วิทยาลัยชุมชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จับมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และการจัดการศึกษาร่วมกัน สนองความต้องการในการพัฒนาคุณภาพประชาชนในพื้นที่

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภา ชั้น2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วิทยาลัยชุมชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และการจัดการศึกษาร่วมกัน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีนายวีระชัย กวีธีระวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมลงนาม MOU พร้อมด้วย ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน รศ.ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมเป็นสักขีพยาน และ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วิทยาลัยชุมชน 5 จังหวัดชายแดนใต้เข้าร่วมในครั้งนี้

เพื่อความร่วมมือทางวิชาการ การจัดการศึกษาร่วม และการประสานทรัพยากรในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรของชาติ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นการสร้างคนให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ โดยนักศึกษาที่จบจากวิทยาลัยชุมชนจะสามารถเทียบเคียงรายวิชาเพื่อให้สามารถเทียบโอนรายวิชาได้มากที่สุด และสามารถศึกษาจบหลักสูตรปริญญาตรีภายใน 1 ปี

โดยสาระสำคัญความร่วมมือระหว่าง สถาบันวิทยาลัยชุมชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตกลงความร่วมมือเพื่อจัดการศึกษาร่วมระดับอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนและส่งต่อผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และร่วมมือเพื่อพัฒนาทางด้านวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การพัฒนาคณาจารย์ การวิจัย การบริการวิชาการ การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต อีกทั้งการพัฒนาความร่วมมือ โดยจัดให้มีคณะกรรมการอำนวยการเพื่อการขับเคลื่อนโครงการความร่วมมือการจัดการศึกษาและพัฒนาวิชาการ โดยคำนึงถึงการพัฒนานักศึกษา คณาจารย์ การพัฒนาวิชาการ และการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนต่าง ๆ ร่วมกันเป็นสำคัญ ซึ่งอาจจัดให้มีการพัฒนาโครงการย่อยหรือคณะทำงานเป็นเรื่องๆ ภายใต้กรอบความร่วมมือ เป็นโครงการรายปี หรือระยะยาว 3 - 4 ปี

 

อ่านเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/yalacc/photos/?tab=album&album_id=2902963073261157