เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยชุมชนยะลา ลงพื้นที่ศูนย์อำเภอเบตงเพื่อจัดโครงการอบรมการใช้ระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลาด้านงานทะเบียนวัดผลและประเมินผลการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ของนักศึกษาระดับอนุปริญญาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยชุมชนยะลา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบตงวีระราษฎร์ประสาน อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

โดยมีบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลาและนักศึกษาสาขาการปกครองท้องถิ่น(ศูนย์อำเภอเบตง) เข้าร่วมอบรม เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในด้านงานทะเบียนวัดผลและประเมินผลการศึกษา ให้นักศึกษาสามารถวางแผนการเรียน และสามารถใช้งานระบบอย่างถูกต้องในอนาคตต่อไป