เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2562 นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานเปิดโครงการรับสมัครนักศึกษา ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับอนุปริญญาปีการศึกษา 2562 พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักศึกษา โดยมี นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา นางซูไฮลา ลือธีรลักษณ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา อาจารย์พิเศษวิทยาลัยชุมชนยะลา บุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา และนักศึกษาระดับอนุปริญญาปีการศึกษา 2562 เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ทุกคนได้ทราบระเบียบข้อบังคับหลักสูตร ระบบการเรียนการสอน รวมไปถึงแนวทางการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมของวิทยาลัยชุมชนยะลา

 

 

 

 

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางซูไฮลา ลือธีรลักษณ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด หัวหน้าหน่วยงาน/รัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 5/2562  ณ ห้องประชุมศรียะลา อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา

 

 

                วิทยาลัยชุมชนยะลาลงพื้นที่สำรวจความต้องการของแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  ตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพในชุมชนของนักเรียนในจังหวัดยะลา โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

                วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยชุมชนยะลานำโดยนางซูไฮลา ลือธีรลักษณ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา  นางสุภาพันธ์ สัจจมาศ นางพรรณี จูฑังคะ  และทีมงานบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา ลงพื้นที่สำรวจโรงเรียน 2 โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านโกตาบารูและโรงเรียนบูเกะคละ(บุญชอบ สาครินทร์) เพื่อหาความต้องการในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพในชุมชนของนักเรียนในจังหวัดยะลา
                นายตอฮีรน หะยีเลาะแม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโกตาบารู  เผยว่าขณะนี้ทางโรงเรียนมีความสนใจในด้านการเกษตร แต่ยังขาดวิทยากรที่จะมาให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว ทางโรงเรียนจึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทางวิทยาลัยชุมชนยะลาเข้ามาช่วยเหลือส่งเสริมการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน
                นางเบญจณี โลหะปณิธาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบูเกะคละ(บุญชอบ สาครินทร์) เผยว่าทางโรงเรียนมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทางวิทยาลัยชุมชนยะลาลงพื้นที่มาช่วยเหลือ ซึ่งขณะนี้ทางโรงเรียนมีสนใจในเรื่องพืชผักสวนครัว แต่โรงเรียนมีพื้นที่จำกัด จึงอยากให้วิทยาลัยชุมชนยะลาช่วยแนะแนวทางวิธีการจัดสรรพื้นที่ในการปลูกพืชผักไร้ดิน และให้ความรู้ในเรื่องวิชาการเกษตร
                จากการลงพื้นที่เพื่อประสานงานและสำรวจความต้องการของโรงเรียนทั้ง2โรงเรียนส่วนใหญ่ให้ความสนใจในด้านวิชาการเกษตร ศูนย์การวิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต วิทยาลัยชุมชนยะลาจึงร่วมกันวางแผนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพในชุมชนให้แก่นักเรียนในจังหวัดยะลา และให้ความรู้แก่นักเรียนในจังหวัดยะลาให้ตรงตามความต้องการของโรงเรียนต่อไป

 

 

 

 

        วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา นางซูไฮลา ลือธีรลักษณ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมการประชุมเร่งรัดติดตามการดำเนินโครงการปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 3 ณ วิทยาลัยชุมชนยะลา

 

 

                   วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 บุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดถนนเฉลิมพระเกียรติและบริเวณรอบศาลหลักเมืองยะลา เป็นการขับเคลื่อนโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และความสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนร่วม โดยมีนายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณศาลหลักเมืองยะลา (ถนนสุขยางค์) ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา