เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดโครงการค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาและภาคีเครือข่าย กิจกรรมการสรุปบทเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องวังแก้ว โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ