วันที่ 24 มิถุนายน 2562 นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลาให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมการฝึกอบรม" การสุขาภิบาลอาหารเพื่อผู้ประกอบการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารชุมชน" รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และยังให้เกียรติบรรยายพิเศษเรื่องการสร้างความตระหนักในด้านความปลอดภัยอาหารสำหรับผู้ผลิตสินค้าชุมชน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา นางซูไฮลา ลือธีรลักษณ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา นางสุภามาศ เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตวิทยาลัยชุมชนยะลา นายอาสมิง มะแซ ครูคศ.1 วิทยาลัยชุมชนยะลา ชุมชนในพื้นที่จังหวัดยะลา 7 ชุมชนและทีมงานวิทยาลัยชุมชนเข้าร่วม ณ ห้องวังแก้ว โรงแรมแกรนด์พาเรซ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ในส่วนของกิจกรรมช่วงเช้าวันนี้ประกอบด้วยการบรรยายหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย (Primary GME) รวมไปถึงแนวทางการขออนุญาตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่ายตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร(Primary GME) โดยวิทยากร เภสัชกรหญิงชญานิศ ฮิลมี ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ช่วงบ่ายบรรยายเรื่องสุขาภิบาอาหารสำหรับชุมชน สู่การผลิตอาหารปลอดภัย, อันตรายในอาหารและสาเหตุที่ทำให้อาหารปนเปื้อน โดยวิทยากรนางสุภามาศ เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตวิทยาลัยชุมชนยะลาและกิจกรรมสุดท้าย การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ชุดทดลองอาหาร(Food Test Kit)

การจัดโครงการดังกล่าวในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการผลิตอาหารให้มีความปลอดภัย ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตขั้นต้น (Primary GME) ทั้งนี้ผู้เข้าอบรมจะสามารถนำความรู้ไปใช้เป็นแนวทางในการวางผังกระบวนการผลิตการปรับปรุงสถานที่ผลิตให้มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์และมาตรฐานการผลิตต่อไป