วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้ตัวแทนบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลาเข้าร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา เพื่อส่งเสริมและทำนุบำรุงประเพณีหล่อเทียนให้คงอยู่คู่พุทธศาสนาสืบต่อไป ณ สนามศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ภาพเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

 

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนสู่กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจโดยใช้ชุมชนเป็นฐานราก ภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนางสุภามาศ เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตวิทยาลัยชุมชนยะลา กล่าวรายงานกิจกรรมฯ นางสาวณัฐลักษณ์ อิสระ (ผู้รับผิดชอบโครงการ) คณะทำงาน วิทยาลัยชุมชนยะลา และกลุ่มชุมชนเป้าหมายในพื้นที่เข้าร่วม จำนวน 50 คน ณ โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2565
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่สำคัญสำหรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ชุมชนพื้นที่จังหวัดยะลา วิเคราะห์ศักยภาพชุมชนของตนเองที่อาศัยมาตั้งแต่กำเนิดสืบทอดอาชีพ และพัฒนาเศรษฐกิจให้กับชุมชน จากบรรพบุรุษมาถึงยุคปัจจุบันที่เกิดขึ้นจากความหลากหลายของวัฒนธรรม ประเพณี อีกทั้งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนพื้นที่จังหวัดยะลา
ภายในกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายและกระบวนการกลุ่มหัวข้อการวิเคราะห์ SWOT ของพื้นที่ชุมชน การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนและคนหาทรัพยากรทุนชุมชน ในพื้นที่จังหวัดยะลา ,กระบวนการกลุ่มในหัวข้อการค้นหาปัญหาในการพัฒนาเศรษฐกิจโดยให้ชุมชนเป็นฐานรากและกิจกรรมกลุ่มนำเสนอผลการวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนและปัญหาในการพัฒนาเศษฐกิจโดยชุมชนเป็นฐานราก โดยมีผศ.ดร.จิรัชยา เจียวก๊ก ดร.สวัสดิ์ ไหลภาภรณ์ และดร.ธันยากร ตุดเกื้อ อาจารย์ผู้สอนจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นวิทยากรในการอบรม

ภาพเพิ่มเติม
 
 
 
 
 
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดอบรมหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ขนม จำนวน 24 ชั่วโมง รุ่นที่ 1/2565 ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยมีนางสาวโนรฮีดายะห์ ยะโกะ (ผู้รับผิดชอบโครงการ) พร้อมด้วยคณะทำงานและประชาชนผู้ให้ความสนใจเข้าเรียน จำนวน 20 คน ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21 – 24 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยชุมชนยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
จากการอบรมทางหลักดังกล่าว งานหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต (หลักสูตรระยะสั้น) ได้เชิญ นางสาวซานีย๊ะ เสงโมง ผู้ประการอาหาร พร้อมด้วยนางสาวจันทร์จิรา รามแก้ว เจ้าหน้าที่คหกรรม วิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นวิทยากรในการอบรม ภายในการฝึกอบรมประกอบด้วยการบรรยายความรู้เบื้องต้นการแปรรูปผลิตภัณฑ์ขนม การทำความรู้จักอุปกรณ์ และฝึกปฏิบัติการทำขนมเปียกปูน ขนมนึ่ง (มันม่วง,กล้วยน้ำว้า,ฟักทอง) ปุยฝ้าย และทองม้วนสดมะพร้าวอ่อน
โดยหลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน เป็นหลักสูตรที่เน้นการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ ที่เน้นการบูรณาการเนื้อหาสาระภาคทฤษฎี ควบคู่ไปกับการฝึกปฏิบัติจริง ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปต่อยอด ประกอบอาชีพได้จริงอย่างมีคุณภาพ

ภาพเพิ่มเติม

 
 
 
 
วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้นายธวัชชัย สุนทรนนท์ หัวหน้าสาขาสาธารณสุขชุมชนวิทยาลัยชุมชนยะลา (ผู้รับผิดชอบโครงการ) พร้อมด้วยนางสาวทรงจรรย์ แสงอรุณ รองผู้อำนวการศูนย์วิจัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต วิทยาลัยชุมชนยะลา และคณะทำงานวิทยาลัยชุมชนยะลา จัดกิจกรรมการฝึกอบรมกระบวนการพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ (Up skill) ผักสวนครัวเพื่อสุขภาพปลูกได้ จำหน่ายดี มีรายได้ ภายใต้โครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุวิถีโกตาบารู โดยมีกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่เข้าร่วมจำนวน 50 คน และนายมาหะมะรอยี แวหะมะ นายกเทศมนตรีตำบลโกตาบารู ร่วมให้การต้อนรับ ณ ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ภายในการอบรมประกอบด้วยการบรรยายในหัวข้อเรื่องหลักการทางวิชาการการผลิตผักสวนครัวปลอดสารพิษ ทั้งนี้ได้แบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมเพื่อฝึกปฏิบัติจริง ประกอบด้วยการผลิตปุ๋ยหมักไม่พลิกกองจากใบไม้แห้ง,การทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง และการทำฮอร์โมนไข่และฮอร์โมนนมสด โดยมีนายอุดร สายสิงห์ และนางอัมพลิกา สายสิงห์ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้
จากการฝึกอบรมในครั้งนี้มุ่งเน้นให้กลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมมีทักษะความรู้ในเรื่องการปลูกผักสวนครัว รวมไปถึงกระบวนการจัดจำหน่าย ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครัวเรือน
 
 
 

          วันที่ 21 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดกิจกรรมฝึกอบรมการประกอบอาหาร (การแปรรูปผลิตภัณฑ์ไข่เค็มสมุนไพร) ภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนางสุภามาศ เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมด้วย คณะทำงาน และชาวบ้านในพื้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรม จำนวน 17 คน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ตำบลพร่อน อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมีนางวรุณรัตน์ บุญมาศ เป็นวิทยากรในการอบรม
          ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความรู้และทักษะในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไข่เค็ม ให้ความหลากหลายโดยการนำพืชสมุนไพรที่มีอยู่ในครัวเรือนมาปรับพัฒนาสูตร เป็นที่ต้องการต่อตลาดทั้งนี้เพื่อนำไปต่อยอดสร้างรายได้สร้างอาชีพให้ครอบครัวต่อไป
อ่านเพิ่มเติม