วิทยาลัยชุมชนยะลาลงพื้นที่จับมือกับเทศบาลตำบลโกตาบารูส่งเสริมความเข้มแข็งในลักษณะเชิงพื้นที่ (Area based)  

                        เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 นายรอนิง ดอเลาะหะวอ นายกเทศมนตรีโกตาบารู เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งในลักษณะเชิงพื้นที่ (Area based) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีนายอับดุลการิม รามันห์สิริวงศ์ รองกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา นางซูไฮลา ลือธีรลักษณ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา นางสุภามาศ เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต นายอาสมิง มะแซ หัวหน้ากลุ่มงาน Area- based อาจารย์สามารถ สาและ อาจารย์สุวิทย์ นิตชยพล บุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา ตัวแทนนักศึกษาสาขาปฐมวัยวิทยาลัยชุมชนยะลา และชาวบ้านในพื้นที่เทศบาลตำบลโกตาบารู เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
                        ภายในโครงการมีการจัดกิจกรรมแบ่งกลุ่มตามชุมชน สามารถแบ่งกลุ่มได้ทั้งหมด 9 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนบ้านเฆาะ ชุมชนตลาดนัด ชุมชนกำปงนาเฮะ ชุมชนศาลเก่า ชุมชนมะดือลง ชุมชนปูลาตีงี ชุมชนนาเตย ชุมชนบาโงตาแย และชุมชนกำปงบูเกะ เพื่อให้แต่ละชุมชนระดมความคิดศึกษาความต้องการภายในชุมชนในพื้นที่เทศบาลตำบลโกตาบารู และนำเสนอความต้องการของแต่ละชุมชน เพื่อหาข้อสรุปต่อไป