เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 วิทยาลัยชุมชนยะลา ดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจัดฝึกอบรมกิจกรรมการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหารและผู้ประกอบการร้านค้าชุมชน รุ่นที่ 2/2561 ให้แก่กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร-ขนม ผู้จำหน่ายอาหารร้านค้าชุมชน รวมถึงบุคลากรผู้ประกอบอาหารในโรงเรียน พื้นที่ตำบลพร่อน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยมีนางสุภามาศ เพชรรัตน์ รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเจ้าหน้าที่งานถ่ายทอดวิชาชีพสู่ชุมชน เป็นวิทยากร ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนเกิดการสร้างการรับรู้และเกิดความตระหนักในการผลิตให้มีความปลอดภัยทางด้านอาหาร (food safety) โดยเน้นด้านสุขลักษณะส่วนบุคคล และการป้องอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากวัตถุดิบและขั้นตอนการผลิตอาหาร ที่จะสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคที่จะได้รับประทานอาหารที่มีความปลอดภัยต่อไป

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม facebook.