วันที่ 23 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลามอบหมายให้นายวรัญญู แก้วทอง ครูอัตราจ้างวิทยาลัยชุมชนยะลา นำตัวแทนนักเรียนทุนโครงการ ทุนนวัตกรรมสายอาชีพ ปีการศึกษา 2562 ประเภททุน 2 ปี (ปวส./อนุปริญญาสายอาชีพ) จำนวน 2 คน เข้าร่วมโครงการ YOUTH TALK ตัวตน ความฝัน ความหวังและโอกาส ระหว่างวันที่ 23-26 มิถุนายน 2562 โดยมีนางสาวธันว์ธิดา วงศ์ประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมความร่วมมือนวัตกรรมและกองทุนการศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนนักศึกษาในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ผ่าน Deep listening ฝึกการพูดและการถ่ายทอดเรื่องราว รวมถึงการฟังอย่างลึกซึ้ง สะท้อนมุมมองการใช้คำแนะนำอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงเทคนิคการพูดที่ถูกต้องในที่สาธารณะ พร้อมการปรับเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่เหมาะสม