วันที่ 7 กรกฎาคม 2562 นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม รำลึกบุญคุณครู ประจำปี 2562 พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา โดยมีนายอารมณ์ นิลวิสุทธิ์ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา นางซูไฮลา ลือธีรลักษณ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา คณะกรรมการวิทยาลัยชุมชนยะลา ผู้มอบทุนการศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาระดับอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนยะลา จำนวนทั้งสิ้น 8 สาขาวิชา เข้าร่วม ณ ห้องพิมพ์มาดาโรงแรมปาร์ควิว อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ในส่วนของกิจกรรมวันนี้มีด้วยกันทั้งหมด 4 กิจกรรมดังนี้
1.พิธีระลึกพระคุณครู โดยให้นักศึกษาแต่ละห้องเรียนส่งตัวแทนเพื่อมอบพานดอกไม้ธูปเทียนให้แก่อาจารย์ และได้อัญเชิญคัมภีร์อัล-กรุอ่าน โดยนายรอสุวรรณ อาแว อันเชิญคัมภีร์อัล-กุรอาน ศิษย์เก่าวิทยาลัยชุมชนยะลา และกล่าวนำคำไหว้ครูโดยนายกรกมล จันทร์งาม
2.การบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “คุณธรรมจริยธรรมนำความรู้ คู่นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา” โดยได้รับเกียรติจากนายนิพนย์ นราทักษ์กุล เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ 
3.การมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาระดับอนุปริญญา แบ่งเป็น 2 ประเภท คือประเภททุนเรียนดี และประเภททุนขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 150 ทุน โดยมีรายนามผู้มอบดังนี้ บริษัทพินิตมอเตอร์ 2555 จำกัด นายเอกชัย ลิมปนะพิทยาธร,บริษัทยะลาไพบูลกิจ จำกัด นางสาวอุทุมพร มากมี มอบแทน, นางสาวภรณี เลื่อนอรุณ, หจก.ยะลาย่งฮวด นางสาวปิยะวรรณ เวชอาณิชเสถียร,อาจารย์วันเพ็ญ พงษ์สุวรรณศิริ อ.ประจำวิชาวิทยาลัยชุมชนยะลา ,นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา,นายจิรวิทย์ แซ่เจ็ง กรรมการส่งเสริมวิทยาลัยชุมชนยะลา ,นายอารมณ์ นิลวิสุทธิ์ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้,อาจารย์ศุภรัตน์ มฤคี ตัวแทนอาจารย์พิเศษ และนายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา 
4.คือการประกวดพาน จัดการประกวดเป็น 2 ประเภทคือ ความสวยงามและความคิดสร้างสรรค์


วิทยาลัยชุมชนยะลามุ่งมั่น ตั้งใจสร้างจิตสำนึกในการระลึกพระคุณครู และส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมจึงได้มีการจัดโครงการดังกล่าวนี้ขึ้นเป็นประจำทุกๆปี

 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยชุมชนยะลา ประกาศรายชื่อนักศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษา ตามที่วิทยาลัยชุมชนยะลา จัดมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา ประจำปีการศึกษา 2562 ได้แบ่งทุนออกเป็น 2 ประเภท คือทุนเรียนดีและทุนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 นี้ รายละเอียดรายชื่อนักศึกษาสามารถตรวจสอบตามเอกสารที่แนบด้านล่างนี้

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ในโครงการ YOUTH TALK ตัวตน ความฝัน ความหวังและโอกาส ระหว่างวันที่ 23-26 มิถุนายน 2562 
นายวรัญญู แก้วทอง ครูอัตราจ้างวิทยาลัยชุมชนยะลา และตัวแทนนักเรียนทุนโครงการ ทุนนวัตกรรมสายอาชีพ ร่วมกิจกรรมพบนายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล,ชมวัดพระแก้ว,พิพิธภัณฑ์มิวเซียมสยาม,และเดินทางไปสถานีโทรทัศน์ ThaiPBS เพื่อศึกษาดูงาน ณ ห้องสตูดิโอ

 

 

 

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 นำโดยนางสาวทรงจรรย์ แสงอรุณ รองผู้อำนวการศูนย์วิจัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต วิทยาลัยชุมชนยะลา จัดทำโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพในชุมชนของนักเรียนในจังหวัดยะลา โดยมีนางสาวสุนันทา แก้วสามเขียว เจ้าหน้าที่งานวัดผล นางสาวสารีนา โตะลูบาโตง เจ้าหน้าที่งานถ่ายทอดวิทยาการสู่ชุมชน และนักเรียนโรงเรียนบ้านเบอเส้งเข้าร่วมโครงการ ณ โรงเรียนบ้านเบอเส้ง ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

โดยมีนางเนตรศิยา ศรีตุลาการ หลักสูตรด้านคหกรรม เป็นวิทยากรในหัวข้อเรื่องเทคนิคการทำขนมอย่างง่ายเพื่ออาชีพให้กับนักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจ ในส่วนของกิจกรรมช่วงเช้าเป็นการทำขนมถ้วยฟูฟักทอง และในช่วงบ่ายเป็นเค้กคัสตาร์ด เพื่อส่งเสริมทักษะด้านอาชีพให้แก่นักเรียนมีรายได้เสริมระหว่างเรียน

 

 

 

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ทีมงานวิทยาลัยชุมชนยะลาลงพื้นโรงเรียนบ้านโกตาบารู อำเภอรามันจังหวัดยะลา ทำกิจกรรมสร้างแกนนำเรียนรู้เตรียมความพร้อมเรื่องการเพาะเห็ดในตะกร้า ในกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพในชุมชนของนักเรียนในจังหวัดยะลา โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพและส่งเสริมให้นักเรียนมีอาชีพ