วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ทีมงานวิทยาลัยชุมชนยะลาลงพื้นโรงเรียนบ้านโกตาบารู อำเภอรามันจังหวัดยะลา ทำกิจกรรมสร้างแกนนำเรียนรู้เตรียมความพร้อมเรื่องการเพาะเห็ดในตะกร้า ในกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพในชุมชนของนักเรียนในจังหวัดยะลา โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพและส่งเสริมให้นักเรียนมีอาชีพ

 

 

 

 

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลาให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมการฝึกอบรม" การสุขาภิบาลอาหารเพื่อผู้ประกอบการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารชุมชน" รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และยังให้เกียรติบรรยายพิเศษเรื่องการสร้างความตระหนักในด้านความปลอดภัยอาหารสำหรับผู้ผลิตสินค้าชุมชน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา นางซูไฮลา ลือธีรลักษณ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา นางสุภามาศ เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตวิทยาลัยชุมชนยะลา นายอาสมิง มะแซ ครูคศ.1 วิทยาลัยชุมชนยะลา ชุมชนในพื้นที่จังหวัดยะลา 7 ชุมชนและทีมงานวิทยาลัยชุมชนเข้าร่วม ณ ห้องวังแก้ว โรงแรมแกรนด์พาเรซ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ในส่วนของกิจกรรมช่วงเช้าวันนี้ประกอบด้วยการบรรยายหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย (Primary GME) รวมไปถึงแนวทางการขออนุญาตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่ายตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร(Primary GME) โดยวิทยากร เภสัชกรหญิงชญานิศ ฮิลมี ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ช่วงบ่ายบรรยายเรื่องสุขาภิบาอาหารสำหรับชุมชน สู่การผลิตอาหารปลอดภัย, อันตรายในอาหารและสาเหตุที่ทำให้อาหารปนเปื้อน โดยวิทยากรนางสุภามาศ เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตวิทยาลัยชุมชนยะลาและกิจกรรมสุดท้าย การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ชุดทดลองอาหาร(Food Test Kit)

การจัดโครงการดังกล่าวในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการผลิตอาหารให้มีความปลอดภัย ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตขั้นต้น (Primary GME) ทั้งนี้ผู้เข้าอบรมจะสามารถนำความรู้ไปใช้เป็นแนวทางในการวางผังกระบวนการผลิตการปรับปรุงสถานที่ผลิตให้มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์และมาตรฐานการผลิตต่อไป

 

 

 

 

 

 

บ่ายวันที่ 22 มิถุนายน 2562 นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจจิตอาสา ในโครงการค่ายพัฒนาผู้นำนักศึกษาและผู้นำทำความดีด้วยหัวใจ และกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ณ สุสานโต๊ะนิ ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

โดยมีนายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา นายรอนิง ดอเลาะหะวอ นายกเทศมนตรีโกตาบารู ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา นางซูไฮลา ลือธีรลักษณ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา นายสามารถ สาและ ร.อ.วิรัตน์ คงคนึง ผบ.ร้อย.ทพ.4111 นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลโกตาบารู หัวหน้าส่วนราชการตำบลโกตาบารู กำนันผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านตำบลชุมชนโกตาบารู 9 ชุมชน ชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยชุมชนยะลาและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลาให้การต้อนรับ

 

 

 

 

วันที่ 23 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลามอบหมายให้นายวรัญญู แก้วทอง ครูอัตราจ้างวิทยาลัยชุมชนยะลา นำตัวแทนนักเรียนทุนโครงการ ทุนนวัตกรรมสายอาชีพ ปีการศึกษา 2562 ประเภททุน 2 ปี (ปวส./อนุปริญญาสายอาชีพ) จำนวน 2 คน เข้าร่วมโครงการ YOUTH TALK ตัวตน ความฝัน ความหวังและโอกาส ระหว่างวันที่ 23-26 มิถุนายน 2562 โดยมีนางสาวธันว์ธิดา วงศ์ประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมความร่วมมือนวัตกรรมและกองทุนการศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนนักศึกษาในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ผ่าน Deep listening ฝึกการพูดและการถ่ายทอดเรื่องราว รวมถึงการฟังอย่างลึกซึ้ง สะท้อนมุมมองการใช้คำแนะนำอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงเทคนิคการพูดที่ถูกต้องในที่สาธารณะ พร้อมการปรับเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่เหมาะสม

 

 

 

วันที่ 22 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยชุมชนยะลาร่วมกับเทศบาลตำบลโกตาบารูจัดทำโครงการค่ายพัฒนาผู้นำนักศึกษาและผู้นำทำความดีด้วยหัวใจ และกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ณ สุสานโต๊ะนิ ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยมีนายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา นายรอนิง ดอเลาะหะวอ นายกเทศมนตรีโกตาบารู ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา นางซูไฮลา ลือธีรลักษณ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา นายสามารถ สาและ ร.อ.วิรัตน์ คงคนึง ผบ.ร้อย.ทพ.4111 นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลโกตาบารู หัวหน้าส่วนราชการตำบลโกตาบารู กำนันผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านตำบลชุมชนโกตาบารู 9 ชุมชน ชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยชุมชนยะลาและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลาเข้าร่วมกิจกรรม

โดยมีกิจกรรมตัดหญ้าทำความสะอาด และทาสีบริเวณรั้วรอบสุสานโต๊ะนิ เพื่อสื่อให้เห็นถึงพลังความรักความสามัคคีของกลุ่มคนที่ร่วมกันกระทำความดี มีความเอื้อเฟื้อแบ่งปันซึ่งกันและกัน โดยไม่แบ่งหมู่เหล่า ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนได้ร่วมมือกันด้วยความสมัครใจ มุ่งมั่นทำความดี และทำประโยชน์ให้กับสังคม