เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2561 วิทยาลัยชุมชนยะลา ร่วมกับ เทศบาลโกตาบารู จัดกิจกรรม โครงการทำนุงบำรุงศิลปวัฒนธรรม (โครงการ “เผยแพร่ความรู้ สร้างความตระหนัก และร่วมอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม”) ณ เทศบาลตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

      โดยได้รับเกียรติจากนายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้เเทนพิเศษของรัฐบาลในการเเก้ไขปัญหาชายเเดนภาคใต้ เป็นประธานเปิดพิธีและบรรยายพิเศษ เรื่อง“วัฒนธรรมกับสันติสุข” และมีนายอำเภอรามัน , นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโกตาบารู , นายต่วนอับดุลเล๊าะ ดาโอ๊ะมูลียอ อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดยะลา , คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา , ผู้อำนวยการ วิทยาลัยชุมชนยะลา และหน่วยงานราชการในอำเภอรามัน ร่วมเปิดงาน

        การจัดงานในครั้งนี้ มีขบวนพาเหรดแห่วัฒนธรรม ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก สภ.โกตาบารู , ทพ.4111 , อาสาสมัครรักษาดินแดน , กลุ่มแม่บ้าน และนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา

      

     

      ภายในงานมีการจัดสาธิตการแสดงวัฒนธรรม อาทิ “ตารีอีนา” “ซีละ” การเชิดหนังตะลุง” “อัลนาซีต” “ดิเกฮูลู” และ “รำกริช” พร้อมทั้งมีการเสวนาด้านวัฒนธรรม เรื่อง “วัฒนธรรมเสริมสร้างสังคมสันติสุข” และยังมีการจัดบูธนิทรรศการสืบสาน ส่งเสริมทำนุบำรุง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น                                                                            ทั้งนี้ ได้รับความสนใจจากประชาชนตำบลโกตาบารู ศิษย์เก่า นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา และสื่อมวลชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

อ่านเพิ่มเติม facebook.

                วิทยาลัยชุมชนยะลา ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนสงขลา จัดโครงการค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาและภาคีเครือข่าย ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2561 ณ จังหวัดสงขลา โดยในวันแรกพิธีเปิดโครงการที่วิทยาลัยชุมชนสงขลาโดยนายนิยม ชูชื่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลาและ นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ร่วมในพิธีเปิด ต่อด้วยการเลี้ยงชันโรงอาชีพบนพื้นฐานทรัพยากรชุมชน การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอำเภอเทพามัสยิดฟูหล่าหลนนาอีม และรับฟังการเสวนาหัวข้อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและการพึ่งพาอาศัยกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและศึกษาเรียนรู้เส้นทางย่านเมืองเก่า ณ โรงสีแดง หับโห้หิน โดย อ.สืบสกุล ศรีสุข 

 

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม facebook.

       วันที่ 9 กันยายน 2561 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดโครงการอบรมระบบงานทะเบียนและการวัดผล ประจำปี 2561 กิจกรรม 1 : อบรมระบบงานทะเบียนการวัดผลสำหรับนักศึกษา และกิจกรรม 3 : อบรมระบบประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนโดยนักศึกษา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 วิทยาลัยชุมชนยะลา

 

 

 

           วันที่ 10 กันยายน 2561 ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยชุมชนยะลา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนายนำชัย กฤษณาสกุลที่ปรึกษาสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน , นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน , หัวหน้าหน่วยงานราชการ , นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา , ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราขภัฎยะลา , กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน , ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน ตลอดจนคณาจารย์ บุคลากร วิทยาลัยชุมชน ศิษย์เก่า และนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา ร่วมต้อนรับ

การจัดพิธีมอบอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จัดขึ้นเพื่อ (1) เป็นเกียรติแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนยะลา (2) ให้ผู้สำเร็จการศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในตนเองและสถาบันการศึกษาของตน และ (3)เป็นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรมและผลการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนยะลาต่อสาธารณะชน ซึ่งในปีนี้มีผู้เข้ารับอนุปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2560 จำนวนทั้งสิ้น 261 คน ใน 6 สาขาวิชาดังนี้ 1. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 2. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 3. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 4. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 5. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 6. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

.

           นายภาณุ อุทัยรัตน์ ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาว่า ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนยะลาทุกท่านที่มีความมุ่งมั่นและเพียรพยายามในการเล่าเรียน จนประสบความสำเร็จ ซึ่งความสำเร็จของท่านในวันนี้ไม่เป็นแต่เพียงความภาคภูมิใจของท่าน และครอบครัว แต่ยังเป็นความภาคภูมิใจอันยิ่งใหญ่ของวิทยาลัยชุมชนยะลาด้วย และขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่านได้ตระหนักว่าความสำเร็จในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ หากมีโอกาสที่จะแสวงหาความรู้เพิ่มเติมก็ขอให้พยายามต่อไปเพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและการดำรงชีวิต สามารถปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย มีความฉลาดทางสังคม อยู่ร่วมกันในสังคมแบบพหุวัฒนธรรมและสังคมเทคโนโลยีในยุคประเทศไทย 4.0 ได้อย่างรู้เท่าทันและมีความสุข ประพฤติตนตามหลักศาสนา ดำรงอยู่ในความดีงาม

             นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาและเข้ารับอนุปริญญาในครั้งนี้ ความสำเร็จในครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งที่ควรแก่การภาคภูมิใจในการศึกษา จากความมุ่งมั่น แน่วแน่เพียรพยายาม ศึกษาเพิ่มเติมพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา ค้นคว้าหาความรู้ให้รู้แจ้ง เห็นจริง และปฏิบัติจนเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายที่เราต้องการ วิทยาลัยชุมชนยะลาเป็นสถาบันการศึกษาที่ให้โอกาสกับประชาชนทุกคนได้ศึกษาเล่าเรียนด้วยหลักสูตรหลากหลาย สอดคล้องกับวิถีและตามความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง และขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนได้นำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาด้านต่าง ๆ ให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนยิ่งขึ้น ตลอดจนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ขอให้รักษาเกียรติของสถาบันแห่งนี้ ช่วยกันสร้างชื่อเสียงของตนเอง และวิทยาลัยชุมชนยะลาให้มีความก้าวหน้าต่อไป

              ด้านนายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนยะลา ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้เกิดขึ้นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเพียรพยายามด้วยความวิริยะอุสาหะตลอดการศึกษา และขอให้นำความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาเล่าเรียนในครั้งนี้เป็นพื้นฐานและเป็นแนวทางที่ต้องพัฒนาตนเองให้ถึงเป้าหมายตามที่ตั้งใจไว้ คุณสมบัติที่จะบรรลุเป้าหมายได้นั้น จะต้องประกอบด้วยความขยันหมั่นเพียร ความมุ่งมั่น ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต ความประหยัด การวางแผน และการคิดค้นวิธีการที่จะไปถึงเป้าหมายให้ได้

อ่านเพิ่มเติม facebook.

             วันที่ 8 กันยายน วิทยาลัยชุมชนยะลาฝึกซ้อมใหญ่ "พิธีประสาทอนุปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 " ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

 

 

อ่านเพิ่มเติม facebook.