📢วิทยาลัยชุมชนยะลา เปิดรับสมัครหลักสูตรการออกแบบทรงผมและบริหารร้านตัดผมชาย💈 (((จำนวน 40 ชั่วโมง)))

เปิดเรียนระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2562 เวลา 09:00 น. - 16:00 น. เรียนวันจันทร์-วันอาทิตย์

📢รับจำนวนจำกัดเท่านั้นเพียง 25 คน!!!📢

🔖ค่าลงทะเบียนคนละ 130 บาท📕

☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 083-1844-290

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/yalacc/photos/a.1480870612137084/2909764762580988/?type=3&theater

           วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในชุมชนจังหวัดชายแดนใต้ โดยมี คณะกรรมการจากสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะอาจารย์ บุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลาและนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา จำนวน 60คน เข้าร่วม ณ โรงแรมต้นอ้อยแกรนด์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

          โครงการดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2562 และวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ เทศบาลตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลาสำหรับกิจกรรมในวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562
- การอภิปรายหัวข้อ "การสร้างพื้นที่เรียนรู้และการมีส่วนร่วม" โดยผศ.ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์ และ อาจารย์เพ็ญนภา พัทรชนม์
- อภิปรายกลุ่มและละลายพฤติกรรมโดยผศ.ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์ ผศ.ดร. มนตรี เพชรนาจักร ผศ.อภิชาติ จันทร์แดง อาจารย์เพ็ญนภา พัทรชนม์ และอาจารย์อุสมาน หวังสนิ
- อภิปรายรายหัวข้อ "ตนเอง ผู้อื่น และสังคมการสื่อสารด้วยหัวใจ" ผศ.ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์ ผศ.ดร. มนตรี เพชรนาจักร ผศ.อภิชาติ จันทร์แดง อาจารย์เพ็ญนภา พัทรชนม์ และอาจารย์อุสมาน

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562

- อภิปรายหัวข้อ "ความคิด ความเชื่อและวิถีตน/ชีวิตท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม
- อภิปรายหัวข้อ "การเตรียมความพร้อมเพื่อลงศึกษาเชิงพื้นที่"

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562
- ออกเดินทางไปยังเทศบาลตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
- รับฟังบรรยายสรุปสภาพทั่วไปของเทศบาลตำบลปริก โดยนายกเทศมนตรีตำบลปริกและลงพื้นที่ศึกษาสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในตำบลปริก

         โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาชุมชนต่างๆให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการพร้อมโดยทางวิทยาลัยชุมชนจะลงพื้นที่เพื่อหาวิธีการสนับสนุนและแก้ไขเพื่อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์พัฒนาระหว่างชุมชนกับวิทยาลัย ซึ่งจะสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของวิลัยชุมชนการศึกษาเพื่อพัฒนาคนพัฒนาท้องถิ่นมาตรฐานการศึกษายึดหลักคุณธรรมนำความรู้นักศึกษามีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงโดยหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษาจึงได้มีการทำโครงการดังกล่าวนี้ขึ้นมาเพื่อพัฒนาชุมชนต่อไป

อ่านเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/yalacc/photos/?tab=album&album_id=2914179062139558

 

 

 

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลาและคณะทำงานฯ นำคณะผู้บริหารสถาบันวิทยาลัยชุมชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการจัดการความรู้เชิงพื้นที่ Area based ในพื้นที่ชุมชนบ้านโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยมีนายนำชัย กฤษณาสกุล ที่ปรึกษาสถาบันวิทยาลัยชุมชน นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน นายนิยม ชูชื่น ผู้อำนวยวิทยาลัยชุมชนสงขลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา นางซูไฮลา ลือธีรลักษณ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ตัวแทนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนยะลา พัฒนาการอำเภอรามันรามัน พัฒนาการเทศบาลตำบลโกตาบารู ทีมงานเทศบาลตำบลโกตาบารู คณะทำงานวิทยาลัยชุมชนยะลา และชาวบ้านเทศบาลตำบลโกตาบารู ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้

 

นายรอนิง ดอเลาะหะวอ นายกเทศมนตรีตำบลดกตาบารู ในฐานะเจ้าบ้านได้ให้การตอนรับและบรรยายภาพรวมที่สำคัญๆ ในพื้นที่ตำบลโกตาบารูตลอดจนลงพื้นที่  สำหรับพื้นที่ที่จะลงตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประกอบด้วย ศูนย์การพัฒนาเด็กเล็กอัลมูบารัค ,กลุ่มแม่บ้านหลักสูตรการทำบุหงาซีเร๊ะ(ขันหมากมลายู) ณ ชุมชนนาเตย ,การทำลูกประคบสมุนไพร (กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ) ณ ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตำบลโกตาบารู, โรงเรียนบ้านดกตาบารู กิจกรรมสร้างแกนนำเรียนรู้เตรียมความพร้อมเรื่องการเพาะเห็ดในตะกร้า และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มมัดย้อม กลุ่มทำขนมเบเกอรี่ กลุ่มทำขนมพื้นเมือง ณที่ทำการกลุ่มแม่บ้านโกตาบารู การลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจชาวบ้านในพื้นที่ วิทยาลัยชุมชนยะลาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการจัดการความรู้เชิงพื้นที่ Area based นี้จะทำให้ชาวบ้านในชุมชนโกตาบารู สามารถมีรายได้เพิ่มขึ้น และนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดจากผลิตภัณฑ์เดิมของชาวบ้านเองทำให้เกิดรายได้เพิ่มยิ่งๆขึ้นไป

 

อ่านเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/yalacc/photos/?tab=album&album_id=2903919453165519

 

 

 

 

 


              วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ผศ.ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลาให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ และการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงวิทยาลัยชุมชนยะลาประจำปี 2562 โดยมีนายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา นางซูไฮลา ลือธีรลักษณ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา อาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลาเข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารวิทยบริการวิทยาลัยชุมชนยะลา
             โครงการดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22 - 24 กรกฎาคม พศ.2562 โดยมี รศ.ดร.ธีรพงศ์ แก่นอินทร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยาย สำหรับวันนี้ในหัวข้อเรื่อง กระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ , การจัดทำแผนที่กลยุทธ์และมาตรการสู่การปฏิบัติของกลยุทธ์ ซึ่งจะมีการแบ่งกลุ่มลงมือจัดทำแผน 
             โดยวัตถุประสงค์ของโครงการในครั้งนี้เพื่อเป็นการวิเคราะห์ศักยภาพและทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานของวิทยาลัยชุมชนยะลาให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลยุทธศาสตร์จังหวัดและแผนหลักระยะยาว 5 ปี ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน งานคณะกรรมการอุดมศึกษา ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นแผนหลักสู่การจัดทำแผนพัฒนาการประจำปี มีกรอบและแนวทางเพื่อใช้ในการบริหารจัดการศึกษาที่ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร รวมถึงการปรับปรุงพันธกิจของวิทยาลัยชุมชนยะลาให้ครอบคลุมครบทุกด้านและการบูรณาการการทำงานในเชิงพื้นที่ร่วมกัน อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาและปรับปรุงโครงการ รูปแบบในการจัดกิจกรรมให้ตอบสนองต่อเป้าประสงค์และตัวชี้วัดเพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติราชการและแผนบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยชุมชนยะลาซึ่งเป็นแนวทางการขับเคลื่อนกลยุทธ์เชิงรุกและการทำงานในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

อ่านเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/yalacc/photos/?tab=album&album_id=2912602308963900

 

 

 

 

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา โดยมีนายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานายวีระชัย กวีธีระวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน คณาจารย์ และผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชม 7 จังหวัดภาคใต้เข้าร่วม ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โดยวิทยาลัยชุมชนยะลา เปิดสอนทั้งหมด 8 สาขาวิชาด้วยกัน ประกอบด้วย สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย การปกครองท้องถิ่น การพัฒนาชุมชน เทคโนโลยีการเกษตร การจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ อิสลามศึกษา และสาธารณสุขชุมชน ซึ่งในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรอนุปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวนทั้งสิ้น 255 คน และมีนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2562 จำนวน 1,085 คน โดยได้นำนโยบายการจัดการศึกษามาสานต่อเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ที่มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้เหมาะสมกับปรัชญาวิทยาลัยชุมชนที่ว่า “วิทยาลัยชุมชน พัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น”

อ่านเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/yalacc/photos/?tab=album&album_id=2903076336583164 / https://www.facebook.com/pg/yalacc/photos/?tab=album&album_id=2903081076582690(ภาพบรรยากาศ)