วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลาเป็นประธานในการประชุมกิจกรรมย่อยที่ 2 วิพากษ์ ปรับปรุง หลักสูตรช่างศิลปหัตถกรรมกริชรามันห์จังหวัดยะลา ภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรช่างศิลปหัตถกรรมกริชรามันห์จังหวัดยะลา พร้อมด้วย ผศ.วิจิตร ศรีสุวิทธานนท์ นายพิชัย แก้วขาว นายบุญเลิศ จันทระ นายตีพะลี อะตะบู นายอับดุลฮันนาน มาหะมะ และคณะทำงานวิทยาลัยชุมชนยะลาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 3 อาคารเรียน 5 ชั้น วิทยาลัยชุมชนยะลา 

อ่านเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อชี้แจงการเตรียมนำเสนอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2564 โดยนายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้นางสาวศศิกาญจน์ ชีถนอม ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา พบปะชี้แจงรายละเอียดพร้อมด้วยคณะอาจารย์ที่ปรึกษาประจำวิชา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และข้าราชการบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ทั้งนี้เพื่อเป็นการพูดคุยชี้แจงรายละเอียดซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมของตัวนักศึกษาก่อนออกไปฝึกประสบการณ์จริง ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมโสกเหลือง วิทยาลัยชุมชนยะลา

อ่านเพิมเติม

 

 

 

 

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดกิจกรรมอภิปรายหลักสูตรช่างศิลปหัตถกรรมกริชรามันห์จังหวัดยะลา ภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรช่างศิลปหัตถกรรมกริชรามันห์จังหวัดยะลา โดยมีนายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการเป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายตีพะลี อะตะบู ครูช่างศิลปหัตถกรรม ปี 2555 (ประเภทกริช) นายสมาน โดซอมิ นายกูมะ ดาตู นายอาดาฮา ดะอุแม และนายมะไซมิง นิรบี ผู้ร่วมวิพากษ์หลักสูตรช่างศิลปหัตถกรรมกริชรามันห์จังหวัดยะลา ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 3 อาคารเรียน 5 ชั้น วิทยาลัยชุมชนยะลา

อ่านเพิ่มเติม 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม