วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 4 มิติวิถีโกตาบารู โดยวิทยาลัยชุมชนยะลา กิจกรรม : พัฒนาหลักสูตรสร้างเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยมีนายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ผศ.สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลาวิทยาลัยชุมชนยะลา นายชัยณรงค์ ชูทอง เภสัชกรชำนาญการพิเศษ(ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาและวิชาการ) นายยาลี เจะอาแว นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาชุมชนและองค์กรภาครัฐ) นางพัฒมาณ แดวอสนุง ประธานกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลโกตาบารู (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเครือข่ายชุมชนและองค์กรภาคประชาชน) นางสาววันเพ็ญ พงษ์สุวรรณศิริ หัวหน้าสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนวิทยาลัยชุมชนยะลา นายธวัชชัย สุนทรนนท์ หัวหน้าสาขาสาธารณสุขชุมชนวิทยาลัยชุมชนยะลา ตัวแทนผู้สูงอายุเทศบาลโกตาบารู ตัวแทนภาคประชาชน ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขและตัวแทนผู้นำชุมชน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของตำบลโกตาบารู เพื่อให้ผู้สูงอายุที่เข้ารับการอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในเรื่องการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 4 มิติวิถีโกตาบารู โดยวิทยาลัยชุมชนยะลา ประกอบด้วย มิติกาย มิติจิต มิติสังคมและเศรษฐกิจ และมิติจิตวิญญาณ ซึ่งเป็นการสร้างความตระหนักให้กับผู้เข้ารับการอบรมในการเตรียมตัวเป็นผู้สูงอายุในสังคมพหุวัฒนธรรมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม

ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, เครื่องดื่ม, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง, เด็ก และสถานที่ในร่ม

วันที่ 26 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมโสกเหลือง วิทยาลัยชุมชนยะลา นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ให้เกียรติมาพบปะพูดคุยและให้โอวาทแก่นักศึกษาในกิจกรรมประชุมชี้แจงนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนางสาวศศิกาญจน์ ชีถนอม ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา อาจารย์ที่ปรึกษาประจำวิชา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น และข้าราชการบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ทั้งนี้เพื่อเป็นการพูดคุยชี้แจงรายละเอียดซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมของตัวนักศึกษาก่อนออกไปฝึกประสบการณ์จริง ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
อ่านเพิมเติม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และตาราง

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ที่ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 3 วิทยาลัยชุมชนยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้นางสาวศศิกาญจน์ ชีถนอม ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลาเป็นประธานในการประชุมวิพากษ์หลักสูตรการพัฒนาครู สู่การส่งเสริมทักษะสมอง Executive Functions (EF) สำหรับเด็กปฐมวัย โดยมีนางสาวอรรัตน์ เจริญพรทิพย์ หัวหน้าหลักสูตรสาขาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยชุมชนยะลา นางปราณี อ่องหลี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 1 นางนิศากร อุดเพชร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่ นางโสรายา ชุมประเวศ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) นางพรรณี จูฑังคะ นางสุภาพันธ์ สัจจมาศ อาจารย์พิเศษประจำหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยชุมชนยะลา และนางสาวสุนันทา แก้วสามเขียว เจ้าหน้าที่งานวัดผลวิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมประชุมวิพากษ์หลักสูตรในครั้งนี้ สำหรับวัตถุประสงค์ของการวิพากษ์หลักสูตรในครั้งนี้เพื่อนำไปจัดการเรียนการสอน พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นไป

อ่านเพิ่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

 

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

 

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

 

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรการออกแบบเสื้อผ้าขั้นพื้นฐาน รุ่นที่1/2563 โดยมีนางสาว ต่วนลียานา โตะนิแต เป็นวิทยากร ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9-24 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตรวิทยาลัยชุมชนยะลา เพื่อส่งเสริมทักษะการออกแบบเสื้อผ้าขั้นพื้นฐาน หวังสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านที่สนใจเพื่อนำความรู้ที่ได้นำไปใช้ในการสร้างรายได้ให้แก่ตัวเองและครอบครัวได้ในอนาคตต่อไป

อ่านเพิ่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และตาราง

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน

 

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

      วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลาให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม “โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 4 มิติวิถีโกตาบารู โดยวิทยาลัยชุมชนยะลา” รุ่นที่ 2 โดยมีนางสาววันเพ็ญ พงษ์สุวรรณศิริ หัวหน้าสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนวิทยาลัยชุมชนยะลา นายธวัชชัย สุนทรนนท์ หัวหน้าสาขาสาธารณสุขชุมชนวิทยาลัยชุมชนยะลา สมาชิกชมรมผู้สูงอายุตำบลโกตาบารู จำนวน 20 คน ดร.นิรัชรา ลิลละฮ์กุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการและดร.อุบลทิพย์ ไชยแสง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลาพร้อมทั้งทีมงาน และข้าราชการ บุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม การฝึกอบรบครั้งนี้ประกอบด้วยกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ผู้สูงอายุสมวัย,กิจกรรมการเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของผู้สูงอายุวิถีโกตาบารู,กิจกรรมการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 4 มิติวิถีโกตาบารู,กิจกรรมกระบวนการส่งเสริมภูมิปัญญาวิถีโกตาบารูในด้านการเรียนรู้สมุนไพรในชุมชนของคนโกตา และฝึกปฏิบัติทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ(น้ำมันหอมระเหย)
    โดยได้รับเกียรติจากดร.นิรัชรา ลิลละฮ์กุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการและดร.อุบลทิพย์ ไชยแสง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านคุณภาพชีวิตตามความต้องการ เพื่อยกระดับความสามารถของผู้สูงอายุในการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข พัฒนาคุณภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน จากการฝึกอบรมโครงการดังกล่าวทางวิทยาลัยชุมชนยะลาได้รับความร่วมมือจากผู้สูงอายุในชุมชนเป็นอย่างดี ทุกท่านให้ความร่วมมือและสามารถนำความรู้ที่ได้ในวันนี้ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นในด้านการดูแลสุขภาพ การส่งเสริมฝึกปฏิบัติทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ(น้ำมันหอมระเหย) ให้ผู้สูงอายุมีรายได้ทำให้ผู้สูงอายุมีความรู้สึกว่า ตนเองไม่ได้ไร้ค่า และสามารถทำประโยชน์ให้กับตนเองและสังคมได้
อ่านเพิ่ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน, เด็ก และสถานที่ในร่ม

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน

 

ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังยืน และรองเท้า

 

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม