วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ผศ.ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลาให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ และการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงวิทยาลัยชุมชนยะลาประจำปี 2562 โดยมีนายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา นางซูไฮลา ลือธีรลักษณ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา อาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลาเข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารวิทยบริการวิทยาลัยชุมชนยะลา
             โครงการดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22 - 24 กรกฎาคม พศ.2562 โดยมี รศ.ดร.ธีรพงศ์ แก่นอินทร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยาย สำหรับวันนี้ในหัวข้อเรื่อง กระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ , การจัดทำแผนที่กลยุทธ์และมาตรการสู่การปฏิบัติของกลยุทธ์ ซึ่งจะมีการแบ่งกลุ่มลงมือจัดทำแผน 
             โดยวัตถุประสงค์ของโครงการในครั้งนี้เพื่อเป็นการวิเคราะห์ศักยภาพและทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานของวิทยาลัยชุมชนยะลาให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลยุทธศาสตร์จังหวัดและแผนหลักระยะยาว 5 ปี ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน งานคณะกรรมการอุดมศึกษา ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นแผนหลักสู่การจัดทำแผนพัฒนาการประจำปี มีกรอบและแนวทางเพื่อใช้ในการบริหารจัดการศึกษาที่ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร รวมถึงการปรับปรุงพันธกิจของวิทยาลัยชุมชนยะลาให้ครอบคลุมครบทุกด้านและการบูรณาการการทำงานในเชิงพื้นที่ร่วมกัน อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาและปรับปรุงโครงการ รูปแบบในการจัดกิจกรรมให้ตอบสนองต่อเป้าประสงค์และตัวชี้วัดเพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติราชการและแผนบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยชุมชนยะลาซึ่งเป็นแนวทางการขับเคลื่อนกลยุทธ์เชิงรุกและการทำงานในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

อ่านเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/yalacc/photos/?tab=album&album_id=2912602308963900