วันที่ 21 มิถุนายน 2562 นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรอนุปริญญาประจำปี 2562 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา นางซูไฮลา ลือธีรลักษณ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา อาจารย์ผู้สอนประจำและอาจารย์พิเศษวิทยาลัยชุมชนยะลาร่วมถึงบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องวังแก้ว โรงแรมแกรนด์พาเลซ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ในส่วนของการประชุมในวันนี้ประกอบด้วย3เรื่องด้วยกันดังนี้
เรื่องการเตรียมความพร้อมจัดทำแผนการสอนหลักสูตรอนุปริญญาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ(มคอ.3,มคอ.5) โดยนายสุทธิศักดิ์ น้ำทิพย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี, เรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอน โดย นางลักขณา ญาณณภาพ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา 
และเรื่องระบบทะเบียนวัดผลประเมินผลกับอาจารย์ผู้สอน โดยนางนาตยา แซ่จิว เจ้าหน้าที่งานวัดผลวิทยาลัยชุมชนยะลา

ทั้งนี้เพื่อให้วิทยาลัยดำเนินการตามแผนงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญาให้เกิดคุณภาพและมีประสิทธิผล