วชช.ยะลาจัดโครงการศึกษาดูงานปฏิบัติการอบรมเลี้ยงดูและประเมินพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วันที่ 5 สิงหาคม 2563 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลามอบหมายให้นางสาวอรรัตน์ เจริญพรทิพย์ หัวหน้าหลักสูตรสาขาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดโครงการศึกษาดูงานปฏิบัติการอบรมเลี้ยงดูและประเมินพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โดยมีนางสาวชื่นชีวัน บุญทัน ครูชำนาญการวิทยาลัยชุมชนยะลา เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 จำนวน 245 คน และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วม โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตรีมิตร ตำบลสะเตงนอก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนสะเตง ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ซึ่งวิทยาลัยชุมชนยะลาได้ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยและสุขภาพของทุกคนเพื่อ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 จึงได้แบ่งช่วงเวลาของการศึกษาดูงานฯ ออกเป็น 2 วัน เพื่อรักษาระยะห่าง ลดความแออัดในการจัดกิจกรรมระหว่างนักศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อต้องการให้นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เกิดทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้จริง เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการเรียนการสอนต่อไปได้ในอนาคต กิจกรรมดังกล่าวมุ่งเน้นการเรียนรู้เพื่อปรับเปลี่ยนความคิด มุมมอง และสอดแทรกให้นักศึกษาทุกคนมีจิตอาสาและจิตสาธารณะต่อสังคม
อ่านเพิ่มเติม

 

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ฝูงชน และสถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 2 คน, สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และเด็ก

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมโสกเหลือง วิทยาลัยชุมชนยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานเปิดโครงการโลกอาสา พัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคม โดยมีนายวรัญญู แก้วทอง ผู้รับผิดชอบโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง นักศึกษาทุน กสศ.รุ่นที่1 เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิโกมลคีมทอง อาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม การฝึกอบรบครั้งนี้ประกอบด้วยกิจกรรมแนะนำโครงการเปิดโลกอาสา แนวปฏิบัติในการร่วมกิจกรรมภายใต้สถานการณ์โควิด-19 การสันทนาการเชื่อมสัมพันธ์ เปิดโลกอาสาหาแรงบันดาลใจ แบ่งกลุ่มเพื่อเสนอแนวทางการคิด/เขียนโครงการและนำเสนอโครงการ โดยโครงการจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาทุน กสศ.ได้ตระหนักถึงปัญหาสังคม มีจิตอาสา สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะไปช่วยเหลือสังคมได้ต่อไปในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, รองเท้า และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

 

ในภาพอาจจะมี รองเท้า และสถานที่ในร่ม

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ข้าราชการบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมพิธีเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10 ประกอบด้วยช่วงเช้าพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล จากนั้นประกอบพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ,ถวายสัตย์ปฎิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี,พิธีถวายเครื่องราชสักการ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณหอประชุมเฉถิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อ่านเพิ่ม

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 2 คน, สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่ในร่ม

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตรวิทยาลัยชุมชนยะลา นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลาพร้อมด้วยนายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา และผศ.สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลาวิทยาลัยชุมชนยะลา ลงพื้นที่เยี่ยมชมการฝึกอบรมหลักสูตรการออกแบบเสื้อผ้าขั้นพื้นฐาน รุ่นที่1/2563 พร้อมทั้งชมผลงานการตัดเย็บและให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึกอบรม วิทยาลัยชุมชนยะลาหวังเป็นอย่างยิ่งให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำความรู้ที่ได้ในครั้งนี้ไปพัฒนาต่อยอด ให้มีทักษะและฝีมือต่อไปในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม

ในภาพอาจจะมี 14 คน, ผู้คนกำลังยืน, งานแต่งงาน และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 3 คน

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, เด็ก, ตาราง และสถานที่ในร่ม