วันที่ 25 มิถุนายน 2562 นำโดยนางสาวทรงจรรย์ แสงอรุณ รองผู้อำนวการศูนย์วิจัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต วิทยาลัยชุมชนยะลา จัดทำโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพในชุมชนของนักเรียนในจังหวัดยะลา โดยมีนางสาวสุนันทา แก้วสามเขียว เจ้าหน้าที่งานวัดผล นางสาวสารีนา โตะลูบาโตง เจ้าหน้าที่งานถ่ายทอดวิทยาการสู่ชุมชน และนักเรียนโรงเรียนบ้านเบอเส้งเข้าร่วมโครงการ ณ โรงเรียนบ้านเบอเส้ง ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

โดยมีนางเนตรศิยา ศรีตุลาการ หลักสูตรด้านคหกรรม เป็นวิทยากรในหัวข้อเรื่องเทคนิคการทำขนมอย่างง่ายเพื่ออาชีพให้กับนักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจ ในส่วนของกิจกรรมช่วงเช้าเป็นการทำขนมถ้วยฟูฟักทอง และในช่วงบ่ายเป็นเค้กคัสตาร์ด เพื่อส่งเสริมทักษะด้านอาชีพให้แก่นักเรียนมีรายได้เสริมระหว่างเรียน