วันที่ 29 - 30 กันยายน 2561 วิทยาลัยชุมชนยะลา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ กลยุทธ์หนุนนำเสริมศักยภาพสู่ชุมชน ให้กับเกษตรกร ตำบลบุดี จำนวน 60 คน ณ ห้องกังสตาล โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
     โดยมีอาจารย์จุฑารัตน์ แสงทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศาสตร์ และอาจารย์อับดุลคอเล็ด เจะแต อาจารย์ประจำสาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นวิทยากรให้ความรู้
ทั้งนี้ยังมีนางสาวธนพัชร แก้วปฏิมา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และคณะ ร่วมถอดบทเรียน พร้อมทั้งเป็นพี่เลี้ยงในการทำแผนพัฒนาชุมชนให้กับเกษตรกรทั้ง 8 หมู่บ้านของตำบลบุดี