วิทยาลัยชุมชนยะลาเป็นวิทยาลัยคุณธรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน

 

     วันที่ 11 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยชุมชนยะลา จัดการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาคัดเลือกให้กู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณวิทยาลัยชุมชนยะลา

 

 

 

     วันที่ 9 ตุลาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วยนางโนรฮีดายะห์ วาเจ๊ะ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมโครงการประชุมการขับเคลื่อนการบูรณาการ ด้านการศึกษาระดับภาค(ภาคใต้ชายแดน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 7 - 9 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี

 

 

 

     เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดโครงการค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาและภาคีเครือข่าย กิจกรรมการสรุปบทเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องวังแก้ว โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ

 

 

 

 

 

 

 

 

     วันที่ 8 ตุลาคม 2561 นางซูไฮลา ลือธีรลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ และนายอาสมิง มะแซ ครูผู้ช่วย ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับนายวิสุทธิ์ ชูมัง เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1