วันที่ 10 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมโสกเหลือง วิทยาลัยชุมชนยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี และนางลักขณา ญาณภาพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลาต้อนรับนายยู่สิน จินตภากร รองนายกเทศมลตรีนครยะลา ประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ YCC Model เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทักษะชีวิตและป้องกันบุหรี่สุรายาเสพติด วิทยาลัยชุมชนยะลา โดยมีนายธวัชชัย สุนทรนนท์ ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 จังหวัดยะลา ตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา จำนวน 120 คน คณาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลาเข้าร่วม
โดยภายในกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “สถานการณ์ยาเสพติดและการพัฒนาเยาวชนเชิงบวก ” และกิจกรรมกระบวนการกลุ่ม โดย ดต.วรัญชัย มีสวัสดิ์ วิทยากรจาก ตชด.44 (ค่ายพญาลิไท) และทีมงาน
ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับแกนนำนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาในเชิงบวกให้มีความเป็นผู้นำและกว่าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ต่อไป 

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 12 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมโสกเหลือง วิทยาลัยชุมชนยะลา วิทยาลัยชุมชนยะลาดำเนินการฝึกซ้อมนักศึกษาเข้ารับพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งในปีการศึกษา 2562 มีผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ทั้งหมด 8 สาขาวิชาดังนี้ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน จำนวน 16 คน สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น จำนวน 39 คน สาขาวิชาอิสลามศึกษา จำนวน 17 คน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 100 คน สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 12 คนสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน จำนวน 21 คน สาขาวิชาการจัดการทั่วไปจำนวน 15 คนและสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 9 คนธุรกิจ รวมทั้งสิ้น 229 คน โดยแบ่งช่วงเวลาการฝึกซ้อมออกเป็น 2 ช่วงเวลา เพื่อรักษาระยะห่างของนักศึกษาและบุกคลากร

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 14 กันยายน 2563 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลามอบหมายให้ นางสาววรวรรณ ทิวาลัย นักวิชาการศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน ณ โรงแรมบางกอกชฎา เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

อ่านเพิ่มเติม

 

 

"ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ" ปีการศึกษา 2563 โอกาสดีๆ สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

 

วันที่ 16 กันยายน 2563 ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา นายภาณุ อุทัยรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยชุมชนยะลา ประจำปีการศึกษา 2562 นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน  นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ตลอดจนคณาจารย์ บุคลากร วิทยาลัยชุมชน ศิษย์เก่า และนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา ร่วมต้อนรับ

           การจัดพิธีมอบอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนยะลา ให้ผู้สำเร็จการศึกษาภาคภูมิใจในตนเองและสถาบันการศึกษาของตน และ เป็นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรมและผลการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนยะลาต่อสาธารณะชน ซึ่งในปีนี้มีผู้เข้ารับอนุปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2562 จำนวนทั้งสิ้น 229 คน ใน 8 สาขาวิชาดังนี้
1.สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน จำนวน 16 คน
2.สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น จำนวน 39 คน
3.สาขาวิชาอิสลามศึกษา จำนวน 17 คน
4.สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 100 คน
5.สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 12
6.คนสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน จำนวน 21 คน
7.สาขาวิชาการจัดการทั่วไปจำนวน 15 คน
8.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 9 คน 
          นายภาณุ  อุทัยรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาว่าขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนยะลาทุกท่านที่มุ่งมั่น และเพียรพยายามในการศึกษาเล่าเรียนจนประสบความสำเร็จ ซึ่งก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในตัวของท่านเอง ครอบครัว และชุมชน ทั้งยังเป็นความภาคภูมิใจของวิทยาลัยชุมชนยะลาอย่างยิ่งอีกด้วย ความสำเร็จในการศึกษาครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นของการนำความรู้ทั่วได้รับไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นของเราให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง ร่มเย็นเป็นสุข และยั่งยืน

          และขอให้ทุกท่านได้ตระหนักว่าความสำเร็จในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วมของสังคมแห่งการเรียนรู้ของท่าน ซึ่งการเรียนรู้ไม่ได้หมดเพียงเท่านี้ ท่านต้องหาโอกาสที่จะแสวงหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและการดำรงชีวิต สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในยุคสังคมวิถีชีวิตใหม่ (Now Normal) ได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข โดยประพฤติตนตามหลักศาสนา ดำรงตนอยู่ในความดีงามต่อไป

          และในปัจจุบันสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ลงนามทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และการศึกษาร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในลักษณะการส่งต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ใช้เวลาเรียนในวิทยาลัยชุมชน 2 ปีครึ่ง และศึกษาต่อปริญญาตรี 1 ปี สามารถสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รวมระยะเวลาเรียนเพียง 3 ปี ครึ่ง ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนได้ศึกษาต่อไปในระดับปริญญาตรีที่เร็วขึ้น

อ่านเพิ่มเติม

 

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และดอกไม้ในภาพอาจจะมี 12 คน, ผู้คนกำลังยืน

 

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และฝูงชน