ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา