วันที่ 10พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยชุมชนยะลาประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) เข้าศึกษาในหลักสูตรอนุปริญญา (สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร) ประจำปีการศึกษา 2562

         ตามที่วิทยาลัยชุมชนยะลา ได้รับอนุมัติทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประเภท 2 ปี (ปวส./อนุปริญญา) จากสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) วิทยาลัยชุมชนยะลา ได้ดำเนินการคัดกรองผู้รับทุน ตามกระบวนการคัดกรองของ สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนมีจำนวน 24 คน  (รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงแนบท้ายประกาศนี้) รายละเอียดดังนี้