เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 นายวิชาพร ชินประพัทธ์รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลามอบหมายให้นางสาวทรงจรรย์ แสงอรุณ ครูชำนาญการวิทยาลัยชุมชนยะลา และนางสาวฮานีย๊ะ กะโด เจ้าหน้าที่งานถ่ายทอดวิชาการสู่ชุมชนวิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกิจกรรมบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ "KOTA PROM" ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนบ้านโกตาบารู อำเภอรามันจังหวัดยะลา
โดยในส่วนของวิทยาลัยชุมชนยะลาได้นำผลงานร่วมถึงผลิตภัณฑ์ไปจัดแสดงประกอบด้วย ขยะน้ำดี,ดินพร้อมปลูก by DIN-D และหนึ่งวันหนึ่งอาชีพ ครองแครงกรอบ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการในรูปแบบนิทรรศการดังกล่าว

 

 

 

 

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลามอบหมายให้ นางสาววรวรรณ ทิวาลัย นักวิชาการศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมนูโว ซิตี้ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

 

อ่านเพิ่มเติม

 

 

 

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ประกาศตามที่วิทยาลัยชุมชนยะลา ได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะ จ้างเหมาบริการวิทยาลัยชุมชนยะลา จำนวน 2 ตำแหน่ง เสร็จสิ้นแล้วจึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการวิทยาลัยชุมชนยะลา ทั้งนี้ให้ผู้จ้างเหมาบริการวิทยาลัยชุมชนยะลา ให้มารายงานตัวและปฏิบัติงานในวันที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 08.30 รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารตามแนบดังนี้

อ่านต่อเพิ่มเติม 

 

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลามอบหมายให้ นางลักขณา ญาณภาพ และนางสาวทรงจรรย์ แสงอรุญ ครูชำนาญการวิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วม โครงการสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานวิทยาลัยชุมชน ณ โรงแรมดี วารี จอมเทียนบีชพัทยา จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการจัดการความรู้ภายในองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อเพิ่มขีดความสามรถของบุคลากรต่อไป

อ่านเพิ่มเติม 

 

 

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยชุมชนยะลาเปิดสอนหลักสูตรการตลาดออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 5 กันยายน 2562 ณ วิทยาลัยชุมชนยะลา จังหวัดยะลา โดยวิทยาลัยชุมชนยะลาได้เรียนเชิญนายชารีฟ เด่นสุมิตร กรรมการผู้จัดการบริษัทแอส ออเดอร์ จำกัด ที่มากด้วยความรู้ความสามารถและประสบการณ์ มาเป็นวิทยากรบรรยายตลอดหลักสูตรการตลาดออนไลน์ สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวนี้หวังเป็นอย่างยิ่งให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ แนวคิด เทคนิคต่างๆสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์และสร้างรายได้ให้กับตัวเองและครอบครัวได้ต่อไป

อ่านต่อเพิ่มเติม