ประกาศรายงานตัวนักศึกษาใหม่วิทยาลัยชุมชนยะลา
เข้าเรียนหลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 8-13 มิถุนายน 2563
รายงานตัว ณ ห้องโสกเหลือง วิทยาลัยชุมชนยะลา
โดยแบ่งเป็นสาขาวิชาดังนี้
วันที่ 8 มิถุนายน 2563
- ช่วงเช้า เวลา 09.00-12.00 น. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
- ช่วงบ่าย เวลา 13.00-16.00 น. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วันที่ 9 มิถุนายน 2563
- ช่วงเช้า เวลา 09.00-12.00 น. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
- ช่วงบ่าย เวลา 13.00-16.00 น. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
วันที่ 11-12 มิถุนายน 2563
-
ช่วงเช้า เวลา 09.00-12.00 น. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
- ช่วงบ่าย เวลา 13.00-16.00 น. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
***ศูนย์เมืองและศูนย์เบตง***

วันที่ 13 มิถุนายน 2563
- ช่วงเช้า เวลา 09.00-12.00 น. สาขาวิชาการจัดการ
- ช่วงบ่าย เวลา 13.00-16.00 น. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

 
วันรายงานตัว
1. ให้ นศ. ทุกคนพาบัตรประจำตัวผู้สมัครมาด้วย ***ทุกคน***
2. ให้ นศ.แต่งกายชุดนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลาในวันรายงานตัว
3. นศ.ทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย –ไม่ใส่หน้ากากอนามัยไม่รับรายงานตัวนะคะ-

#วชช.ยะลาจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องแบบนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา ในวันที่ 1-5 มิถุนายน 2563 จำหน่าย ณ ห้องอำนวยการ (ในเวลาราชการ 08.00 - 16.30 น. )
อ่านเพิ่มเติมตามเอกสารแนบดังนี้

 

1 . คลิป การเข้าใช้งาน Google Class Room สำหรับนักศึกษา 

 

 กดลิงค์ ->   

 

2. การใช้ Google Meet การเข้าชั้นเรียนออนไลน์สำหรับนักศึกษา

 - คลิป การใช้ Google Meet สำหรับนักศึกษา (Android)

 

  กดลิงค์ ->     

 

 - คลิป การใช้ Google Meet สำหรับนักศึกษา (IOS)

 

   กดลิงค์ -> 

 

3. การใช้ Zoom การเข้าชั้นเรียนออนไลน์สำหรับนักศึกษา

 

   กดลิงค์ ->   

 

 

 

📢ประกาศ📚
#รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงปีการศึกษา2563ประเภท2ปี

ตามที่วิทยาลัยชุมชนยะลา ได้รับอนุมัติทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประเภทที่ 2 (ปวส./อนุปริญญาสายอาชีพชั้นสูง) จากสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา วิทยาลัยชุมชนยะลาได้ดำเนินการคัดกรองผู้รับทุนตามกระบวนการคัดกรองของสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

วิทยาลัยชุมชนยะลาจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงปีการศึกษา 2563 ประเภท 2 ปี โดยมีจำนวนทั้งหมด 27 คน ตามแนบท้ายประกาศนี้

 

วันที่ 28 เมษายน 2563 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้นางสุภามาศ เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตวิทยาลัยชุมชนยะลา และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นตัวแทนวิทยาลัยชุมชนยะลา ร่วมกับ สถาบันการเงินชุมชน กลุ่มออมทรัพย์บ้านคลองทราย972 และธ.ก.ส.สาขายะลา แจกข้าวสารอาหารแห้งให้แก่สมาชิกสถาบันการเงินและชาวบ้าน ผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อบรรเทาผู้ได้รับผลกระทบในช่วงโควิด-19 ในพื้นที่บ้านคลองทรายใน ตำบลยุโป, ตำบลตาเซะ และพื้นที่ใกล้เคียงในอำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

 

 

 

 

📢 ข่าวดี❗️❗️❗️
สำหรับศิษย์เก่าวิทยาลัยชุมชนยะลาที่มีความสนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
(มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)
👩‍🎓สามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ - 24 พฤษภาคม 2563 👨‍🎓
👩‍💻สมัครด้วยตนเองได้ที่ eduservice.yru.ac.th/apphome

🚩สาขาที่เปิดรับสมัครมีดังนี้
✅ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
✅ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
✅ สาขาวิชาการจัดการ
✅ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
✅ สาขาวิชาการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย (การศึกษาปฐมวัย)

***สาขาวิชาการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย (การศึกษาปฐมวัย)
สามารถสมัครด้วยตนเองผ่านระบบการรับสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

#ค่าเทอมของแต่ละสาขาวิชา👩‍🎓
📚 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
📚 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
📚 สาขาวิชาการจัดการ
📚 สาขาวิชาการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย (การศึกษาปฐมวัย
💶 ค่าเทอม 9,500 บาท/ต่อเทอม🎒

*** หมายเหตุสิ่งที่ต้องเตรียมในวันรายงานตัวของสาขาดังกล่าว
1.ค่าเทอม 9,500 บาท
2.ค่าธรรมเนียมในการรายงานตัวเป็นนักศึกษา 1,000 บาท
# รวมเป็นเงินทั้งหมด 10,500 บาท

📚 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ค่าเทอม 10,000 บาท/ต่อเทอม

*** หมายเหตุสิ่งที่ต้องเตรียมในวันรายงานตัวของสาขาดังกล่าว
1.ค่าเทอม 10,000 บาท
2.ค่าธรรมเนียมในการรายงานตัวเป็นนักศึกษา 1,000 บาท
# รวมเป็นเงินทั้งหมด 11,000 บาท

🕵️‍♀️รายละเอียดการรับสมัครสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่
1.ประกาศเปลี่ยนแปลงการรับสมัคร
http://eduservice.yru.ac.th/newweb/news/?page=609
2.ประกาศเปิดรับเพิ่มสาขาวิชาการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย
http://eduservice.yru.ac.th/newweb/news/?page=610