วันที่ 24 กันยายน 2561 วิทยาลัยชุมชนยะลา จัดกิจกรรม "ร่าง เขียน นำเสนอผลงานวิชาการสู่ยุค 4.0" โดยมีนายสมชาย เอี่ยวสกุล เป็นวิทยาการถ่ายทอดความรู้ ให้กับบุคลากร ผู้สอนประจำ และผู้สอนพิเศษ วิทยาลัยชุมชนยะลา ณ ห้องบุหงารายา โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม facebook.

 

       วันที่ 24 กันยายน 2561 วิทยาลัยชุมชนยะลา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้การสร้างมูลค่าเพิ่มจากการบริการจัดการขยะ กิจกรรม ศึกษาดูงานแห่งต้นแบบในการบริหารจัดการขยะ ณ ห้องประชุมเพชรพลอย ห้างสรรพสินค้าสยามนครินทร์ และ บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด(มหาชน)

 

 

 

 

          วันที่ 21 กันยายน 2561 วิทยาลัยชุมชนยะลา จัดโครงการ การจัดการความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ "เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer" ให้เเก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลลำพะยา,ตำบลพร่อน เเละตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ กรรมการผู้เเทนสภา วิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งนายธำรงศักดิ์ ชุมนุมมณี Smart Farmer ประจำจังหวัดยะลา เเละนายอาบีดีน มนูญทวี สภาวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการรวางเเผนเเละวิเคราะห์ศักยภาพ Smart Farmer ต้นเเเบบ ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังมีคณาจารย์ บุคลากร วิทยาลัยชุมชนยะลาเข้าร่วมโครงการ ณ โรงเเรมยะลาเเกรนพาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

 

 

อ่านเพิ่มเติม facebook.

        วันที่ 24 กันยายน 2561 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา และบุคลากร วิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 24-27 กันยายน 2561 ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ ข้าวสาร เวียงใต้

 

 

อ่านเพิ่มเติม facebook.

 

       วันที่ 18 กันยายน 2561 นายพล เสาะสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ นางซูไฮลา ลือธีรลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา ร่วมโครงการสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถปฏิบัติงานวิทยาลัยชุมชน และงานร้อยใจ ผูกพัน สถาบันวิทยาลัยชุมชน ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ จ.นครราชสีมา