ประกาศ รับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรอนุปริญญา 2563
ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 8 มีนาคม 2563
รายละเอียดตามลิ้งด้านล่างครับ

เอกสารประกาศรับสมัคร
คลิกลิ้งด้านล่างครับ
https://drive.google.com/open…

ระเบียบการ
คลิกลิ้งด้านล่างครับ
https://drive.google.com/open…

ใบสมัคร
คลิกลิ้งด้านล่างครับ
https://drive.google.com/open…

22 ธันวาคม 2562 สาขาสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยชุมชมยะลาได้ประสานร่วมมือกับโรงพยาบาลยะลา จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้แก่นักศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนด้านการแพทย์และสาธารณสุขทุกคนให้ได้รับ วัคซีนหัด-หัดเยอรมัน (MR) เข้าใต้ผิวหนัง 1 ครั้ง เนื่องจากเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ต้องปฏิบัติงานใกล้ชิดผู้ป่วย ทั้งนี้เพื่อลดโอกาสเสี่ยงในการได้รับเชื้อจากผู้อื่น และการแพร่กระจายเชื้อสู่ผู้อื่นอีกด้วย ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง2ชั้นปี

อ่านเพิ่ม

 

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลามอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา พลศรี นางลักขณา ญาณภาพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลาและตัวแทนบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลาเข้าร่วมประชุมหารือการจัดโครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดภาคใต้ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน 7 จังหวัดภาคใต้ ณ ห้องประชุมสันติ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี จังหวัดปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

 

 

 

วิทยาลัยชุมชนยะลา เสริมทักษะตัดเย็บเสื้อผ้า หวังสร้างอาชีพให้กับผู้ที่สนใจในพื้นที่จังหวัดยะลา วันที่ 23 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยชุมชนยะลา จัดกิจกรรมฝึกอบรมการออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสตรีมุสลิมและแบบสากล รุ่นที่1/2563 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 27 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตรวิทยาลัยชุมชนยะลา

อ่านเพิ่มเติม

 

 

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลามอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนธันวาคม 2562 จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดยะลา ณ หอประชุมสิริสวัสดิธร สํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด ยะลา ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

อ่านเพิ่มเติม