เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลามอบหมายให้ นางลักขณา ญาณภาพ และนางสาวทรงจรรย์ แสงอรุญ ครูชำนาญการวิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วม โครงการสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานวิทยาลัยชุมชน ณ โรงแรมดี วารี จอมเทียนบีชพัทยา จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการจัดการความรู้ภายในองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อเพิ่มขีดความสามรถของบุคลากรต่อไป

อ่านเพิ่มเติม