วชช.ยะลา สุ่มตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนักศึกษากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) ชั้นปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยีการเกษตร
                    วันที่ 18 กันยายน 2562 วิทยาลัยชุมชนยะลาสุ่มตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนักศึกษากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) ชั้นปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยชุมชนยะลา จำนวน 23 คน เพื่อตรวจหาสารเมตาบอไลต์ของยาเสพติดในปัสสาวะ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนยะลา ชั้น 1 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลายะลา
                    นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ให้เกียรติมาร่วมสังเกตการณ์ในการสุ่มตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนักศึกษาฯ โดยมีนางลักขณา ญาณภาพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา นายวรัญญู แก้วทอง ครูอัตราจ้างวิทยาลัยชุมชนยะลา นายธวัชชัย สุนทรนนท์ ครูผู้ช่วย และนางสาวสุนันทา แก้วสามเขียว เจ้าหน้าที่งานวัดผล ได้ดำเนินการสุ่มตรวจปัสสาวะนักศึกษาฯเพื่อตรวจหาสารเสพติดในร่างกายด้วยชุดตรวจหาสารเสพติดแบบจุ่ม (Strip) สำหรับชุดตรวจหาสารเสพติดแบบจุ่ม จะประกอบด้วยแถบทดสอบเป็นแผ่นยาวและแคบ วิธีการทดสอบ คือให้ปัสสาวะใส่ในภาชนะที่แห้งและสะอาด จากนั้นจุ่มแถบทดสอบลงไปในปัสสาวะ โดยให้ปลายลูกศรชี้ลง และระวังไม่ให้ปัสสาวะสูงเลยขีดที่กำหนดไว้บนแถบ จากนั้นวางแถบทดสอบในแนวราบ รอ 5 นาทีแล้วจึงอ่านผล สำหรับผลการตรวจสารเมตาบอไลต์ของยาเสพติดในปัสสาวะในวันนี้ถือว่าผ่าน นักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง กลุ่มนี้ปลอดสารเสพติด 100%

 

อ่านต่อเพิ่มเติม