วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศ และอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับอนุปริญญาประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักศึกษา โดยมีนายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา พลศรี นางลักขณา ญาณภาพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา อาจารย์วิทยาลัยชุมชนยะลา บุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา และนักศึกษาระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2563
เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมโสกเหลือง วิทยาลัยชุมชนยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

               โดยโครงการดังกล่าวจะขึ้นในระหว่างวันที่ 9 – 10  กรกฎาคม 2563  แบ่งเป็นสาขาวิชาในการเข้าร่วมกิจกรรมฯ เพื่อลดการสัมผัส ใกล้ชิ  ป้องกันตัวเองและสังคมจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ โควิด-19 สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ทุกคนได้ทราบระเบียบข้อบังคับหลักสูตร ระบบการเรียนการสอน รวมไปถึงแนวทางการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมของวิทยาลัยชุมชนยะลา
อ่านเพิ่มเติม

 

 

 

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ หมู่ 1บ้านโกตาบารู (ชุมชนบ้านเฆาะ) ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลามอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วยนางสุภามาศ เพชรรัตน์ รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต นายอาสมิง มะแซ ครู คศ.1 วิทยาลัยชุมชนยะลา นางโนรฮีดายะห์ ยะโกะ นักวิชาการศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยชุมชนยะลาที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ชุมชนบ้านโกตาบารู (ชุมชนบ้านเฆาะ) เพื่อเยี่ยมกลุ่มชาวบ้านที่เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ผลิตภัณฑ์อาหารขนมพื้นเมืองและเบเกอรี่เพื่อพัฒนาอาชีพ : ขนมเบเกอรี่ โดยจัดอบรมในระหว่างวันที่ 24-29 มิถุนายน และกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปหัตถกรรมชุมชนเพื่อพัฒนาอาชีพ : การมัดย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ จัดอบรมในระหว่างวันที่ 22-24 ,29-30 มิถุนายน 2563 และ 1-2 กรกฎาคม 2563 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและพัฒนาทรัพยากรในพื้นที่ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

อ่านเพิ่มเติม

 

 

 

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 3 วิทยาลัยชุมชนยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา พลศรี นางลักขณา ญาณภาพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา นางสาวศศิกาญจน์ ชีถนอม ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ นางสาวทรงจรรย์ แสงอรุณ ครูชำนาญการวิทยาลัยชุมชนยะลา นายวรัญญู แก้วทอง หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและคณะ ร่วมต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) ลงพื้นที่เพื่อติดตามประมวลสถานการณ์การดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประเด็นในการดำเนินงาน และหารือร่วมกับผู้รับผิดชอบโครงการฯ เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวบรรลุความสำเร็จไปในทิศทางเดียวกัน

อ่านเพิ่มเติม

 

 

 

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานเปิดโครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์” โดยมี นางสาวศศิกาญจน์ ชีถนอม ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา นางสาววรวรรณ ทิวาลัย นักวิชาการศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา นายสุริยา หนูหมาด นักวิชาการคอมพิวเตอร์วิทยาลัยชุมชนยะลา และอาจารย์พิเศษวิทยาลัยชุมชนยะลาเข้าร่วม ซึ่งโครงการดังกล่าวฯ เป็นการปรับพื้นฐานความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเรียนของนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยชุมชนยะลา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีการเรียนออนไลน์ที่บ้าน ซึ่งเป็นการช่วยลดความเสี่ยงในการรับ และการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ตามหลัก Social Distancing

อ่านเพิ่มเติม

 

 

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลามอบหมายให้นายธวัชชัย สุนทรนนท์ หัวหน้าสาขาสาธารณสุขชุมชนวิทยาลัยชุมชนยะลา จัดโครงการเปิดโลกทัศน์วิถีใหม่ New Normal กับคลินิกหมอครอบครัว Primary Care Cluster โดยมีนางสาวชื่นชีวัน บุญทัน ครูชำนาญการวิทยาลัยชุมชนยะลา เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา และนักศึกษาสาขาสาธารณสุขชุมชนชั้นปีที่ 1 จำนวน 25 คน เข้าร่วม ณ คลินิกหมอครอบครัว ธนวิถี-เวชกรรม อำเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อเป็นการจุดประกายความคิดกระตุ้นให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ในการปฏิบัติงาน รูปแบบ เทคนิค วิธีการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นให้สอดคล้องกับปรัชญาของวิทยาลัยชุมชนยะลา และสร้างองค์ความรู้ให้เกิดขึ้นใหม่ของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและการพัฒนาชุมชนของตนเองต่อไป

อ่านเพิ่มเติม