วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ทีมงานวิทยาลัยชุมชนยะลาลงพื้นโรงเรียนบ้านโกตาบารู อำเภอรามันจังหวัดยะลา ทำกิจกรรมสร้างแกนนำเรียนรู้เตรียมความพร้อมเรื่องการเพาะเห็ดในตะกร้า ในกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพในชุมชนของนักเรียนในจังหวัดยะลา โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพและส่งเสริมให้นักเรียนมีอาชีพ