เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 นายวิชาพร ชินประพัทธ์รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลามอบหมายให้นางสาวทรงจรรย์ แสงอรุณ ครูชำนาญการวิทยาลัยชุมชนยะลา และนางสาวฮานีย๊ะ กะโด เจ้าหน้าที่งานถ่ายทอดวิชาการสู่ชุมชนวิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมกิจกรรมสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยศาสตร์ 2 พระราชา ณ โรงเรียนบ้านโกตาบารู อำเภอรามันจังหวัดยะลา โดยในส่วนของวิทยาลัยชุมชนยะลาได้นำผลงานร่วมถึงผลิตภัณฑ์ไปจัดแสดงประกอบด้วย ขยะน้ำดี การนำขยะอินทรีย์ มาทำน้ำยาอเนกประสงค์และDAM-D ผลผลิตจากถ่านกะลามะพร้าวที่มากไปด้วยประโยชน์ โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสำนึกการลดคัดแยกขยะเพื่อนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการจัดการขยะภายในโรงเรียน ปลูกฝังลักษณะนิสัยรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมแก่ผู้เรียนต่อไป

 

อ่านเพิ่มเติม

 

 

 

วชช.ยะลา สุ่มตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนักศึกษากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) ชั้นปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยีการเกษตร
                    วันที่ 18 กันยายน 2562 วิทยาลัยชุมชนยะลาสุ่มตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนักศึกษากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) ชั้นปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยชุมชนยะลา จำนวน 23 คน เพื่อตรวจหาสารเมตาบอไลต์ของยาเสพติดในปัสสาวะ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนยะลา ชั้น 1 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลายะลา
                    นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ให้เกียรติมาร่วมสังเกตการณ์ในการสุ่มตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนักศึกษาฯ โดยมีนางลักขณา ญาณภาพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา นายวรัญญู แก้วทอง ครูอัตราจ้างวิทยาลัยชุมชนยะลา นายธวัชชัย สุนทรนนท์ ครูผู้ช่วย และนางสาวสุนันทา แก้วสามเขียว เจ้าหน้าที่งานวัดผล ได้ดำเนินการสุ่มตรวจปัสสาวะนักศึกษาฯเพื่อตรวจหาสารเสพติดในร่างกายด้วยชุดตรวจหาสารเสพติดแบบจุ่ม (Strip) สำหรับชุดตรวจหาสารเสพติดแบบจุ่ม จะประกอบด้วยแถบทดสอบเป็นแผ่นยาวและแคบ วิธีการทดสอบ คือให้ปัสสาวะใส่ในภาชนะที่แห้งและสะอาด จากนั้นจุ่มแถบทดสอบลงไปในปัสสาวะ โดยให้ปลายลูกศรชี้ลง และระวังไม่ให้ปัสสาวะสูงเลยขีดที่กำหนดไว้บนแถบ จากนั้นวางแถบทดสอบในแนวราบ รอ 5 นาทีแล้วจึงอ่านผล สำหรับผลการตรวจสารเมตาบอไลต์ของยาเสพติดในปัสสาวะในวันนี้ถือว่าผ่าน นักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง กลุ่มนี้ปลอดสารเสพติด 100%

 

อ่านต่อเพิ่มเติม

 

 

วิทยาลัยชุมชนยะลาเข้าร่วมประชุมจัดทำหลักสูตรศึกษาฯ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อยกร่างหลักสูตรให้ตรงกัน มุ่งเป้าหมายให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนสามารถเทียบโอนรายวิชาได้มากที่สุด

          วันที่ 13 กันยายน 2562  ณ ห้องประชุมหูเตี๋ย ชั้นที่ 3 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลาได้เยี่ยมชม มอบหมายให้นางซูไฮลา ลือธีรลักษณ์ นางพรรณี จูฑังคะ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย นายอัฮหมัด บาฮะคีรี นายซุกรี กาเตะ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาอิสลามศึกษา เข้าร่วมประชุมจัดทำหลักสูตร ตามที่วิทยาลัยชุมชนได้ลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และการจัดการศึกษาร่วมกันกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  โดยวันนี้ได้มีการจัดการประชุมเพื่อจัดทำหลักสูตร 2 หลักสูตรประกอบด้วย หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรสาขาวิชาอิสลามศึกษา เพื่อยกร่างหลักสูตรให้ตรงกัน มุ่งเป้าหมายให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนสามารถเทียบโอนรายวิชาได้มากที่สุดและเรียนเพิ่มจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยใช้ระยะเวลา 3 ภาคการศึกษา

 

อ่านเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

วชช.ยะลา จัดอบรมการพัฒนาและสร้างจิตสำนึกการอยู่ร่วมกันของนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงปลุกพลังบวก สร้างพลังรัก สู่ความสำเร็จในการเรียน

วันนี้ 18 ก.ย.62 ที่ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนยะลา เขตเทศบาลนครยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมการพัฒนาและสร้างจิตสำนึกการอยู่ร่วมกันของนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประเภท 2 ปี (ปวส.อนุปริญญา) พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักศึกษา โดยมี นางลักขณา ญาณภาพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา นายวรัญญู แก้วทอง ครูอัตรจ้างวิทยาลัยชุมชนยะลา นายธวัชชัย สุนทรนนท์ ครูผู้ช่วย นางสาวสุนันทา แก้วสามเขียว เจ้าหน้าที่งานวัดผล นักศึกษากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) ชั้นปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยีการเกษตร อาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา
เข้าร่วม โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 18 – 19 กันยายน 2562 ซึ่งในวันนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์หริรักษ์ แก้วกับทอง วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Human Developmentและนักจิตวิทยาการปรึกษา มาปลุกพลังบวก สร้างพลังรัก สู่ความสำเร็จในการเรียน

 

อ่านเพิ่มเติม

 

 

วันที่ 11 กันยายน 2562 นายอับดุลการิม รามันห์สิริวงศ์ รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ให้เกียรติเป็นประธานเปิด กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพและแกนนำหมู่บ้าน (ตำบลโกตาบารู) ภายใต้โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างชุมชนชายแดนใต้ต้นแบบ : กิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในลักษณะเชิงพื้นที่ (area based) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีนางลักขณา ญาณภาพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา คณาจารย์ บุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพและแกนนำหมู่บ้านใน ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลาเข้าร่วม ณ ห้องวังแก้ว โรงแรมแกรนพาเลส อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา สำหรับกิจกรรมวันแรกในช่วงเช้าจะเป็นการบรรยายพิเศษเรื่องชุมชนเข้มแข็งตามหลักพอเพียงโดยนายอับดุลการิม รามันห์สิริวงศ์ รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ลำดับต่อมาเป็นการบรรยายการบริหารจัดการกลุ่ม เรื่อง "ผ้าสร้างชุมชน...ศรียะลาบาติก" และ กระบวนการกลุ่มเรื่องกลุ่มที่ดีควรเป็นอย่างไร? โดยนายปิยะ สุวรรณพฤกษ์ วิทยากรศรียะลาบาติก โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพและแกนนำหมู่บ้าน สร้างเจตคติที่ดี มีทัศนคติที่ตรงกันร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นตำบลโกตาบารู ให้มีแนวคิด สร้างความเข้มแข็งยั่งยืนสามารถนำความรู้ที่ได้นำไปต่อยอดสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนได้

 

อ่านต่อเพิ่มเติม