วันที่ 1 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมมะเมา ชั้น 2 วิทยาลัยชุมชนยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา พลศรี นางลักขณา ญาณภาพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ VDO Conference นำโดยสถาบันวิทยาลัยชุมชนและวิทยาลัยชุมชนทุกจังหวัด ประชุมวางแผนการจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศในการเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนออนไลน์

อ่านเพิ่ม

 

 

วันที่ 30 มีนาคม 2563  ณ ห้องประชุมมะเมา ชั้น 2 วิทยาลัยชุมชนยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วย นางสาวศศิกาญจน์ ชีถนอม นางสุภามาศ เพชรรัตน์ นางสาวทรงจรรย์ แสงอรุณ นางสาวสุนทรีพรรณ กำปั่นทอง ครูชำนาญการวิทยาลัยชุมชนยะลา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ VDO Conference คณะทำงานโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ครั้งที่ 1/2563

อ่านเพิ่ม

 

 

 

         วิทยาลัยชุมชนยะลาขอให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนผ่านระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชน วัดผลและประเมินผลนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค. - 5 เม.ย 2563
ได้ที่ register.bcca.go.th
 
***หาก นศ. ท่านใดไม่ดำเนินการประเมินดังกล่าว จะไม่สามารถตรวจสอบผลการเรียนในรายวิชาที่ไม่ทำการประเมินฯ และมีผลต่อการสำเร็จการศึกษา***

 

 

COVID-19 อันตรายกว่าที่คิด!!!
โรคนี้ได้ถูกประกาศให้เป็น..
โรคติดต่อร้ายแรงอันดับที่ 14 ของไทย >o<
.
วันนี้วชช.ยะลาเรามีวิธีป้องกันตัวเองจากไวรัสมาบอกค่า💡
1. สวมหน้ากากอนามัย
2. ล้างมือบ่อยๆ พกเจลล้างมือ
3. งดเข้าร่วมกิจกรรมหากมีอาการป่วย
4. ถ้ารู้สึกว่าป่วย ให้พบแพทย์ทันที
5. หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้ป่วย และชุมชนแออัด

 

 

 

 

 

วันที่ 19 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมมะเมา ชั้น 2 วิทยาลัยชุมชนยะลา
นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา พลศรี นางลักขณา ญาณภาพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ VDO Conference
นำโดย ดร.สิริกร มณีรินทร์ ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ โดยมีวิทยาลัยชุมชนทุกจังหวัด ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการสอนออนไลน์ของสถาบันวิทยาลัยชุมชนตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโคลิค-19

อ่านเพิ่ม