ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อตามโครงการการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป) รุ่นที่34 ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 15 มกราคม - 10 มิถุนายน 2562

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

#สถาบันวิทยาลัยชุมชน

#วิทยาลัยชุมชนยะลา

#การศึกษ

           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ จ้างเหมาบริการวิทยาลัยชุมชนยะลา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
วันเวลาและสถานที่สอบคัดเลือก วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาละยชุมชนยะลา จังหวัดยะลา
รายละเอียดตามเอกสารแนบครับ

 

 

อ่านเพิ่มเติม

 

#วิทยาลัยชุมชนยะลา

#สถาบันวิทยาลัยชุมชน

#สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

#กระทรวงศึกษาธิการ

แบบทดสอบหลังอบรบระบบ

ตารางแสดงห้องเรียนระดับอนุปริญญา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยชุมชนยะลา

 

ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลาชั้นปีที่ 2 แจ้งรายวิชาที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่2/2561 รายละเอียดด้านล่างครับ

รายละเอียดรายวิชา

อ่านเพิ่มเติม

 

 

#วิทยาลัยชุมชนยะลา 

#สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

#สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

#กระทรวงศึกษาธิการ 

#การศึกษา