เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2562 นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานเปิดโครงการรับสมัครนักศึกษา ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับอนุปริญญาปีการศึกษา 2562 พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักศึกษา โดยมี นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา นางซูไฮลา ลือธีรลักษณ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา อาจารย์พิเศษวิทยาลัยชุมชนยะลา บุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา และนักศึกษาระดับอนุปริญญาปีการศึกษา 2562 เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ทุกคนได้ทราบระเบียบข้อบังคับหลักสูตร ระบบการเรียนการสอน รวมไปถึงแนวทางการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมของวิทยาลัยชุมชนยะลา