วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานในการประชุมเพื่อเสนอรายชื่อการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุนชน และการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของข้าราชการ และพนักงานราชการวิทยาลัยชุมชนยะลา ผ่านความเห็นชอบของสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา

อ่านเพิมเติม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

 

ในภาพอาจจะมี 2 คน, สถานที่ในร่ม

 

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดประชุมยกร่างและวิพากษ์หลักสูตรข้าวเกรียบ ขนมทอด และหลักสูตรการทำกระเป๋าแฟชั่น เพื่อเสนอแนะ วิเคราะห์รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุงแก้ไข หลักสูตรบริการวิชาการด้านอาชีพและหลักสูตรพัฒนาอาชีพ ให้เข้ากับยุคสมัย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 3 วิทยาลัยชุมชนยะลา
อ่านเพิ่มเติม
ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 1 คน

 

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง, หน้าจอ, คอมพิวเตอร์แล็ปท็อป, สำนักงาน, ห้องรับแขก และสถานที่ในร่ม

 

 

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ หมู่ 1บ้านโกตาบารู (ชุมชนบ้านเฆาะ) ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลามอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วยนางสุภามาศ เพชรรัตน์ รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต นายอาสมิง มะแซ ครู คศ.1 วิทยาลัยชุมชนยะลา นางโนรฮีดายะห์ ยะโกะ นักวิชาการศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยชุมชนยะลาที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ชุมชนบ้านโกตาบารู (ชุมชนบ้านเฆาะ) เพื่อเยี่ยมกลุ่มชาวบ้านที่เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ผลิตภัณฑ์อาหารขนมพื้นเมืองและเบเกอรี่เพื่อพัฒนาอาชีพ : ขนมเบเกอรี่ โดยจัดอบรมในระหว่างวันที่ 24-29 มิถุนายน และกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปหัตถกรรมชุมชนเพื่อพัฒนาอาชีพ : การมัดย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ จัดอบรมในระหว่างวันที่ 22-24 ,29-30 มิถุนายน 2563 และ 1-2 กรกฎาคม 2563 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและพัฒนาทรัพยากรในพื้นที่ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

อ่านเพิ่มเติม

 

 

 

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศ และอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับอนุปริญญาประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักศึกษา โดยมีนายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา พลศรี นางลักขณา ญาณภาพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา อาจารย์วิทยาลัยชุมชนยะลา บุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา และนักศึกษาระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2563
เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมโสกเหลือง วิทยาลัยชุมชนยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

               โดยโครงการดังกล่าวจะขึ้นในระหว่างวันที่ 9 – 10  กรกฎาคม 2563  แบ่งเป็นสาขาวิชาในการเข้าร่วมกิจกรรมฯ เพื่อลดการสัมผัส ใกล้ชิ  ป้องกันตัวเองและสังคมจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ โควิด-19 สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ทุกคนได้ทราบระเบียบข้อบังคับหลักสูตร ระบบการเรียนการสอน รวมไปถึงแนวทางการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมของวิทยาลัยชุมชนยะลา
อ่านเพิ่มเติม

 

 

 

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานเปิดโครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์” โดยมี นางสาวศศิกาญจน์ ชีถนอม ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา นางสาววรวรรณ ทิวาลัย นักวิชาการศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา นายสุริยา หนูหมาด นักวิชาการคอมพิวเตอร์วิทยาลัยชุมชนยะลา และอาจารย์พิเศษวิทยาลัยชุมชนยะลาเข้าร่วม ซึ่งโครงการดังกล่าวฯ เป็นการปรับพื้นฐานความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเรียนของนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยชุมชนยะลา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีการเรียนออนไลน์ที่บ้าน ซึ่งเป็นการช่วยลดความเสี่ยงในการรับ และการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ตามหลัก Social Distancing

อ่านเพิ่มเติม