📣 วิทยาลัยชุมชนยะลา เปิดรับสมัครหลักสูตรระยะสั้น “หลักสูตรขนมโดนัทสอดไส้ผลไม้พื้นถิ่น” จำนวน 12 ชั่วโมง รุ่นที่ 1/2565
ค่าสมัคร 130 บาท รับ จำนวน 20 คนเท่านั้น !!! 🍪 เริ่มเรียนวันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ศูนย์การเรียนเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยชุมชนยะลา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (เต็มแล้วจะปิดรับทันที)

📲 วิธีการสมัครง่ายๆ เพียงแค่สแกนคิวอาร์โค้ด หรือ คลิ๊กสมัคร 

☎ สอบถามเพิ่มเติม งานหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต (หลักสูตรระยะสั้น) ศูนย์วิจัยฯ ชั้น 2 อาคารสำนักงาน วิทยาลัยชุมชนยะลา โทร 064-474-4704 อ.โน้ต

เส้นทางการเดินทาง

#หลักสูตรระยะสั้นวิทยาลัยชุมชนยะลา #หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ขนม #สูตรระยะสั้นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก #เรียนวิทยาลัยชุมชนยะลา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มทองพุ่มเงิน และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  นับเป็นมหามงคลยิ่งที่พระสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า จะได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 

วันที่ 28 พฤษภาคม 2565 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วยคณะทำวิจัย วิทยาลัยชุมชนยะลาและคณะผู้ตรวจเยี่ยมจากทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ลงพื้นที่เยี่ยมชมและรับฟังข้อมูลการดำเนินงานวิจัยโครงการการพัฒนา หลักสูตรศิลปหัตถกรรมกริชรามันห์จังหวัดยะลา ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านตำบลตะโล๊ะหะลอ ตำบลตะโล๊ะหะลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา และเยี่ยมชมรับฟังข้อมูลการดำเนินงานวิจัยเกี่ยวกับไก่เบตง ณ ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยชุมชนยะลา

ภาพเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

 

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วยนางสาวสุนทรีพรรณ กำปั่นทอง ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นวิทยาลัยชุมชนยะลา คณาจารย์ คณะเจ้าหน้าที่ หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่และนักศึกษาสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นวิทยาลัยชุมชนยะลา ร่วมกิจกรรมปกครองจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้โครงการส่งเสริมนักศึกษามีจิตอาสาเพื่อพัฒนาบ้านเรา 

ภายในกิจกรรมประกอบด้วยการทำกิจกรรม ปลูกต้นไม้ ณ พื้นที่ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลาและปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ณ มัสยิดมัสรอห์อาตูร์ญันนะห์ หมู่ 5 บ้านซะเมาะ ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา เพื่อเป็นการฟื้นฟู ปรับภูมิทัศน์สภาพแวดล้อม

ภาพเพิ่มเติม

 

 

 

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้นายธวัชชัย สุนทรนนท์ หัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วยคณะทำงานศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตวิทยาลัยชุมชนยะลา จัดกิจกรรมการอบรมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (การผลิตผักสวนครัวรั้วกินปลอดสารพิษเพื่อสร้างรายได้ในชุมชน) /ภาคใต้โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้เปราะบางและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 45 คน เข้าร่วม ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุ่งเหรียง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
ภายในกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายในหัวข้อเรื่องแนวคิดการผลิตผักสวนครัวรั้วกินได้ เทคนิคการเลือกพื้นที่และสภาพพื้นที่ให้เหมาะสมกับการเพาะปลูก รวมไปถึงการปลูก การดูแล และการทำปุ๋ยอย่างง่าย และสุดท้ายการเก็บเกี่ยวและการบรรจุเพื่อการจำหน่าย โดยมีนางสาวมณีนุช ทิพย์ชิต นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายในชุมชน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกผักสวนครัว รวมไปถึงเทคนิคแนวทางการผลิตผักสวนครัว และการทำปุ๋ยเพื่อใช้เองในครัวเรือน ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่าย และต่อยอดสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและครอบครัวต่อไป