วันที่ 21 มิถุนายน 2562 นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรอนุปริญญาประจำปี 2562 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา นางซูไฮลา ลือธีรลักษณ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา อาจารย์ผู้สอนประจำและอาจารย์พิเศษวิทยาลัยชุมชนยะลาร่วมถึงบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องวังแก้ว โรงแรมแกรนด์พาเลซ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ในส่วนของการประชุมในวันนี้ประกอบด้วย3เรื่องด้วยกันดังนี้
เรื่องการเตรียมความพร้อมจัดทำแผนการสอนหลักสูตรอนุปริญญาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ(มคอ.3,มคอ.5) โดยนายสุทธิศักดิ์ น้ำทิพย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี, เรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอน โดย นางลักขณา ญาณณภาพ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา 
และเรื่องระบบทะเบียนวัดผลประเมินผลกับอาจารย์ผู้สอน โดยนางนาตยา แซ่จิว เจ้าหน้าที่งานวัดผลวิทยาลัยชุมชนยะลา

ทั้งนี้เพื่อให้วิทยาลัยดำเนินการตามแผนงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญาให้เกิดคุณภาพและมีประสิทธิผล

 

 

 

 

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลามอบหมายให้นายวรัญญู แก้วทอง ครูอัตราจ้างวิทยาลัยชุมชนยะลา นำตัวแทนชาวบ้านจากชุมชนตำบลโกตาบารู และตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยชุมชนยะลา ชมนิทรรศการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวพื้นเมืองเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยมีนายบุญพาศ รักนุ้ย ปลัดจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดโครงการวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มพื้นที่การผลิตข้าวในภาคใต้ งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตร (Field Day) ณ แปลงสาธิตเทคโนโลยี ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ตำบลมะกรูด อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

ภายในโครงการมีการสาธิตการใช้รถไถ่ปักดำแบบเดินตามและสาธิตการใช้เครื่องเพาะกล้า โดยสามารถนำความรู้เทคนิคกระบวนการดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน และชาวบ้านจากชุมชนตำบลโกตาบารูได้เห็นช่องทางเทคนิคกระบวนการใหม่ๆในการพัฒนาต่อไป

 

 

 

 

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 น. นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 6/2562 โดยมีกรรมการสภาเข้าร่วมประชุม นายอับดุลการิม รามันห์สิริวงศ์ นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ นายจักรฤษณ์ ธัญญคุณากรสกุล นางภรณี เลื่องอรุณ นายอาบีดีน มนูญทวี นายอารมณ์ นิลวิสุทธิ์ นายจรัส เรืองแก้ว นางลักขณา ญาณภาพและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 6/2562 ณ ห้องประชุม 1 วิทยาลัยชุมชนยะลา

 

 

 

 

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยชุมชนยะลานำวิทยากรหลักสูตรพัฒนาทักษะฯ ในโครงการพัฒนาวิทยากรและติดตามผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต (โครงการประกอบด้วยกิจกรรมการศึกษาดูงานและฝึกอบรมระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2562 ) เยี่ยมชมศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านนาออก หมู่ที่ 5 ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา พร้อมทีมหลักสูตรระยะสั้นวิทยาลัยชุมชนยะลา
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของวิทยากร เป็นแนวทางเพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้และสามารถต่อยอดองค์ความรู้ในแต่ละหลักสูตรที่เรียนได้ต่อไป

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2561วิทยาลัยชุมชนยะลา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา นางซูไฮลา ลือธีรลักษณ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา และคณะอาจารย์ผู้สอนวิทยาลัยชุมชนยะลาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา