วันที่ 9 กันยายน 2561 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดโครงการอบรมระบบงานทะเบียนและการวัดผล ประจำปี 2561 กิจกรรม 1 : อบรมระบบงานทะเบียนการวัดผลสำหรับนักศึกษา และกิจกรรม 3 : อบรมระบบประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนโดยนักศึกษา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 วิทยาลัยชุมชนยะลา

 

 

 

             วันที่ 8 กันยายน วิทยาลัยชุมชนยะลาฝึกซ้อมใหญ่ "พิธีประสาทอนุปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 " ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

 

 

อ่านเพิ่มเติม facebook.

 

      เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 วิทยาลัยชุมชนยะลา ดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจัดฝึกอบรมกิจกรรมการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหารและผู้ประกอบการร้านค้าชุมชน รุ่นที่ 2/2561 ให้แก่กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร-ขนม ผู้จำหน่ายอาหารร้านค้าชุมชน รวมถึงบุคลากรผู้ประกอบอาหารในโรงเรียน พื้นที่ตำบลพร่อน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยมีนางสุภามาศ เพชรรัตน์ รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเจ้าหน้าที่งานถ่ายทอดวิชาชีพสู่ชุมชน เป็นวิทยากร ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนเกิดการสร้างการรับรู้และเกิดความตระหนักในการผลิตให้มีความปลอดภัยทางด้านอาหาร (food safety) โดยเน้นด้านสุขลักษณะส่วนบุคคล และการป้องอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากวัตถุดิบและขั้นตอนการผลิตอาหาร ที่จะสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคที่จะได้รับประทานอาหารที่มีความปลอดภัยต่อไป

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม facebook.

 

      วันที่ 5 กันยายน 2561 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรอนุปริญญา ประจำปี 2561 ณ ห้องวังแก้ว  โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยมีนายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานเปิด

 

 

อ่านเพิ่มเติม facebook.

 

 

 

    วันที่ 3  กันยายน 2561 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเเละถ่ายทอดความรู้ภายใต้โครงการ"การจัดการความรู้เกี่ยวกับอาหารพื้นบ้านในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดยะลา"ณ ชุมชนสโมสร ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา โดยมีนายนิสิต เจียงประเสริฐ ประธานชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิด

 

 

 

      เเละวันที่ 4 กันยายน 2561 กิจกรรมการฝึกอบรมเเละถ่ายทอดความรู้ภายใต้โครงการ"การจัดการความรู้เกี่ยวกับอาหารพื้นบ้านในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดยะลา" ณ บ้านกวางหลง หมู่ที่1 ต.ธารนำ้ทิพย์ อ.เบตง จ.ยะลา เป็นกลุ่มคนไทยเชื้อสายจีน คนไทยพุทธและคนไทยมุสลิม เกิดสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความเเตกต่างเเต่รวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียว โดยมีนางลักขณา ญาณภาพ ครู คศ.2 ชำนาญการ หัวหน้าโครงการได้ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน ได้เเก่ ไก่กอเเละ,สะเต๊ะไก่ เเละตูปะซูตง หรือ หมึกต้มหวาน เป็นอาหารพื้นบ้านของมลายูปักษ์ใต้ นอกจากนี้ยังมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา วิทยาลัยชุมชนยะลา เข้ามีส่วนรวมในกิจกรรม วิทยาลัยชุมชนยะลาจึงมอบเงินสนับสนุน จำนวน 1,000 บาท ในเเต่ละชุมชนเพื่อให้เกิดคุณประโยชน์แก่ชุมชนต่อไป

อ่านเพิ่มเติม facebook.