่น ให้สืบทอดต่อไปไม่สูญสลายไปกับกาลเวลา

ภาพเพิ่มเติม

 

 

 

 

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดกิจกรรมฝึกอบรมงานศิลปหัตถกรรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ) รุ่นที่ 7/2565 ภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนในพื้นที่ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวน 15 คน จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม2565 ณ ศูนย์การเรียนรู้โกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการสร้างอาชีพจากทรัพยากรธรรมชาติจากชุมชน และสืบทอดความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนให้คงอยู่ต่อไป

ภาพเพิ่มเติม


 

 

 

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วยผศ.สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ข้าราชการและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนสตรียะลา “บงกชเกมส์ 65” ณ โรงเรียนสตรียะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 

ภาพเพิ่มเติม 

 

 

 

 

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้ข้าราชการและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Application Zoom) ณ ห้องประชุมมะเมา ชั้น 2 วิทยาลัยชุมชนยะลา
ภาพเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วยนางลักขณา ญาณภาพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ข้าราชการครู พนักงานราชการและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลาร่วมประชุม เพื่อเร่งรัดติดตามแผนและโครงการฯ ในปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมโสกเหลือง วิทยาลัยชุมชนยะลา

ภาพเพิ่มเติม