วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ที่ห้องประชุมมะเมา ชั้น 2 วิทยาลัยชุมชนยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้ ผศ.สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานในการประชุมโครงการพัฒนาหลักสูตรทักษะอาชีพและหลักสูตรบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรการผลิตกระเป๋าพื้นฐาน และหลักสูตรข้าวเกรียบสมุนไพร ขนมโดนัทสอดไส้ โดยมีนางสาวศศิกาญจน์ ชีถนอม ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา นางสาวชื่นชีวัน บุญทัน รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา นางสาวอรรัตน์ เจริญพรทิพย์ ครูชำนาญการพิเศษวิทยาลัยชุมชนยะลา นายธวัชชัย สุนทรนนท์ ครูผู้ช่วยวิทยาลัยชุมชนยะลา นางผลิตา แก้วศรีดำ นางสาวคณัสนันท์ บางพระ นักวิชาการศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา นางสาวสุนันทา แก้วสามเขียว เจ้าหน้าที่งานวัดผลวิทยาลัยชุมชนยะลา นางสาวนิมินทรา มินทราศักดิ์ ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว นางสาวต่วนลียานา โต๊ะนิแต ผู้ประกอบการธุรกิจร้านโซร์ลียา นางสือมะ เจ๊ะแต ผู้ประกอบการธุรกิจกระเป๋าผ้าต่อด้วยมือ ดร.ภัทรวดี เอียดเต็ม อาจารย์กมลทิพย์ กรรไพเราะ อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และนางเนตรศิยา ศรีตุลาการ ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว เข้าร่วม โดยจัดประชุมโครงการฯดังกล่าวขึ้นในระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2563 เพื่อเสนอแนะ วิเคราะห์รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุงแก้ไข หลักสูตรบริการวิชาการด้านอาชีพและหลักสูตรพัฒนาอาชีพ ให้เข้ากับยุคสมัย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้

อ่านเพิ่มเติม

ในภาพอาจจะมี 8 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และตารางในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังนั่งในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

วิทยาลัยชุมชนยะลา ร่วมกิจกรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทย จังหวัดยะลา
“ผ้าไทยใส่ยังไงก็สวย มาร่วมใส่ผ้าไทยกันนะคะ ”
#วิทยาลัยชุมชนยะลา
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา

ในภาพอาจจะมี 10 คน, ผู้คนกำลังยืน, สถานที่กลางแจ้ง และข้อความ

 

ในภาพอาจจะมี 10 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

 

ในภาพอาจจะมี 10 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ที่ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 3 วิทยาลัยชุมชนยะลา นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 7/2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี นางภรณี เลื่องอรุณ นายอารมณ์ นิลวิสุทธิ์ นายอาบีดีน มนูญทวี นายจรัส เรืองแก้ว นางสุนันทา เสรี นางลักขณา ญาณภาพ นางสาววันเพ็ญ พงษ์สุวรรณ์ศิริและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 7/2563
อ่านเพิ่มเติม
ในภาพอาจจะมี 1 คน

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมโสกเหลือง วิทยาลัยชุมชนยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานในการประชุมบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา พลศรี นางลักขณา ญาณภาพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ข้าราชการครู พนักงานราชการและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลาเข้าร่วม เพื่อเร่งรัดติดตามแผนและโครงการฯ ในปีงบประมาณ 2563 ให้โครงการดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
อ่านเพิ่มเติม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

 

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ผู้บริหารวชช.ยะลาพบอาจาร์ยและนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา ศูนย์เอำเภอเบตง
เมื่อวันที่ 10 และ 11 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและการขยายโอกาส อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ผศ.สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลาและเจ้าหน้าที่ฝ่ายประเมินผล สำนักวิชาการวิทยาลัยชุมชนชุมยะลาได้ไปประชุมอาจารย์พิเศษศูนย์อำเภอเบตง เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนประจำภาคเรียน กิจกรรมต่างๆที่วิทยาลัยจะมาดำเนินการที่ศูนย์ให้การศึกษาอำเภอเบตง การเรียนการสอนแบบออนไลน์ รับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะของอาจารย์เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนและบริการชุมชนของวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งการประชุมเป็นไปด้วยดีและวิทยาลัยได้แนวทางการพัฒนาศูนย์อำเภอเบตงหลายประการ นอกจากนี้ผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนยะลายังได้ประชุมนักศึกษาทั้งหมดเพื่อแนะแนวทางในการเรียน การก้าวเข้าสู่อาชีพ การศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ทำข้อตกลงร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทำให้นักศึกษามีโอกาสได้ศึกษาต่อง่ายขึ้น จบเร็วขึ้นและค่าใช้เล่าเรียนไม่มากนัก รวมทั้งกิจกรรมต่างๆที่วิทยาลัยจะมาจัดให้แก่นักศึกษาและรับฟังข้อเสนอแนะของนักศึกษาที่จะพัฒนาการเรียนการสอนให้เหมาะสมอีกด้วย
อ่านเพิ่มเติม

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

 

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

 

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม