วันที่ 20 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยชุมชนยะลานำวิทยากรหลักสูตรพัฒนาทักษะฯ ในโครงการพัฒนาวิทยากรและติดตามผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต (โครงการประกอบด้วยกิจกรรมการศึกษาดูงานและฝึกอบรมระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2562 ) เยี่ยมชมศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านนาออก หมู่ที่ 5 ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา พร้อมทีมหลักสูตรระยะสั้นวิทยาลัยชุมชนยะลา
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของวิทยากร เป็นแนวทางเพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้และสามารถต่อยอดองค์ความรู้ในแต่ละหลักสูตรที่เรียนได้ต่อไป