วิทยาลัยชุมชนยะลาลงพื้นที่สำรวจความต้องการของแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  ตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพในชุมชนของนักเรียนในจังหวัดยะลา โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

                วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยชุมชนยะลานำโดยนางซูไฮลา ลือธีรลักษณ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา  นางสุภาพันธ์ สัจจมาศ นางพรรณี จูฑังคะ  และทีมงานบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา ลงพื้นที่สำรวจโรงเรียน 2 โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านโกตาบารูและโรงเรียนบูเกะคละ(บุญชอบ สาครินทร์) เพื่อหาความต้องการในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพในชุมชนของนักเรียนในจังหวัดยะลา
                นายตอฮีรน หะยีเลาะแม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโกตาบารู  เผยว่าขณะนี้ทางโรงเรียนมีความสนใจในด้านการเกษตร แต่ยังขาดวิทยากรที่จะมาให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว ทางโรงเรียนจึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทางวิทยาลัยชุมชนยะลาเข้ามาช่วยเหลือส่งเสริมการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน
                นางเบญจณี โลหะปณิธาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบูเกะคละ(บุญชอบ สาครินทร์) เผยว่าทางโรงเรียนมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทางวิทยาลัยชุมชนยะลาลงพื้นที่มาช่วยเหลือ ซึ่งขณะนี้ทางโรงเรียนมีสนใจในเรื่องพืชผักสวนครัว แต่โรงเรียนมีพื้นที่จำกัด จึงอยากให้วิทยาลัยชุมชนยะลาช่วยแนะแนวทางวิธีการจัดสรรพื้นที่ในการปลูกพืชผักไร้ดิน และให้ความรู้ในเรื่องวิชาการเกษตร
                จากการลงพื้นที่เพื่อประสานงานและสำรวจความต้องการของโรงเรียนทั้ง2โรงเรียนส่วนใหญ่ให้ความสนใจในด้านวิชาการเกษตร ศูนย์การวิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต วิทยาลัยชุมชนยะลาจึงร่วมกันวางแผนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพในชุมชนให้แก่นักเรียนในจังหวัดยะลา และให้ความรู้แก่นักเรียนในจังหวัดยะลาให้ตรงตามความต้องการของโรงเรียนต่อไป