วันที่ 25 สิงหาคม 2562 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ให้เกียริติเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ ในหัวข้อเรื่องการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองกับการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย โดยมีนางสาวสุนทรีพรรณ กำปั่นทอง ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นวิทยาลัยชุมชนยะลา อาจารย์สามารถ สาและ อาจารย์พิเศษวิทยาลัยชุมชนยะลา และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นเข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนยะลา
โดยโครงการดังกล่าวจะมีการบรรยายและกิจกรรมกลุ่มดังนี้ ในส่วนของการบรรยายช่วงเช้าเป็นหัวข้อเรื่อง “การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองกับการมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตย” โดยอาจารย์ไฟซอล ดาโอ๊ะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และสหกิจศึกษาประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในช่วงบ่ายจะเป็นการบรรยายต่อจากช่วงเช้าและแบ่งกลุ่มนักศึกษาเพื่อทำกิจกรรม สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เห็นความสำคัญของพลเมืองกับการมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตย และแสดงบทบาทหน้าที่ของตนเองต่อสังคมได้อย่างเหมาะสม

อ่านเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/yalacc/photos/?tab=album&album_id=2941627109394753