วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรการออกแบบเสื้อผ้าขั้นพื้นฐาน รุ่นที่1/2563 โดยมีนางสาว ต่วนลียานา โตะนิแต เป็นวิทยากร ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9-24 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตรวิทยาลัยชุมชนยะลา เพื่อส่งเสริมทักษะการออกแบบเสื้อผ้าขั้นพื้นฐาน หวังสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านที่สนใจเพื่อนำความรู้ที่ได้นำไปใช้ในการสร้างรายได้ให้แก่ตัวเองและครอบครัวได้ในอนาคตต่อไป

อ่านเพิ่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และตาราง

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน

 

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ที่ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 3 วิทยาลัยชุมชนยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้นางสาวศศิกาญจน์ ชีถนอม ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลาเป็นประธานในการประชุมวิพากษ์หลักสูตรการพัฒนาครู สู่การส่งเสริมทักษะสมอง Executive Functions (EF) สำหรับเด็กปฐมวัย โดยมีนางสาวอรรัตน์ เจริญพรทิพย์ หัวหน้าหลักสูตรสาขาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยชุมชนยะลา นางปราณี อ่องหลี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 1 นางนิศากร อุดเพชร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่ นางโสรายา ชุมประเวศ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) นางพรรณี จูฑังคะ นางสุภาพันธ์ สัจจมาศ อาจารย์พิเศษประจำหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยชุมชนยะลา และนางสาวสุนันทา แก้วสามเขียว เจ้าหน้าที่งานวัดผลวิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมประชุมวิพากษ์หลักสูตรในครั้งนี้ สำหรับวัตถุประสงค์ของการวิพากษ์หลักสูตรในครั้งนี้เพื่อนำไปจัดการเรียนการสอน พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นไป

อ่านเพิ่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

 

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

 

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

 

      วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม “โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 4 มิติวิถีโกตาบารู โดยวิทยาลัยชุมชนยะลา” โดยมีนายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา นางลักขณา ญาณภาพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา นางสาววันเพ็ญ พงษ์สุวรรณศิริ หัวหน้าสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนวิทยาลัยชุมชนยะลา นายธวัชชัย สุนทรนนท์ หัวหน้าสาขาสาธารณสุขชุมชนวิทยาลัยชุมชนยะลา สมาชิกชมรมผู้สูงอายุตำบลโกตาบารู จำนวน 20 คน ดร.นิรัชรา ลิลละฮ์กุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการและดร.อุบลทิพย์ ไชยแสง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลาพร้อมทั้งทีมงาน และข้าราชการ บุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม การฝึกอบรบครั้งนี้ประกอบด้วยกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ผู้สูงอายุสมวัย,กิจกรรมการเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของผู้สูงอายุวิถีโกตาบารู,กิจกรรมการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 4 มิติวิถีโกตาบารู,กิจกรรมกระบวนการส่งเสริมภูมิปัญญาวิถีโกตาบารูในด้านการเรียนรู้สมุนไพรในชุมชนของคนโกตา และฝึกปฏิบัติทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ(น้ำมันหอมระเหย) โดยได้รับเกียรติจากดร.นิรัชรา ลิลละฮ์กุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการและดร.อุบลทิพย์ ไชยแสง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
       โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2563 ซึ่งจะแบ่งช่วงการจัดกิจกรรมออกเป็น 2 รุ่นๆละ 20 คน เพื่อลดการรวมตัวกันของผู้สูงอายุจำนวนมากตามมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านคุณภาพชีวิตตามความต้องการ เพื่อยกระดับความสามารถของผู้สูงอายุในการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข พัฒนาคุณภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน จากการฝึกอบรมโครงการดังกล่าวทางวิทยาลัยชุมชนยะลาได้รับความร่วมมือจากผู้สูงอายุในชุมชนเป็นอย่างดี ทุกท่านให้ความร่วมมือและสามารถนำความรู้ที่ได้ในวันนี้ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นในด้านการดูแลสุขภาพ การส่งเสริมฝึกปฏิบัติทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ(น้ำมันหอมระเหย) ให้ผู้สูงอายุมีรายได้ทำให้ผู้สูงอายุมีความรู้สึกว่า ตนเองไม่ได้ไร้ค่า และสามารถทำประโยชน์ให้กับตนเองและสังคมได้

อ่านเพิ่ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่งในภาพอาจจะมี 1 คน, แว่นกันแดด

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, รองเท้า, ตาราง และสถานที่ในร่มไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

      วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลาให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม “โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 4 มิติวิถีโกตาบารู โดยวิทยาลัยชุมชนยะลา” รุ่นที่ 2 โดยมีนางสาววันเพ็ญ พงษ์สุวรรณศิริ หัวหน้าสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนวิทยาลัยชุมชนยะลา นายธวัชชัย สุนทรนนท์ หัวหน้าสาขาสาธารณสุขชุมชนวิทยาลัยชุมชนยะลา สมาชิกชมรมผู้สูงอายุตำบลโกตาบารู จำนวน 20 คน ดร.นิรัชรา ลิลละฮ์กุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการและดร.อุบลทิพย์ ไชยแสง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลาพร้อมทั้งทีมงาน และข้าราชการ บุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม การฝึกอบรบครั้งนี้ประกอบด้วยกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ผู้สูงอายุสมวัย,กิจกรรมการเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของผู้สูงอายุวิถีโกตาบารู,กิจกรรมการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 4 มิติวิถีโกตาบารู,กิจกรรมกระบวนการส่งเสริมภูมิปัญญาวิถีโกตาบารูในด้านการเรียนรู้สมุนไพรในชุมชนของคนโกตา และฝึกปฏิบัติทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ(น้ำมันหอมระเหย)
    โดยได้รับเกียรติจากดร.นิรัชรา ลิลละฮ์กุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการและดร.อุบลทิพย์ ไชยแสง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านคุณภาพชีวิตตามความต้องการ เพื่อยกระดับความสามารถของผู้สูงอายุในการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข พัฒนาคุณภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน จากการฝึกอบรมโครงการดังกล่าวทางวิทยาลัยชุมชนยะลาได้รับความร่วมมือจากผู้สูงอายุในชุมชนเป็นอย่างดี ทุกท่านให้ความร่วมมือและสามารถนำความรู้ที่ได้ในวันนี้ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นในด้านการดูแลสุขภาพ การส่งเสริมฝึกปฏิบัติทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ(น้ำมันหอมระเหย) ให้ผู้สูงอายุมีรายได้ทำให้ผู้สูงอายุมีความรู้สึกว่า ตนเองไม่ได้ไร้ค่า และสามารถทำประโยชน์ให้กับตนเองและสังคมได้
อ่านเพิ่ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน, เด็ก และสถานที่ในร่ม

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน

 

ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังยืน และรองเท้า

 

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลาเข้าร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 แสดงถึงความจงรักภัคดีและสำนักในพระกรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ ห้องแสดงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา
อ่านเพิ่ม

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และงานแต่งงาน

 

ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังยืนในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังยืน