วันที่ 10 กันยายน 2562 บรรยากาศวันที่ 2 ของกิจกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร (การทำชาชัก) รุ่นที่ 5/2562 ของนักศึกษากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) วิทยาลัยชุมชนยะลา  ณ วิทยาลัยชุมชนยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยวันนี้ได้รับเกียรติจาก นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน นายอับดุลการิม รามันห์สิริวงศ์ รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นางภรณี เลื่องอรุณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายจรัส เรืองแก้ว กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า และนายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ร่วมไปถึงคณาจารย์ บุคลากรทุกท่าน ได้เยี่ยมชม ลิ้มรส การทำชาชัก ฝีมือของนักศึกษา ร่วมไปถึงให้กำลังใจนักศึกษา กิจกรรมดังกล่าวนี้จัดขึ้นเพื่อต้องการส่งเสริมให้นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน สามารถนำความรู้ในวันนี้เพื่อไปสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับตนเองและครอบครัวต่อไป

อ่านเพิ่มเติม