วันที่ 18 มิถุนายน 2562 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา นายณรงค์ ชูเพชร ข้าราชการบำนาญ และนางสุภามาศ เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยวิทยาลัยชุมชนยะลา ลงพื้นที่โรงเรียนคุรุชนพัฒนา​ เพื่อร่วมหารือการจัดอบรมอาชีพให้แก่นักเรียน​โรงเรียนคุรุชนพัฒนา​ ซึ่งเป็นโรงเรียน โครงการกองทุนการศึกษา

โดยมีนายธีรพงษ์ สำเร ผู้อำนวยการโรงเรียนคุรุชนพัฒนา และคณะตอนรับเข้าร่วมหารือ ณ โรงเรียนคุรุชนพัฒนา​ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยวิทยาลัชุมยะลา มีแนวทางดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับนักเรียนโรงเรียนคุรุชนพัฒนา เพื่อให้นักเรีนมีอาชีพ เกิดรายได้ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพของตนเอง

 

 

 

 

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลาและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนมิถุนายน 2562 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างหน่วยงาน ภายในจังหวัดยะลา จัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมี นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ประธานเปิดกิจกรรม ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา

 

 

 

 

 

 

17 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดโครงการอบรมการใช้ระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลาด้านงานทะเบียนวัดผลและประเมินผลการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ของนักศึกษาระดับอนุปริญญาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยชุมชนยะลา ในระหว่างวันที่ 16- 21 มิถุนายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อาคารเรียนหลังใหม่ชั้น 4 วิทยาลัยชุมชนยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

โดยมีบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลาและนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัยเข้าร่วมอบรมในวันนี้ เป็นการสร้างความเข้าใจในด้านงานทะเบียนวัดผลและประเมินผลการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสามารถวางแผนการเรียน และสามารถใช้งานระบบอย่างถูกต้องในอนาคตต่อไป

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยชุมชนยะลา ลงพื้นที่ศูนย์อำเภอเบตงเพื่อจัดโครงการอบรมการใช้ระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลาด้านงานทะเบียนวัดผลและประเมินผลการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ของนักศึกษาระดับอนุปริญญาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยชุมชนยะลา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบตงวีระราษฎร์ประสาน อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

โดยมีบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลาและนักศึกษาสาขาการปกครองท้องถิ่น(ศูนย์อำเภอเบตง) เข้าร่วมอบรม เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในด้านงานทะเบียนวัดผลและประเมินผลการศึกษา ให้นักศึกษาสามารถวางแผนการเรียน และสามารถใช้งานระบบอย่างถูกต้องในอนาคตต่อไป

 

 

 

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 บุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา ร่วมนำปิ่นโต และปัจจัย ทำบุญถวายพระในวันธรรมสวนะ (วันพระ) ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ ณ วัดตรีมิตร ตำบลสะเตงนอก อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา