วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา โดยมีนายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานายวีระชัย กวีธีระวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน คณาจารย์ และผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชม 7 จังหวัดภาคใต้เข้าร่วม ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โดยวิทยาลัยชุมชนยะลา เปิดสอนทั้งหมด 8 สาขาวิชาด้วยกัน ประกอบด้วย สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย การปกครองท้องถิ่น การพัฒนาชุมชน เทคโนโลยีการเกษตร การจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ อิสลามศึกษา และสาธารณสุขชุมชน ซึ่งในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรอนุปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวนทั้งสิ้น 255 คน และมีนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2562 จำนวน 1,085 คน โดยได้นำนโยบายการจัดการศึกษามาสานต่อเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ที่มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้เหมาะสมกับปรัชญาวิทยาลัยชุมชนที่ว่า “วิทยาลัยชุมชน พัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น”

อ่านเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/yalacc/photos/?tab=album&album_id=2903076336583164 / https://www.facebook.com/pg/yalacc/photos/?tab=album&album_id=2903081076582690(ภาพบรรยากาศ)