วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยชุมชนยะลา ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการวิทยาลัยชุมชนยะลา ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย 1 อัตรา
รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

รายละเอียดเพิ่มเติม