วันที่ 1 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดงานมุทิตาจิต วันเกษียณอายุราชการ ให้กับนายพล เสาะสุวรรณ ณ ห้องภรณ์นิเวศน์ โรงแรมยะลาแกนด์พาเลซ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
     โดยมีนายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา , คณะกรรมการสภา , รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา , ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี , ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส , รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา ร่วมกล่าวอวยพร และยังมีบุคลากรวิทยาลัยชุมชน ร่วมงานมุทิตาจิต วันเกษียณอายุราชการ

 

 

 

     วันที่ 29 - 30 กันยายน 2561 วิทยาลัยชุมชนยะลา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ กลยุทธ์หนุนนำเสริมศักยภาพสู่ชุมชน ให้กับเกษตรกร ตำบลบุดี จำนวน 60 คน ณ ห้องกังสตาล โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
     โดยมีอาจารย์จุฑารัตน์ แสงทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศาสตร์ และอาจารย์อับดุลคอเล็ด เจะแต อาจารย์ประจำสาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นวิทยากรให้ความรู้
ทั้งนี้ยังมีนางสาวธนพัชร แก้วปฏิมา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และคณะ ร่วมถอดบทเรียน พร้อมทั้งเป็นพี่เลี้ยงในการทำแผนพัฒนาชุมชนให้กับเกษตรกรทั้ง 8 หมู่บ้านของตำบลบุดี

 

 

 

ประชาสัมพันธ์
            สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้ดำเนินการเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ของสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้เป็นรูปแบบเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาอื่น 
จากเดิม www.bcca.go.th
เป็น www.iccs.ac.th
ซึ่งย่อมาจาก Institute of Community Collegse
เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

     วันที่ 27 กันยายน 2561 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดโครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กิจกรรม การจัดการความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ประจำปี 2561

     โดยมีนายวินิจ คำสังข์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเเละบำรุงพันธุ์สัตว์จังหวัดปัตตานี เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเลี้ยงโค เเละนายอาบีดีน มนูญทวี กรรมการสภาเกษตรจังหวัดยะลา,วิทยากรให้ความรู้ด้านการวางเเผนเเละวิเคราะห์ศักยภาพ Smart Farmer ต้นเเบบ ให้กับเกษตรกร ณ อาคารอเนกประสงค์ ตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

 

 

 

       วันที่ 26 กันยายน 2561 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดโครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กิจกรรม การจัดการความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ประจำปี 2561

       โดยมีนายอาบีดีน มนูญทวี กรรมการสภาเกษตรจังหวัดยะลา , นางไพลิน ทองไกร พนักงานสัตว์บาล ศูนย์วิจัยแพะ แกะ ยะลา
เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ด้านการเลี้ยงไก่ไข่และเป็ดไข่ให้กับเกษตรกร ณ ตำบลทุ่งยามู อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 

 

 

 

     อ่านเพิ่มเติม facebook.