ด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิทยาลัยชุมชนยะลาได้ว่างลงจำนวน 2 ตำแหน่ง สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนในการประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา เพื่อสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ตามคำสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ 18/2563 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2563

          มีมติให้ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิทยาลัยชุมชนยะลา  โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 1- 19 มิถุนายน 2563  รายละเอียดดังเอกสารแนบ
อ่านเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมรวงผึ้ง วิทยาลัยชุมชนยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานในประชุมอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 4 พุทธศักราช 2563 โดยมี ผ.ศ.วิจิตร ศรีสุวิทธานนท์ รองประธานอนุกรรมการ วิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา นางอัญชลี พงศ์เกษตร นายดำรัส ชาตรีวงศ์ นางสาวสุวิมล อิสระธนาชัยกุล ผศ.สนธยา พลศรี เลขานุการอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา นางลักขณา ญาณภาพ อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา นางสาวศศิกาญจน์ ชีถนอม ผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา นางสาวคณัสนันท์ บางพระ นักวิชาการศึกษาวิชาการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้วิทยาลัยชุมชนยะลา ได้เตรียมความพร้อมก่อนการเข้าประชุมโดยทุกท่านสวมใส่ "หน้ากากอนามัย" นั่งเว้นระยะห่างระหว่างการประชุม ตามมาตรการป้องกัน โควิด-19

อ่านเพิ่มเติม

 

 

 

วิทยาลัยชุมชนยะลา ตั้ง “ตู้ปันสุข” แบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือผู้เดือนร้อนในช่วงโควิด-19 วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 นำโดยนายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา ร่วมกันจัดตั้ง “ตู้ปันสุข” วิทยาลัยชุมชนยะลา โดยจัดตั้งตู้ไว้ที่บริเวณหน้าวิทยาลัยชุมชนยะลา เพื่อแบ่งปันเครื่องอุปโภค บริโภค อาทิ ข้าวสาร ไข่ ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำดื่ม สบู่ ยาสีฟัน และยารักษาโรคเบื้องต้น ให้แก่ผู้ที่ขาดแคลนสามารถมาหยิบไปได้ รวมถึงผู้ที่มีจิตศรัทธาก็สามารถนำสิ่งของต่างๆมาวางในตู้เพื่อแบ่งปันส่งต่อให้คนที่ยังขาดแคลน เป็นการแสดงน้ำใจให้แก่กัน ในสถาวะที่หลายๆ คนได้รับผลกระทบจากการสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับน้ำใจจากผู้บริหาร พนักงานราชการ และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลาทุกท่าน ร่วมเติมเต็มและแบ่งปันสิ่งของต่างๆ จำนวนมาก “เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน”

อ่านเพิ่ม

 

 

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 3 วิทยาลัยชุมชนยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานในการประชุมบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา พลศรี นางลักขณา ญาณภาพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ข้าราชการครู พนักงานราชการและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลาเข้าร่วม ทั้งนี้วิทยาลัยชุมชนยะลา ได้เตรียมความพร้อมก่อนการเข้าประชุมโดยทุกท่านสวมใส่ "หน้ากากอนามัย" นั่งเว้นระยะห่าง กระจายบุคลากรเป็น 2 ห้องในการประชุม โดยใช้โปรแกรม Zoom Cloud Meeting ประชุมผ่านออนไลน์ เพื่อลดความใกล้ชิด ตามมาตรการป้องกัน "โควิด-19"

อ่านเพิ่มเติม

 

 

 

 

วิทยาลัยชุมชนยะลา ประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ที่ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 3 อาคารเรียน 5 ชั้น วิทยาลัยชุมชนยะลา นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 5/2563 โดยมีนายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะนางภรณี เลื่องอรุณ นายอารมณ์ นิลวิสุทธิ์ นายอาบีดีน มนูญทวี นายจักรกฤษณ์ ธัญญคุณากรสกุล นายจรัส เรืองแก้ว นางสุนันทา เสรี นางลักขณา ญาณภาพ นางสาววันเพ็ญ พงษ์สุวรรณ์ศิริและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 5/2563 ทั้งนี้วิทยาลัยชุมชนยะลา ได้เตรียมความพร้อมก่อนการเข้าประชุมโดยทุกท่านต้องใช้เจลล้างมือแอลกอฮอล์ สวมใส่ "หน้ากากอนามัย" นั่งเว้นระยะห่างระหว่างการประชุม เพื่อป้องกัน "โควิด-19"

อ่านเพิ่มเติม