วิทยาลัยชุมชนยะลา ประกาศรายชื่อนักศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษา ตามที่วิทยาลัยชุมชนยะลา จัดมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา ประจำปีการศึกษา 2562 ได้แบ่งทุนออกเป็น 2 ประเภท คือทุนเรียนดีและทุนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 นี้ รายละเอียดรายชื่อนักศึกษาสามารถตรวจสอบตามเอกสารที่แนบด้านล่างนี้

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 นำโดยนางสาวทรงจรรย์ แสงอรุณ รองผู้อำนวการศูนย์วิจัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต วิทยาลัยชุมชนยะลา จัดทำโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพในชุมชนของนักเรียนในจังหวัดยะลา โดยมีนางสาวสุนันทา แก้วสามเขียว เจ้าหน้าที่งานวัดผล นางสาวสารีนา โตะลูบาโตง เจ้าหน้าที่งานถ่ายทอดวิทยาการสู่ชุมชน และนักเรียนโรงเรียนบ้านเบอเส้งเข้าร่วมโครงการ ณ โรงเรียนบ้านเบอเส้ง ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

โดยมีนางเนตรศิยา ศรีตุลาการ หลักสูตรด้านคหกรรม เป็นวิทยากรในหัวข้อเรื่องเทคนิคการทำขนมอย่างง่ายเพื่ออาชีพให้กับนักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจ ในส่วนของกิจกรรมช่วงเช้าเป็นการทำขนมถ้วยฟูฟักทอง และในช่วงบ่ายเป็นเค้กคัสตาร์ด เพื่อส่งเสริมทักษะด้านอาชีพให้แก่นักเรียนมีรายได้เสริมระหว่างเรียน

 

 

 

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ทีมงานวิทยาลัยชุมชนยะลาลงพื้นโรงเรียนบ้านโกตาบารู อำเภอรามันจังหวัดยะลา ทำกิจกรรมสร้างแกนนำเรียนรู้เตรียมความพร้อมเรื่องการเพาะเห็ดในตะกร้า ในกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพในชุมชนของนักเรียนในจังหวัดยะลา โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพและส่งเสริมให้นักเรียนมีอาชีพ

 

 

 

 

บรรยากาศในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ในโครงการ YOUTH TALK ตัวตน ความฝัน ความหวังและโอกาส ระหว่างวันที่ 23-26 มิถุนายน 2562 
นายวรัญญู แก้วทอง ครูอัตราจ้างวิทยาลัยชุมชนยะลา และตัวแทนนักเรียนทุนโครงการ ทุนนวัตกรรมสายอาชีพ ร่วมกิจกรรมพบนายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล,ชมวัดพระแก้ว,พิพิธภัณฑ์มิวเซียมสยาม,และเดินทางไปสถานีโทรทัศน์ ThaiPBS เพื่อศึกษาดูงาน ณ ห้องสตูดิโอ

 

 

 

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลาให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมการฝึกอบรม" การสุขาภิบาลอาหารเพื่อผู้ประกอบการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารชุมชน" รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และยังให้เกียรติบรรยายพิเศษเรื่องการสร้างความตระหนักในด้านความปลอดภัยอาหารสำหรับผู้ผลิตสินค้าชุมชน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา นางซูไฮลา ลือธีรลักษณ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา นางสุภามาศ เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตวิทยาลัยชุมชนยะลา นายอาสมิง มะแซ ครูคศ.1 วิทยาลัยชุมชนยะลา ชุมชนในพื้นที่จังหวัดยะลา 7 ชุมชนและทีมงานวิทยาลัยชุมชนเข้าร่วม ณ ห้องวังแก้ว โรงแรมแกรนด์พาเรซ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ในส่วนของกิจกรรมช่วงเช้าวันนี้ประกอบด้วยการบรรยายหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย (Primary GME) รวมไปถึงแนวทางการขออนุญาตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่ายตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร(Primary GME) โดยวิทยากร เภสัชกรหญิงชญานิศ ฮิลมี ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ช่วงบ่ายบรรยายเรื่องสุขาภิบาอาหารสำหรับชุมชน สู่การผลิตอาหารปลอดภัย, อันตรายในอาหารและสาเหตุที่ทำให้อาหารปนเปื้อน โดยวิทยากรนางสุภามาศ เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตวิทยาลัยชุมชนยะลาและกิจกรรมสุดท้าย การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ชุดทดลองอาหาร(Food Test Kit)

การจัดโครงการดังกล่าวในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการผลิตอาหารให้มีความปลอดภัย ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตขั้นต้น (Primary GME) ทั้งนี้ผู้เข้าอบรมจะสามารถนำความรู้ไปใช้เป็นแนวทางในการวางผังกระบวนการผลิตการปรับปรุงสถานที่ผลิตให้มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์และมาตรฐานการผลิตต่อไป