เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2561วิทยาลัยชุมชนยะลา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา นางซูไฮลา ลือธีรลักษณ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา และคณะอาจารย์ผู้สอนวิทยาลัยชุมชนยะลาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา