วันที่ 3  กันยายน 2561 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเเละถ่ายทอดความรู้ภายใต้โครงการ"การจัดการความรู้เกี่ยวกับอาหารพื้นบ้านในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดยะลา"ณ ชุมชนสโมสร ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา โดยมีนายนิสิต เจียงประเสริฐ ประธานชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิด

 

 

 

      เเละวันที่ 4 กันยายน 2561 กิจกรรมการฝึกอบรมเเละถ่ายทอดความรู้ภายใต้โครงการ"การจัดการความรู้เกี่ยวกับอาหารพื้นบ้านในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดยะลา" ณ บ้านกวางหลง หมู่ที่1 ต.ธารนำ้ทิพย์ อ.เบตง จ.ยะลา เป็นกลุ่มคนไทยเชื้อสายจีน คนไทยพุทธและคนไทยมุสลิม เกิดสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความเเตกต่างเเต่รวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียว โดยมีนางลักขณา ญาณภาพ ครู คศ.2 ชำนาญการ หัวหน้าโครงการได้ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน ได้เเก่ ไก่กอเเละ,สะเต๊ะไก่ เเละตูปะซูตง หรือ หมึกต้มหวาน เป็นอาหารพื้นบ้านของมลายูปักษ์ใต้ นอกจากนี้ยังมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา วิทยาลัยชุมชนยะลา เข้ามีส่วนรวมในกิจกรรม วิทยาลัยชุมชนยะลาจึงมอบเงินสนับสนุน จำนวน 1,000 บาท ในเเต่ละชุมชนเพื่อให้เกิดคุณประโยชน์แก่ชุมชนต่อไป

อ่านเพิ่มเติม facebook.