วันที่ 22 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยชุมชนยะลาร่วมกับเทศบาลตำบลโกตาบารูจัดทำโครงการค่ายพัฒนาผู้นำนักศึกษาและผู้นำทำความดีด้วยหัวใจ และกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ณ สุสานโต๊ะนิ ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยมีนายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา นายรอนิง ดอเลาะหะวอ นายกเทศมนตรีโกตาบารู ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา นางซูไฮลา ลือธีรลักษณ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา นายสามารถ สาและ ร.อ.วิรัตน์ คงคนึง ผบ.ร้อย.ทพ.4111 นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลโกตาบารู หัวหน้าส่วนราชการตำบลโกตาบารู กำนันผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านตำบลชุมชนโกตาบารู 9 ชุมชน ชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยชุมชนยะลาและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลาเข้าร่วมกิจกรรม

โดยมีกิจกรรมตัดหญ้าทำความสะอาด และทาสีบริเวณรั้วรอบสุสานโต๊ะนิ เพื่อสื่อให้เห็นถึงพลังความรักความสามัคคีของกลุ่มคนที่ร่วมกันกระทำความดี มีความเอื้อเฟื้อแบ่งปันซึ่งกันและกัน โดยไม่แบ่งหมู่เหล่า ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนได้ร่วมมือกันด้วยความสมัครใจ มุ่งมั่นทำความดี และทำประโยชน์ให้กับสังคม