ขอแจ้งเปลี่ยนแปลง การอบรมระบบบริการการศึกษาฯเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (ระบบทะเบียน วัดผลและประเมินผลการศึกษาวิทยาลัยชุมชน)นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วัน เวลา สถานที่ รายละเอียดด้านล่างเลยครับ

 

#การศึกษา

#วิทยาลัยชุมชนยะลา

#สถาบันวิทยาลัยชุมชน

#คณะกรรมการการอุดมศึกษา

#กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม