วันที่ 11 กันยายน 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยชุมชนยะลา
วิทยาลัยชุมชนยะลาได้จัดหลักสูตรการผลิตอาหารสัตว์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) ชั้นปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยีการเกษตร โดยหลักสูตรดังกล่าวจัดขึ้นใน ระหว่างวันที่11-18 กันยายน 2562 เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนกระบวนการผลิตอาหารสัตว์ เพื่อนำความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ ต่อยอดสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวต่อไป

อ่านต่อเพิ่มเติม